قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 202
چاپ مطلب

ماده 202- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از«برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد(20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد(5,000,000,000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد(10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2,000,000,000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون(100,000,000) ریال»(1) بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد.(2)

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان‌مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

تبصره - در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.


1.به موجب بند 52 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2,000,000,000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100,000,000) ریال» جایگزین عبارت« ده میلیون ریال» شد.

2. به موجب بند 52 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، عبارت« حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفرواجب با درخواست و تأیید مراجع ذی‌ربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی‌باشد» به ماده (202) اضافه شد.

 


 [1369/01/27][30/5/3973/1975] *ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی
 [1373/02/01][31/135522/58802] *رفع نا هماهنگی در امر ممنوعیت خروج
 [1374/05/15][16761/د/ش /1] *مصوبه شورای اداری در مورد ممنوع الخروجی افراد
 [1377/09/24][46314] *در خصوص تقسیط مالیات شرکتهای تحت پوشش بنیاد
 [1380/09/15][54078] در مورد ممنوعیت خروج از کشور و ارشاد در این خصوص و رفع ممنوعیت از بدهکاران که میزان بدهی آنان کمتر از 50/000/000 ریال است
 [1381/10/04][49713] تسری مفاد ماده 202 در مورد مدیران شرکت های تحت پوشش نهاد ها وموسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان
 [1381/12/17][211/7009/5355] بخشنامه در خصوص مدیران شرکتهای تحت پوشش نهادها و موسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان مفاد ماده 202 ق.م.م
 [1382/03/13][11883] *انجام امور مربوط به واحد ممنوع الخروج بدهکاران مالیاتی به دادستانی محول می گردد
 [1382/06/25][230/3532/33811] در خصوص برقراری یا رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی در موارد خاص
 [1384/02/28][3128] رفع ممنوعیت خروج از کشور اشخاص بند2بخشنامه 33811
 [1384/06/21][210/111150/11425] ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی در آخرین مرحله باشد وبدهی از مدیرانی که در زمان ایشان اوراق ابلاغ شده مطالبه گردد
 [1384/10/26][18871] حذف پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره 11425/11150/210مـورخ 21/6/1384
 [1384/12/07][21518] در خصوص ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی
 [1385/04/03][11431] در خصوص توقف عملیات اجرایی صاحبان کارخانه های سنگبری
 [1385/05/20][211/2877/34114] عدم تسری مواد 187 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم به وجوه دریافتی موضوع قانون تجمیع عوارض
 [1390/08/08][200/18560] برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور
 [1392/04/02][200/5667] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 [1392/04/30][230/11660] ارسال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 768 مورخ 18/10/1391راجع به مقررات ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1392/12/28][200/24246] در خصوص حکم بند(ک) تبصره(9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور پیرامون افزایش سقف مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1392/12/28][200/24248/ص] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1393 کل کشور
 [1393/03/07][200/93/31] نحوه ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی
 [1394/02/13][200/94/15] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
 [1394/03/16][200/94/29] درخصوص حکم بند (ی) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور موضوع مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1394/03/16][200/94/25] ابلاغ دادنامه شماره 1909 مورخ 27-11-1393 مبنی بر ابطال رأی شماره 6544-4-30 مورخ 13-6-1378 شورای عالی مالیاتی درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی

 [1394/06/29][83979/ت52366هـ] آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

 [1392/05/05][8247] در خصوص حکم بند 75 قانون بودجه سال 1392 پیرامون افزایش سقف مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم

 [1387/10/29][736] ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی کشور.
 [1391/10/18][768] ابطال بخشنامه شماره 11425/111150/210- 21/6/1384 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1393/11/27][1909] ابطال رأی شماره 6544-4-30 مورخ 13-6-1378 شورای عالی مالیاتی درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی

 [1378/06/13][30/4/6544] رفع ابهام در مورد مسئولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی
 [1378/07/24][30/4/8131] *تعدیل در آمد مشمول توسط هیات ماده 216 و تعیین تکلیف سپرده های اخذ شده از مودی جهت ضمانت و رفع ممنوع الخروجی و …
 [1378/11/25][30/4/13543] صرفا اداره وصول اجراء بایستی مدیران وقت را ممنوع الخروج نماید نه مدیران جدید را
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی