قانون ارزش افزوده - ماده 38
چاپ مطلب

 

ماده38- نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون، به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده(16) این قانون، یک و نیم درصد(5/1%) ;
ب- انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد(3%);
ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (10%);
د- نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد(5%).
تبصره1- واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد(1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. حکم ماده(17) این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد.
واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می گردند. در این صورت، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهد شد.
واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود.
عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(2)ماده(39) واریز می شود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.
تبصره2- در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و اموراجتماعی می توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره3- به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل نیم درصد(5/0%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز درمناطق مزبور هزینه گردد. آئین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 [1388/02/19][940/4005] ابلاغ فهرست محصولات صنایع آلاینده محیط زیست برای اجرا در دوره های مالیاتی سال 1388
 [1388/07/26][210/60964] ابلاغ قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال 1386
 [1388/11/12][28004] پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1389/03/05][4128] اصلاح تبصره بند 3-1 ماده (1) ضوابط اجرایی استرداد
 [1389/05/18][8610] فهرست صنایع آلاینده اجرا در سال 1389
 [1389/11/12][19533] عوارض آلایندگی پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره (1) ماده (38)
 [1390/02/11][200/2805] برخی از احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1390/02/18][2145] ارسال بخش اول فهرست واحـدهای تـولیدی آلاینده محیط زیست برای اجرا در سال 1390
 [1390/07/10][9273] سیاست های اعلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیـس جمهـور موضوع قسمت اخیـر ماده (123 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1390/08/08][200/18560] برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور
 [1390/12/28][17145] تفویض اختیار به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ها در خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالیاتی
 [1391/05/15][260/4440/د] پیگیری اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره 1931 مورخ 27/02/1391 موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391
 [1391/10/19][200/20707] ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک درخصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری
 [1392/04/02][200/5667] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 [1393/03/04][260/93/35] واریز عوارض موضوع بند(الف) و تبصره(1)ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به روستاهای فاقد دهیاری و نقاط جمعیتی
 [1393/06/31][200/93/72] اصلاح بندهای 10 و 11 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1393/07/29][260/93/84] لغو اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استان‌ها در خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالیاتی
 [1393/12/27][260/93/152] ابلاغ دادنامه شماره 1864 مورخ 15/11/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 19533 مورخ 12/11/1389
 [1395/01/29][260/95/07] ابلاغ نظریه شماره 150702-28292 مورخ 22-12-1394 معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص اخذ عوارض بهداشت برای سال 1393 از واحدهای نوشابه سازی
 [1395/07/17][260/95/45] عوارض آلایندگی شرکت­های تابعه شرکت ملی نفت ایران
 [1395/10/13][260/95/72] عوارض آلایندگی
 [1396/04/25][200/96/59] ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 32 مورخ 31/02/1396
 [1396/09/29][260/96/130] ابلاغ دادنامه شماره 135 مورخ 19/07/1396 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1397/06/27][200/97/104] ارسال دادنامه شماره 10072 مورخ 30/03/1397 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 72/93/200 مورخ 31/06/1393 سازمان امور مالیاتی کشور(اصلاح بندهای 10 و 11 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده)
 [1397/11/10][200/97/152] ابلاغ صورتجلسه شماره 30-201 مورخ 9/10/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1399/01/19][200/99/7] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399
 [1399/05/07][200/99/45] ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 1399/04/24

 [1388/09/03][174769/ت42297ک] تصویب آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 [1390/02/11][1855] نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1390بین شهرداریها و دهیاریها
 [1390/05/03][200/10663] تشکیل ستاد هماهنگی و همکاری فی ما بین سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداریها در راستای امور اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1390/06/15][8170] وظایف ادارات امور مالیاتی در راستای تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی
 [1390/08/04][200/18384] دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1393/06/30][200/93/525] دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه
 [1396/02/17][200/96/503] نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1396 بین شهرداری ها و دهیاری ها
 [1397/02/02][200/97/1/ص] نحوه اجرای بند«م» تبصره شش قانون بودجه سال 1397 کل کشور
 [1397/02/04][200/97/3/ص] اصلاح برخی از بندهای دستورالعمل شماره 503/96/200 مورخ 17/2/1396 درخصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1397
 [1397/03/08][200/97/5/ص] تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی
 [1398/02/14][200/98/501] اصلاح دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17با توجه به تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1398
 [1398/02/18][200/98/502] نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع ردیف درآمدی(160190)
 [1398/06/06][200/98/515] نحوه وصول عوارض موضوع بند (ط) تبصره شش قانون بودجه سال 1398 کل کشور
 [1400/09/08][230/55364/د] نحوه اعمال تغییرات عوارض جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه

 [1397/10/09][201-30] صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده 16 (انواع سیگار و محصولات دخانی، انواع بنزین و سوخت هواپیما) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده 38 (نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) در موارد صادرات،
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی