قانون ارزش افزوده - ماده 17
چاپ مطلب

 

ماده 17- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر ویا به آنها مسترد می گردد.
ماشین آلات وتجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مودی محسوب می گردد.
تبصره1- در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مودیان منظور خواهد شد ودر صورت تقاضای مودیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.
تبصره 2- در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند ویا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.
تبصره 3- در صورتی که مودیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات ومعاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفا مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.
تبصره 4- مالیات بر ارزش افزوده وعوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) وبندهای (ب)، (ج) و(د) ماده (38) این قانون، صرفا در مراحل واردات، تولید وتوزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولید کنندگان وتوزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده ویا قابل استرداد به آنها خواهد بود.
تبصره 5- آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود.
تبصره 6- مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد ومدت تأخیر خواهد بود.
تبصره 7- مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها وخدمات توسط شهرداریها ودهیاریها برای انجام وظایف وخدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر ویا استرداد خواهد بود.

 [1387/08/29][87305] دستورالعمل صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات ماشین آلات خطوط تولید
 [1387/10/21][9485] ابلاغ دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی
 [1387/12/11][14813] ابلاغ دسـتـورالـعـمل ضـوابـط اجـرائـی اسـتـرداد مـالـیات و عـوارض
 [1388/04/09][8715] ابلاغ ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پـاییز و زمـستان سـال 1387
 [1388/08/16][63430] دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و نمونه صورتحساب مورد استفاده در صنعت حمل و نقل جاده ای کالا
 [1388/10/19][25348] استرداد اضافه پرداختی مودیان
 [1388/11/12][28004] پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1389/03/05][4128] اصلاح تبصره بند 3-1 ماده (1) ضوابط اجرایی استرداد
 [1389/03/05][4127] استرداد اضافه دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات کشور
 [1389/04/29][7486] استرداد اضافه پرداختی مودیان
 [1389/05/02][7821] مأخذ و محاسبه جرائم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1389/08/01][13118] آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1390/05/22][200/12080] اعتبار مالیاتی یارانه دریافتی شرکت های برقی ( تولید ، انتقال و توزیع )
 [1390/07/13][200/16767] عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه تفاوت پرداختی ( یارانه ) دولت بابت فروش فرآورده های نفتی ( بنزین ، نفت سفید ، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع )
 [1390/09/30][200/22366] عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی(یارانه) دولت بابت فروش آب و گاز
 [1392/02/24][260/691] لغو دستورالعمل استرداد موقت اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان
 [1394/02/14][260/94/17] لغو صدر بخشنامه شماره 691/260/د مورخ 24/02/1392 و عبارت مرتبط
 [1394/06/08][260/94/58] ابلاغ دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش
 [1394/07/13][260/94/71] ابلاغ دادنامه شماره 93127-اق-42 مورخ 29-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392
 [1394/08/05][200/94/77] عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع)
 [1394/11/07][260/94/106] ابلاغ دادنامه شماره 338مورخ 29-9-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده
 [1394/11/11][260/94/107] پیرو بخشنامه شماره 4531 مورخ 04-04-1390 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات وعوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل ونقل عمومی مسافر
 [1394/12/04][260/94/117] ابلاغ دادنامه شماره 307 مورخ 23-08-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1395/01/22][200/95/02] عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده از سهم کمک دولت به صندوق بیمه کشاورزی از محل بند « ش» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1395/07/12][260/95/43] نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی
 [1395/09/30][200/95/63] اصلاح دستورالعمل شماره 519/95/200 مورخ 26/07/1395 درخصوص نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادر کنندگان کالا موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 [1395/10/01][260/95/64] نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با واحدها وکارخانه های تولیدسنگ
 [1396/05/21][200/96/69] ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
 [1396/07/30][200/96/111] عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی(یارانه) دولت بابت فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع)
 [1396/09/28][260/96/127] ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 25-201 مورخ 1396/06/26 در خصوص نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی
 [1396/09/29][260/96/130] ابلاغ دادنامه شماره 135 مورخ 19/07/1396 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1396/10/23][260/96/146] تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده
 [1397/01/26][200/97/2] تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1397/03/20][260/97/40] استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده
 [1397/03/23][200/97/49/ص] تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1397/07/01][200/97/106] ابلاغ نظر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در رابطه با ملغی الأثرشدن تصویب نامه شماره 248191/ت 45386 هـ مورخ 16/12/1390
 [1397/07/18][230/36816/د] اهم وظایف و مأموریت های هریک از سازمان های وابسته به شهرداری ها
 [1397/09/03][200/97/123] ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129- 9709970906010128 مورخ 26/06/1397
 [1397/09/27][200/97/133] پاسخ به سوالات و ابهامات در خصوص قانون مالیات بر ارزش­ افزوده
 [1397/10/11][200/97/138/ص] ارسال تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 88926/ت 55785 هـ مورخ 08/07/1397 درخصوص اصلاح تبصره­های (1) و (2) اصلاحی ماده (13) آیین­نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
 [1397/11/10][200/97/152] ابلاغ صورتجلسه شماره 30-201 مورخ 9/10/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1398/05/07][200/98/39] عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فرآورده های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع)
 [1398/07/07][200/98/63] ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010152 مورخ 1/5/1398 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (15) بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1398/11/28][200/98/97] ابلاغ بند (9) مصوبه اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت دولت درخصوص طرح «حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به گاز طبیعی فشرده سوز»
 [1398/11/28][210/98/98] چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره 348 مورخ 1397/3/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12
 [1399/02/27][210/99/21] مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرآیند ادغام یا ترکیب
 [1399/02/28][200/99/23] نحوه رسیدگی به صورتحساب­های غیر واقعی
 [1400/02/12][210/1400/5] ابلاغ دادنامه شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی، ابلاغ شده طی بخشنامه 200/98/9 مورخ 1398/02/07

 [1394/06/29][83979/ت52366هـ] آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 [1395/05/19][59121/ت52912هـ] آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت(2)
 [1397/05/10][61126/ت 54755 هـ] اصلاح تبصره های (1) و (2) ماده (13) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت(2) موضوع تصویب نامه شماره 59121/ت 52912 هـ مورخ 19/5/1395
 [1397/07/08][88926/ت55785هـ] اصلاح تبصره­های (1) و (2) اصلاحی ماده (13) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

 [1390/05/03][200/10663] تشکیل ستاد هماهنگی و همکاری فی ما بین سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداریها در راستای امور اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1391/06/15][260/4797/د] وصول یا استرداد چک های دریافتی در رابطه با واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی
 [1391/11/15][200/22477] دستورالعمل رسیدگی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1393/06/30][200/93/525] دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه
 [1394/06/22][200/94/510] دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 [1395/07/26][200/95/519] دستور العمل نحو ه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر کنندگان کالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 [1398/04/29][200/7504/ص] تسریع در رسیدگی همزمان به پرونده‌های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده مودیان
 [1398/06/11][200/98/516] دستورالعمل اجرای جزء(1) بند(ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور
 [1398/11/26][230/60742/د] دستورالعمل درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی صادرکنندگان سال 1397 بر اساس حکم جز (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398
 [1399/06/12][230/25327/د] رفع ابهام از نحوه حسابرسی و پذیرش اعتبار مالیاتی (مالیات و عوارض خرید مالیات بر ارزش افزوده)
 [1400/01/21][230/1895/د] نحوه اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400
 [1400/01/23][200/2694/د] بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1400/02/29][200/1400/509] تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
 [1400/03/02][200/1400/510] بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1400/04/06][200/1400/513] بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

 [1394/02/29][93127/اق/42] ابلاغ دادنامه شماره 93127-اق-42 مورخ 29-02-1394 هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره934/14225/م مورخ 24-01-1392
 [1394/08/23][307اقتصادي] ابلاغ دادنامه شماره 307 مورخ 23-08-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال بند (7) بخشنامه 7821 مورخ 02-05-1389 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1394/09/29][اقتصادي 338] ابلاغ دادنامه شماره 338مورخ 29-9-1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالمل 3-9 مندرج در صفحه 25 کتابچه راهنمای مودیان مالیات برارزش افزوده
 [1397/06/26][129- 970997090601012] رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129- 9709970906010128 مورخ 26/06/1397 موضوع عدم ابطال ابطال بند 2 بخشنامه های 20016767 – 13/7/90 و 77/94/200 – 5/8/94 و 62/95/200 – 28/9/95 سازمان امور مالیاتی در مورد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه دولت بابت فروش فرآورده های نفتی

 [1396/06/26][201-25] صورتجلسه مورخ 1396/06/14 شورای عالی مالیاتی راجع به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در اجری بند ? ماده ??? ق.م.م
 [1397/10/09][201-30] صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده 16 (انواع سیگار و محصولات دخانی، انواع بنزین و سوخت هواپیما) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده 38 (نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) در موارد صادرات،
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی