قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 244
چاپ مطلب

 

ماده 244- مرجع رسیدگی به کلیة اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده‌ ، هیأت حل اختلافات مالیاتی است‌. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

1 ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.

2 ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته  با شرط وثاقت و امانت[1]. در صورتی که‌ قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها‌یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت‌ معرفی خواهد نمود.

3 ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های ‌صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی در صورتی که برگ ‌تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم ‌اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصره 1 ـ جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آرا قطعی ولازم الاجرا است‌، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره 2 ـ اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی‌کشور می‌باشد و حق الزحمه اعضا هیأت‌های حل اختلاف براساس آیین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری‌که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می‌شود قابل‌ پرداخت خواهد بود.

 .1  به موجب بند ج قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 05/09/1399، عبارت « با شرط وثاقت و امانت » بعد از « یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته  »الحاق شد.


 [1381/07/07][211/4297/1383] آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27
 [1385/12/08][68547] اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27
 [1390/03/25][240/7098] اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
 [1393/06/18][240/12311] اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی
 [1395/12/21][20694] اصلاحیه آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی­ موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380

 [1368/01/31][30/5/206/3858] *تفویض اختیار به مدیران استان نسبت به تشکیل هیات حل اختلاف مالیاتی
 [1368/04/13][30/5/915/17024] *تشکیل هیات حل اختلاف جهت تعیین ضریب مالیاتی
 [1368/11/15][30/4/1902/57876] *نماینده صنف و اتاق در هیات های حل اختلاف مالیاتی
 [1369/03/19][30/4/4103/11082] *قید علت عدم حضور نماینده صنف در رای هیاتهای حل اختلاف
 [1371/10/12][30/4/10801/26213] تشکیل هیات حل اختلاف با حضور کلیه اعضا
 [1372/12/03][30/5/3775/61652] *حضور نماینده صنف در هیآت
 [1373/06/06][25850] *عدم حضور یکی از اعضا هیات های حل اختلاف مالیاتی
 [1373/08/29][30/4/8518/15468] *دستورالعملهای مالیاتی شرکتهای تاسیساتی
 [1374/10/30][61324] *صدور احکام نمایندگان بند 3
 [1375/04/20][18759/37/22206] *عدم حضور نماینده صنف
 [1381/07/07][211/4297/1383] آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضا هیات های حل اختلاف مالیاتی تبصره 2 ماده 244
 [1381/12/26][73747] واگذاری وظیفه تشکیل هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم از باب پنجم به ادارات کل مالیات برشرکتها،مودیان بزرگ مالیاتی، شرق،غرب و مرکز تهران
 [1382/04/08][235/540/1838/17204] *تفویض اختیار انتخاب قضات ونمایندگان هیئت و حق الزهمه ایشان
 [1383/04/08][211/1381/5424] حق انتخاب یکی از مراجع بند 3توسط مودی
 [1383/04/13][235/462/639/5818] دستورالعمل در خصوص نحوه رسیدگی وقطعی نمودن پرونده ها
 [1383/05/11][230/1981/7868] حق انتخاب نماینده در صورت عدم اعلام مودی به اداره کل مربوط محول می گردد
 [1383/11/12][201/9280/19578] رسیدگی به پرونده و جلوگیری از طرح در مراجع بعدی
 [1384/07/27][13530] در خصوص فصل مالیات بردرآمد املاک
 [1385/12/08][68547] اصلاح آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء حل اختلاف مالیاتی
 [1387/11/13][117300] دستورالعمل دادرسی مالیاتی
 [1388/03/30][210/35238] ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1368 مورخ 21/11/86
 [1388/04/27][51076] آراء قابل احاله و رسیدگی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر
 [1388/09/09][210/65717] ارسال 4 فقره فرم مالیاتی
 [1388/10/23][200/70169] انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر و استان تهران
 [1388/11/10][240/56823/د] انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور
 [1390/03/25][240/7098] اصلاحیه آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
 [1390/04/08][200/8192] (نامه اداری) نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی
 [1390/04/21][200/9562] تعیین مدت اعتبار احکام نمایندگان بندهای 2 و3 ماده 244 ق.م.م
 [1390/08/21][200/19494] نحوه اجرای مقررات ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1390/10/03][200/22412] انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی
 [1392/01/06][200/73] اجرای مقررات ماده 239
 [1393/05/13][200/93/55] تعدیل مدت اعتبار احکام و تعداد نمایندگان موضوع بندهای 2 و 3 ماده 244 قانون مالیات­های مستقیم
 [1393/10/01][200/93/113] ابلاغ دادنامه شماره 1249 مورخ 14/7/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392
 [1394/06/08][200/94/59] اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1394/12/18][200/94/119] اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393و1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش
 [1396/05/28][230/96/74] ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات مطرح­شده درباره بند 3 ماده 244 قانون مالیات­های مستقیم
 [1399/10/22][200/99/74] قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم
 [1400/10/11][200/1400/67] اجرای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد (48)، (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 02/03/1400)
 [1400/10/13][200/11519/ص] ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812324 مورخ 1400/08/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت درخصوص « ابطال تصویب نامه شماره 142176ت/56648هـ مورخ 05/12/1399 هیأت محترم وزیران

 [1373/08/29][30/4/8518/15468] *دستورالعملهای مالیاتی شرکتهای تاسیساتی
 [1383/04/13][235/462/639/5818] دستورالعمل در خصوص نحوه رسیدگی وقطعی نمودن پرونده ها
 [1387/10/07][101764] تسریع در فرآیند صدور حکم واجدین شرایط انتصاب به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
 [1387/11/13][117300 پ] دستورالعمل دادرسی مالیاتی
 [1390/03/24][200/6941] انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی

 [1386/11/21][1368] ابطال بخشنامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور.
 [1393/07/14][1249] ابلاغ دادنامه شماره 1249 مورخ 14/7/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392
 [1394/04/08][402و403] اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1400/08/11][140009970905812324] ابطال تصویب نامه شماره 142176/ت56648هـ- 1399/12/05 هیأت وزیران

 [1372/12/07][30/4/14038] *نماینده هیأت حل اختلاف
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی