قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 191
چاپ مطلب

ماده 191 ـ تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

 


 [1364/12/04][28485] ایجاد تسهیلات برای مودیان مالیاتی بنا به اختیار حاصل از ماده 144 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1345 و اصلاحیه های بعدی آن به منظور بخشودگی جرائم
 [1368/10/25][30/5/3841/54152] *تقسیط و بخشودگی جرائم مالیاتهای جاری و بقایا
 [1369/08/21][30/5/3514/36388] *اختیار مدیران در مورد مدت تقسیط مالیات بقایا و جاری
 [1370/05/15][30/5/1517/24370] *تفویض اختیار به معاونین و ممیزین کل در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم
 [1373/05/27][30/5/1596/24828] *بخشودگی جرائم تا مبلغ دویست هزار ریال
 [1374/10/02][55632] *تمدید مهلت بخشودگی جرائم
 [1374/10/30][61378] *تمدید مهلت بخشودگی جرائم
 [1374/11/10][63570] *بخشودگی جرائم مالیات حقوق
 [1375/10/04][46266] *بخشودگی جرایم
 [1375/10/12][47907] *بخشودگی و لغو بخشنامه 24266-2/10/75
 [1376/04/25][17634] *نحوه تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی مودیان
 [1376/08/11][34540] *تقسیط بدهی و تغییر سقف بخشودگی توسط مدیران کل بمبلغ 4/000/000 ریال
 [1376/08/21][36198] *تفویض اختیار جهت بخشودگی جرائم و تقسیط در استانها
 [1377/09/24][46314] *در خصوص تقسیط مالیات شرکتهای تحت پوشش بنیاد
 [1378/02/22][6464] وظایف ادارات امور مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی و بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات
 [1380/04/24][23650] وظایف حوزه های مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی
 [1381/02/09][5733] دستورالعمل ارشادی در مورد وصول مالیات ماهیانه از شرکت های دولتی نحوه تقسیط وبخشودگی جرایم مودیان ومالیات عملکرد 80 وتوافق با اتحادیه
 [1381/03/25][15396] درمورد سقف بخشودگی جرایم وتقسیط برای حقیقی وحقوقی
 [1381/06/12][34224] کلیه جرایم واحدهای صنعتی که بدهی های مالیاتی معوقه خودرا تا پایان 81پرداخت نمایند بخشوده می گردد
 [1381/10/16][58507] بخشودگی جرایم واحدهای صنعتی در صورت پرداخت بدهی تا پایان سال جاری
 [1381/10/29][61311] در خصوص تقسیط وبخشودگی جرایم وتفویض اختیار به مدیران کل
 [1381/11/27][67009] بخشودگی جرایم در صورت پرداخت بدهی تا پایان سال 81
 [1381/11/29][67658] بخشودگی جرائم شامل مودیانیکه اصل بدهی خودرا قبلانیز پرداخت نموده اند نیز می گردد
 [1382/01/31][211/479/3347] صورتجلسه در مورد مسایل مالیاتی شرکتهای برق تابعه وزارت نیرو
 [1383/07/05][11506] اعلام سقف بخشودگی جرائم
 [1384/02/14][1933] دستورالعمل در مورد انتخاب نمونه اظهارنامه 83 مشاغل طرح خوداظهاری
 [1384/09/14][232/1982/16155] نپرداختن مانده بدهی موجب عدم پذیرش اظهارنامه خوداظهاری عملکرد 83نمی گردد
 [1387/04/17][232/769/35323] جرائم موضوع ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1387/04/17][232/785/35320] بخشودگی جرائم موضوع ماده 197 ق.م.م
 [1387/06/24][210/60598] ارسال دو فقره فرم بخشودگی جرایم وتقسیط بدهی
 [1389/04/08][210/10775] ارسال قانون تسری حکم ماده (191)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات
 [1389/10/13][17676] تسریع در قطعیت پرونده های مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض
 [1389/10/20][210/30123] تسریع در به قطعیت رساندن پرونده های مالیات و عوارض قانون تجمیع عوارض
 [1390/05/29][230/12695/ص] نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیان مشمول قانون مالیات برارزش افزوده
 [1390/12/16][200/28695] پیرو تفویض اختیار در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی
 [1391/03/31][200/6598] نحوه اجرای بند «40» قانون بودجه سال 1391 مبنی بر تسری حکم ماده «191» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03نسبت به مانده بدهی جرائم و مالیات اضافی
 [1391/10/04][19663] اختیار بخشودگی جرایم ماده 191
 [1391/12/21][36855] در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم
 [1392/05/06][200/8362] تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
 [1392/05/29][200/9685] اجرای بند(74)قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر بخشودگی جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای 89، 90 و 91 بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری
 [1392/10/14][200/17887] اصـلاح بنـد(1) تـذکـرات بـخـشنامه شماره 8362/200- 6/5/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
 [1392/12/06][200/21937/ص] اختیار بخـشودگی جـرایم مـقرر در مواد مـذکور(به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی)
 [1393/06/24][200/93/66] نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیان مشمول قانون مالیات برارزش افزوده
 [1393/07/08][200/93/76] تصویب نامه شماره 56917/ ت 50582 هـ مورخ 25/5/1393 هیات محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرائم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/10/27][200/93/122] تصویب نامه شماره 56917/ت50582هـ مورخ 25/5/1393 هیأت محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرایم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1394/08/11][200/94/81] تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل های شماره 5765/200 مورخ 4-4-1392 و 506-93-200 مورخ 19-3-1393
 [1395/01/25][200/95/05] تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1395/01/29][200/95/06] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 373 مورخ 24-11-1394 مبنی بر رد شکایت شرکت سیمان لار سبزوار
 [1395/07/07][200/95/42] ابلاغ تصویب­ نامه شماره 62111/ت 51052 هـ مورخ 25-05-1395 هیأت محترم وزیران موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات ­های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1396/04/20][230/96/56] رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 137 مورخ 26/02/1396 درخصوص ابطال بخشنامه 66/93/200 مورخ 24/06/1393 راجع به تقسیط و بخشودگی جرائم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1396/04/27][200/96/60] بخشودگی جرایم موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل خودرو که تا پایان تیرماه سال 1396 نسبت به پرداخت مالیات عملکرد سال 1395 اقدام نمایند.
 [1397/01/26][200/97/2] تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1397/03/23][200/97/49/ص] تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1398/01/25][200/98/5] تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
 [1398/05/27][200/98/45] تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از پایان مدت اجرای بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8
 [1398/07/08][200/98/65] اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08
 [1398/07/30][200/98/69] تمدید مهلت مقرر در بند (1) بخشنامه شماره 41/98/200 مورخ 8/5/1398
 [1398/09/27][200/98/87] بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1398/12/13][200/98/100] تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه 1398 موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1398/12/28][200/24761/ص] اعلام آخرین وضعیت موارد تفویض اختیار به واحدهای متناظر استانی به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع
 [1399/06/15][200/99/53] اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی
 [1399/08/05][200/99/518] بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1400/03/04][200/1400/14] ابلاغ مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/02/11 (پروانه کسب یا کار، بخشودگی جرایم، امهال)
 [1400/10/11][200/1400/66] اصلاح بند (1) بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15 در ارتباط با اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورتحساب های غیر واقعی

 [1381/02/31][1925/ ت 25524هـ] در مورد بخشودگی جرایم مالیاتی، بانکی و بیمه در صورت تسویه اصل بدهی تا پایان سال 81
 [1393/05/25][56917/ت50582هـ] تصویب نامه شماره 56917/ ت 50582 هـ مورخ 25/5/1393 هیات محترم وزیران درخصوص بخشودگی جرائم بنگاههای تولیدی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1394/12/26][50582/171343] تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

 [1374/12/26][73022] *دستورالعمل مطالبه و قطعیت و بخشودگی جرائم و تقسیط مالیات
 [1381/02/09][5733] دستورالعمل ارشادی در مورد وصول مالیات ماهیانه از شرکت های دولتی نحوه تقسیط وبخشودگی جرایم مودیان ومالیات عملکرد 80 وتوافق با اتحادیه
 [1384/02/27][2972] مقررات مزبور را برای عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل به شرح ذیل
 [1389/04/22][200/12149] بخشودگی جرائم موضوع تبصره«3» ماده «6» قانون موسوم به تجمیع عوارض
 [1389/04/28][200/12982/ص] تشویق تکمیل اظهارنامه های جدید کاغذی یا الکترونیکی برای صاحبان مشاغل
 [1389/04/29][200/13082/ص] تشویق تسلیم اظهارنامه الکترونیکی توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1392/10/16][230/30010] بند یک تذکرات بخشنامه های شماره 8362/200 مورخ 6/5/1392و 17887/200 مورخ 14/10/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
 [1394/06/31][200/94/512] نحوه اجرای بخشودگی جرائم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات‌های غیر‌مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381
 [1396/09/04][260/96/522] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت
 [1396/09/04][260/96/523] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان عینک و لوازم مربوط
 [1396/09/04][260/96/521] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و ماشینی
 [1396/09/12][260/96/524] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه
 [1399/01/10][200/99/501] اولویت­های برنامه عملیاتی سازمان در اردیبهشت ماه سال جاری با توجه به شیوع بیماری کرونا
 [1399/03/20][200/99/509] بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1399/06/12][200/99/514] الحاقیه دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 موضوع بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1400/01/23][200/2694/د] بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1400/02/01][200/1400/503] نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان تولیدی و وارداتی
 [1400/03/02][200/1400/510] بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1400/04/06][200/1400/513] بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

 [1396/02/26][137] ابطال حکم مقرر در بخشنامه شماره 66/93/200- 24/6/1393
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی