قانون ارزش افزوده - ماده 21
چاپ مطلب

 

ماده 21- مودیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه ودستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم ومالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند وقابل کسر می باشد، در مهلت مقرر مذکور، به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین وتوسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند.
تبصره 1- چنانچه مدت فعالیت شغلی مودی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می باشد.
تبصره 2- اشخاص حقیقی وحقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه وپرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.
تبصره 3- در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی، خدماتی وبازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.
تبصره 4- مودیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه وسایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.

 [1387/12/18][132339] تقسیط مطالبات و عوارض ابرازی مودیان و بخشودگی جریمه
 [1387/12/28][137339] مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی سال 87 تا پایان فروردین ماه
 [1388/04/09][8715] ابلاغ ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پـاییز و زمـستان سـال 1387
 [1388/04/14][50288] مهلت تسلیم اظهارنامه دوره بهار سال 88
 [1388/10/13][200/68871/ص] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره سوم(فصل پائیز)سال 1388
 [1388/12/18][30339] وصول درآمدهای مالیاتی ارزش افزوده
 [1388/12/24][200/77496] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1388
 [1388/12/26][31051] اشتباه واریزی مالیات و عوارض مودیان
 [1389/01/24][1117] تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (زمستان) سال 1388
 [1389/04/07][5918] تسلیم اظهارنامه دوره اول(بهار)سال 1389
 [1389/05/17][200/14792] اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی مصرف
 [1389/06/28][200/19087] چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکتهای بیمه
 [1389/07/11][11595] تسلیم اظهارنامه دوره دوم(تابستان) سال 1389
 [1389/07/17][200/20944/ص] حـق عضویت انـجمن هـای صنفـی، مجامع حرفه ای و سایر تشکل های قانونی
 [1389/08/01][13118] آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1389/10/06][17036] تسلیم اظهارنامه دوره سوم( پائیز) سال 1389
 [1389/12/25][200/37195] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1389
 [1390/05/12][200/11544] تمدید مهلت مندرج در جزء ( 2 ) بند « ج » دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 2/3/1390موضوع خود اظهاری در اجرای مقررات ماده (158 )
 [1390/05/30][7458] چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط بنکداران مواد غذایی
 [1390/06/07][7773] نحوه اجرای معافیت های بند « 17 » ماده « 12 » و حسابرسی ماده « 27 » در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمانها و شرکتهای وابسته
 [1390/12/27][200/29616] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان)سال 1390
 [1391/01/26][595] تفاهم نامه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بین سازمان امور مالیاتی کشور و اتحادیه ها و شرکت های تعاونی تولیدی و خدمات تولید کنندگان
 [1391/03/08][200/4992] مهلت یا موعد تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (21) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1391/05/15][260/4440/د] پیگیری اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره 1931 مورخ 27/02/1391 موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391
 [1391/10/17][200/20403] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره سوم (فصل پاییز) سال 1391
 [1391/12/27][26421] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1391
 [1392/12/24][200/23466/ص] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1392
 [1393/02/31][200/93/25] مالیات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ
 [1393/04/22][260/93/48] نام کاربری و کلمه عبور
 [1393/12/27][200/93/151] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393
 [1394/01/18][200/94/2] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1393
 [1394/11/11][260/94/107] پیرو بخشنامه شماره 4531 مورخ 04-04-1390 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات وعوارض ارزش افزوده بر خدمات حمل ونقل عمومی مسافر
 [1394/12/22][200/94/121] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1394
 [1395/07/12][260/95/43] نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی
 [1395/10/01][260/95/64] نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با واحدها وکارخانه های تولیدسنگ
 [1395/12/28][200/95/115] تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1395
 [1397/01/08][200/97/1] تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1396
 [1399/01/19][200/99/7] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399

 [1389/09/21][16129] نـحوه رسیدگی به پرونده شرکت فروشگاه های زنجیره ای
 [1390/01/29][980] تسلیم اظهارنامه دوره چهارم(زمستان) سال 1389
 [1390/03/11][200/6020] نحوه پذیرش خوداظهاری های مالیاتی مودیان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مالیاتی زمستان سال 1389
 [1390/04/05][4624] تسلیم اظهارنامه دوره اول (بهار) سال 1390
 [1390/04/15][200/8948/ص] تمدید مهلت مندرج در جزء (2) بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 02/03/1390
 [1390/07/11][9404] تسلیم اظهارنامه دوره دوم (تابستان ) سال 1390
 [1390/09/26][12637] لزوم استفاده ازشناسه ملی برای اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 [1391/01/29][773] تسلیم اظهارنامه دوره چهارم(زمستان)سال 1390
 [1391/04/11][260/4023/د] تسلیم اظهارنامه دوره اول (بهار) سال 1391
 [1391/10/12][260/6640/د] تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پائیز) سال 1391
 [1391/11/15][200/22477] دستورالعمل رسیدگی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1392/06/18][200/10959] نحوه اجرای بند«72» قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 [1393/04/09][260/93/512] تسلیم اظهارنامه دوره اول(فصل بهار) سال 1393
 [1393/04/09][260/93/511] نحوه ثبت اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
 [1393/04/14][260/93/516] نحوه ثبت اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
 [1393/07/06][260/93/527] تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1393
 [1394/01/26][260/94/501] تسلیم اظهارنامه دوره چهارم( فصل زمستان) سال 1393
 [1394/04/15][200/94/507] تسلیم اظهارنامه دوره اول( فصل بهار) سال 1394
 [1395/01/25][260/95/503] تسلیم اظهارنامه دوره چهارم ( فصل زمستان) سال 1394
 [1395/07/12][260/95/517] تسلیم اظهارنامه دوره دوم(فصل تابستان) سال 1395
 [1395/10/13][260/95/520] تسلیم اظهارنامه دوره سوم(فصل پائیز)سال 1395
 [1396/01/27][260/96/501] تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395
 [1396/04/12][260/96/511] تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1396
 [1396/07/11][260/96/515] تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1396
 [1396/10/12][260/96/526] تسلیم اظهارنامه دوره سوم(فصل پائیز) سال 1396
 [1397/04/12][260/97/6] تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1397
 [1397/07/14][260/1222/ص] تسلیم اظهارنامه دوره دوم(فصل تابستان) سال 1397
 [1397/10/12][260/7252/د] تسلیم اظهارنامه دوره سوم (فصل پاییز) سال 1397
 [1398/01/07][200/98/1/ص] تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1397
 [1398/02/24][200/98/503] محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی
 [1398/03/28][200/98/510] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398
 [1398/04/12][260/1628/د] تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1398
 [1398/05/07][200/98/514] اصلاح بند (3) دستورالعمل شماره 200/98/510 مورخ 1398/03/28
 [1398/07/13][260/3220/د] تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1398
 [1399/01/06][230/162/د] تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398
 [1399/01/27][230/99/502] تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398
 [1399/06/12][230/25289/د] تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1399
 [1399/07/09][230/30429/د] تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1399
 [1400/02/08][230/5925/د] تسلیم اظهارنامه دوره چهارم ( فصل زمستان) سال 1399
 [1400/02/22][230/8932/د] نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
 [1400/07/11][230/40038/د] تسلیم اظهارنامه دوره دوم (فصل تابستان) سال 1400
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی