سایر قوانین - ماده 1000
چاپ مطلب

سابر قوانین
 [1370/01/26][109850/ت536 هـ] حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 16 بودجه سال 1370
 [1370/07/21][45307/ت313هـ] *آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت
 [1370/08/01][26655] *اصلاحیه عبارت «آیین نامه سازمان تشخیص»
 [1370/09/06][48760/ت408هـ] آیین نامه اجرایی اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان
 [1372/06/09][7768/ت187هـ] *آئین نامه اجرائی تبصره 8 قانون بودجه 72
 [1373/02/10][16449/ت 254ک] آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
 [1373/12/06][71799/ت 438هـ] آئین نامه اجرایی بند د تبصره 8
 [1374/05/21][6221/ت 15006هـ] *ائین نامه اجرایی تبصره 8 قانون بودجه سال 74
 [1374/05/28][6466/ت15096هـ] *آئین نامه اجرائی تبصره 67 قانون برنامه دوم
 [1376/01/16][50447/ت17835هـ] حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 76
 [1377/02/27][4402/ت/19438/هـ] حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند «ی» تبصره 5 بودجه 77 در مورد صنایع نان
 [1377/06/09][31242/ت 19961هـ] آئین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
 [1377/11/19][73395/ت20137هـ] *در مورد آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری
 [1378/05/18][18470/ت 21618هـ] آئین نامه اجرایی کارمزد تسهیلات بانکی تحویل خودرو به جانبازان
 [1378/05/18][49815/ت 19189هـ] اضافه نمودن یک تبصره به آئین نامه اجرایی بند الف ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدها و... مصوب 73/12/28
 [1379/07/03][28423/ت 17790هـ] *آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی
 [1379/11/18][52454/ت 23821هـ] آئین نامه اجرایی ماده 169 برنامه سوم توسعه اقتصادی در خصوص هزینه های مربوط به اماکن ورزشی که جز هزینه های قبول است
 [1379/11/30][54563/ت 24104هـ] آئین نامه ماده 139 برنامه سوم مبنی بر کسر اقساط ماهیانه تسهیلات مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان
 [1379/12/10][56901/ت 23995هـ] آئین نامه اجرایی بند الف وب ماده 49 برنامه سوم در خصوص تعاریف کارفرما ونیروی کار وتخفیفات مالیاتی وبیمه مربوطه
 [1379/12/20][58427/ت 23443هـ] آئین نامه اجرایی ماده 138 برنامه سوم
 [1380/02/09][4520/ت 24152هـ] آئین نامه اجرایی بند ب ماده 113 در مورد معافیت صادرات در طول برنامه سوم از 79/1/1 لغایت 83/12/29
 [1380/02/09][4521/ت22152هـ] آئین نامه تأسیس صندوق غیر دولتی توسعه صادرات
 [1380/04/06][14833/ت 23963هـ] آئین نامه اجرایی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
 [1380/05/08][23161/ت 24527هـ] آئین نامه اجرایی ماده 53 برنامه سوم و معافیت دفاتر کاریابی از موضوع بند ب ماده 113 معافیت صادرات
 [1380/05/27][24844/ت 24469هـ] آئین نامه اجرایی بند الف ماده 175 برنامه سوم موضوع کمک به ارتش 20 میلیونی
 [1380/10/26][48476/ت 25726هـ] آئین نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی ونوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 80 وامکان استقاده مجدد از معافیت 132
 [1380/12/01][48745/ت 26015هـ] تاریخ شروع آئین نامه اجرایی بند ب ماده 113 صادرات که مشمول 100% معافیت می گردد
 [1380/12/25][38704/ت 25253هـ] اضافه نمودن عبارت مشهود وغیر مشهود در آئین نامه اجرایی ماده 62 برنامه سوم تصویب نامه 80/4/6
 [1381/02/02][3666/ت 26300هـ] آئین نامه اجرایی بند ز تبصره 7 بودجه 81 در خصوص یک پنجم دریافتی هتل ها که بایستی به حساب خزانه واریز گردد
 [1381/02/04][4209/ت 26338هـ] آئین نامه اجرایی بندهای ط و ک تبصره 1 بودجه 81
 [1381/02/22][6558/ت 23995هـ] آئین نامه اجرایی بند الف و ب ماده 49 برنامه سوم وتعریف کارفرما ونیروی کار جدید ومعافیت های بیمه ومالیات حقوق
 [1381/04/25][18784/ ت 26774هـ] اصلاح آیین نامه اجرایی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران
 [1381/06/04][26538/ت 26961هـ] آئین نامه اجرایی بند ی تبصره 12 بودجه 81 جهت اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی وقطعی بودن هزینه های مربوطه
 [1381/06/24][29926/ ت 26869هـ] آیین نامه اجرایی ماده 12 اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 79
 [1381/12/28][35675/ت24721هـ] *آیئن نامه اجرایی ماده 100برنامه سوم
 [1382/02/17][7386/ت28496هـ] *آئین نامه فعالیت های فناوری و اطلاعات کشور
 [1382/12/05][54010/ت 29383هـ] اصلاح آئین نامه 67452 مبنی بر ارسال ماهیانه نسخه ای از فهرست دریافتی رسمی به شهرداری محل
 [1383/02/02][1907/ت 30370هـ] آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل ونوسازی صنایع کشور ومعافیت مالیاتی افزایش سرمایه
 [1383/03/09][211/831/3376] در خصوص استرداد مالیات وعوارض کالاهای صادر شده (تجمیع عوارض)
 [1383/03/10][11490/ت 29142هـ] اصلاح آئین نامه در خصوص کاهش مالیات کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند
 [1383/04/21][12003/ت 30629هـ] هزینه های انتشار اوراق وسودهای پرداختی هزینه قابل قبول ناشر است
 [1383/04/24][21135/ت 31011هـ] در مورد حذف عبارت وهر سال 20% افزایش سرمایه تصویب شماره 1907
 [1383/06/04][30309/ت 31254هـ] موقوف الاجرا شدن مصوبه 43235
 [1383/11/25][65337/ت32258هـ] اعلام فهرست کالاهای مشمول 3% تجمیع عوارض سال 84
 [1384/05/08][27960/ت 33411هـ] وجوه پرداختی بابت کمک به تربیت بدنی هزینه قابل قبول است
 [1384/05/08][27955/ت 33413هـ] کمک به بسیج هزینه قابل قبول است
 [1384/05/08][28207/ت 33391هـ] معافیت مالیات وبیمه کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند
 [1384/05/10][28609/ت 32863هـ] معافیت واحدهای پژوهشی وفناوری
 [1384/08/10][39174/ت 33825هـ] در خصوص تجدید ارزیابی دارائی های شرکت های دولتی
 [1385/03/22][28972/ت34025هـ] آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
 [1385/09/18][116002/ت35253هـ] آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی
 [1385/09/18][116002/ت35253هـ] آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی
 [1386/12/12][86/1476] ابطال ردیف 67 از مصوبه مورخ 06/11/1382 شورای اسلامی شهر اردکان یزد.
 [1387/06/07][92209/ت39716ک] آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی واجتماعی
 [1387/07/17][120308/ت39725ک] آئین نامه نحوه ابلاغ ایجاد مجتمع های صنفی
 [1388/02/09][26510/ت39039ک] آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی
 [1390/05/15][54/88291] موضوع آیین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپـرده موضوع ماده (43) قانون محاسـبات عمـومی کشور
 [1390/07/03][132124/ت47139هـ] آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری
 [1390/07/17][43505/141602] وظایف و مأموریتهای ستاد های عراق ، افغانستان و همکاریهای توسعه به معاونت امور بین الملل رئیس جمهور منتقل می شود .
 [1390/09/27][189120/ت47548هـ] آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 29/08/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی
 [1391/02/20][31617/ت47456هـ] آیین نامه ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1388ـ
 [1391/03/02][40510/ت47634هـ] آیین نامه اجرایی ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1391/03/21][11/29191] ابلاغیه دستورالعمل اجرائی بند (10) ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1391 کل کشور
 [1391/03/27][58395/ت46225ک] آئین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر،‌موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44)‌قانون اساسی
 [1391/04/19][74131/ت47610هـ] آئین نامه اجرایی بند (الف)‌ماده (145)‌قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1391/06/05][111736/ت47161هـ] آئین نامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
 [1391/07/12][137974/ت48057هـ] آئین نامه اجرایی بند "ب" ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1391/08/06][154028/ت48319هـ] آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
 [1391/08/14][158191/ت48284هـ] آئین نامه اجرایی بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور
 [1391/08/15][159329/ت47187هـ] آئین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
 [1391/08/15][159333/ت48209هـ] آئین نامه اجرایی بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1391/08/21][141602] آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
 [1391/10/17][202956/ت46513هـ] اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از موسسات دانش بنیان
 [1391/11/01][213583/ت34482هـ] آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
 [1391/12/08][242825] آیین نامه تخلفات حمل و نقل ریلی
 [1391/12/29][262767] آیین نامه اجرایی قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی
 [1391/12/29][262758/ت47775ه] آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
 [1392/01/11][2653/ت47635 ه] آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 124 قانون برنامه پنجساله پنجم
 [1392/01/24][9968] آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور
 [1392/02/15][30661/ت48947هـ] آیین نامه اجرایی ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
 [1392/04/18][90836/ت 48793هـ] اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور
 [1392/05/10][104617] آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه
 [1392/06/28][60/1010] مقررات ارزی واردات کالا و خدمت
 [1392/06/30][120895] آیین نامه اجرایی بند(21) قانون بودجه سال 1392 کل کشور آیین نامه اجرایی بند 21 قانون بودجه سال 1392
 [1392/06/30][120700] آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
 [1392/07/01][121604] آیین‌نامه اجرایی بند(ب)ماده (12)قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آیین نامه اجرایی افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
 [1392/07/03][122586] آیین نامه اجرایی ماده 187 و بند الف ماده 191 قانون برنامه پنجم توسعه
 [1392/07/16][127826] آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی تبصره ماده (6)قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
 [1392/08/18][138461] آیین‌نامه اجرایی ماده (26)قانون اصلاح الگوی مصرف
 [1392/08/21][139779] آیین‌نامه اجرایی بند(3)قانون بودجـه سال1392کل کشور، )
 [1392/09/06][145249] آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی
 [1392/09/13][148532] آیین‌نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 [1392/09/26][153880] آیین نامه اجرایی بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور
 [1392/12/25][190236/ت50324ه] آئین‌نامه اجرایی بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
 [1392/12/28][192310/ت50353ه] آیین نامه اجرایی بند(100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 162727/ت 47315هـ مورخ 15/8/1390
 [1393/01/16][835/ت50416ه] آئین‌نامه اجرایی تبصره (21)قانون بودجه سال 1393 کل کشور
 [1393/01/17][1267/ت50358ه] آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور
 [1393/01/24][4542/ت50386هـ] آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
 [1393/01/24][4545/ت50385هـ] آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال1393 کل کشور
 [1393/01/24][4535/ت50357هـ] آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور
 [1393/01/26][5724/ت50384هـ] آیین‌نامه اجرایی بند(ج)تبصره (11)قانون بودجه سال 1393 کل کشور
 [1393/01/26][5724/ت50384هـ] آیین‌نامه اجرایی بند(ج)تبصره (11)قانون بودجه سال 1393 کل کشور
 [1393/02/14][14458/ت50414هـ] آیین‌نامه اجرایی جزء(3) بند (ق) تبصره(2)قانون بودجه سال1393کل کشور
 [1393/03/04][23754/ت50110هـ] آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 189120/ت 47548هـ مورخ 27/9/1390به شرح زیر اصلاح می شود:
 [1393/11/13][136590/ت 50976هـ] اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
 [1393/11/13][50976ت/136587ه] اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/9/1390 و شماره 23754/ت 50110 هـ مورخ 4/3/1393 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
 [1394/02/08][14247/ت51802هـ] آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
 [1394/02/09][14588/ت51801هـ] آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
 [1394/04/29][52101/ت52098هـ] آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394
 [1394/07/11][89478/ت52319هـ] آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب1394
 [1395/04/02][38463/ت53203هـ] آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
 [1395/04/15][43458/ت51791هـ] آیین نامه اجرایی تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور
 [1395/04/15][43449/ت52328] آیین نامه اجرایی ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
 [1395/04/22][46442/ت51559هـ] آیین نامه اجرایی مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 [1395/05/10][53944/ت53316هـ] آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
 [1395/06/09][شماره: 69348-ت53410 هـ] آیین ­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین ­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
 [1398/09/09][113789/ت 56263هـ] آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان
 [1399/03/13][29630] آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
 [1399/03/19][27261/ت57700هـ] آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
 [1399/10/23][121247/ت55520هـ] آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (63) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 [1400/04/28][210/1400/33] ارسال آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش عمق ساخت داخل)
 [1400/07/14][73974/ت 58792هـ] آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

 [1369/01/29][30/5/40] *اصلاح نام بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی به بنیاد مستضعفان و جانبازان
 [1369/03/10][30/5/784/10018] *در خصوص 3 درصد سهم شهرداری
 [1369/06/15][61932] *در خصوص اصلاحیه قانون حمایت از آزادگان
 [1369/07/04][30/5/2950/28806] *فسخ اسناد مرابحه کاری
 [1373/02/13][30/5/146/4177] *مجوز برای وصول 3% شهرداری از سال 73 به بعد
 [1373/03/18][30/4/2188/6141] *در خصوص تاریخ استفاده از معافیت
 [1373/06/28][30/4/6026/21413] *در خصوص تمدید 3% وصول شهرداری از 68 به بعد
 [1374/02/24][10052] *استهلاک دارائیها و هزینه ذخیره مطالبات مشکوک بانکها
 [1374/06/11][14873] *در خصوص 2% آموزش و پرورش
 [1374/07/23][40952] *تخلفات سر دفتران و دفتریاران
 [1374/08/04][30/4/8681/28541] *درخصوص وصول 3% شهرداری
 [1374/09/06][50448] *گواهی پرداخت مالیات توسط ادارات
 [1374/10/10][49978] *علی الحساب 1% و 2% گمرک
 [1374/11/20][27/142/113/35677] *علی الحساب گمرک
 [1375/01/21][1780] *اطلاعات ارسالی از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی
 [1375/12/27][60810] *در مورد اجرای قرار توسط کمک ممیزین مالیاتی
 [1376/03/10][30/4/2005/7876] *5% علی الحساب گمرک
 [1376/05/06][30/4/3350/8803] *وصول مالیات علی الحساب توسط گمرک
 [1376/06/30][30/4/9246/37756] *معافیت مالیاتی اشخاصی که اقامتگاه آنها در مناطق آزاد قرار داشته
 [1376/08/28][30/4/8764/27923] *در خصوص نبودن سال 73 در برنامه دوم و مشمول حق انشعاب بر قیمتها
 [1377/04/28][30/4/3953/19754] *معافیت مالیاتی واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی
 [1378/05/19][30/4/1715/24500] *معافیت سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکتهای تعاونی تابعه از جمله تولید روستایی و سهام زراعی در صورت عدم تطبیق اساسنامه
 [1378/07/14][30/4/5567/35176] *تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای دولتی توسط سازمان حسابرسی
 [1378/08/08][30/4/8579/39062] *قبول 5% ضایعات نوار کاست
 [1378/09/02][30/4/5998/44112] *معافیت مالیاتی واردات وسایل پزشکی از محل ارز تخصصی موضوع بند «الف» تبصره 10 بودجه 78
 [1378/09/22][30127] *تاکید بر وصول 3 در هزار سهم اتاقهای بازرگانی از دارندگان کارت بازرگانی
 [1378/10/21][52378] *املاک اجاری با زیربنای 120 متر مربع و کمتر از مالیات معاف میباشند
 [1378/11/26][30/4/13562/59230] *تسریع در ارسال گزارشها توسط سازمان حسابرسی به منظور جلوگیری از مرور زمان
 [1378/11/30][30/4/13209/59908] *راهنمایی و ارشاد در خصوص اشخاصی که در مناطق آزاد پرونده مالیاتی دارند ولیکن خارج از مناطق فعالیت مینمایند
 [1379/02/25][30/4/14124] مالیات موضوع جزء (4) بند (ج) تبصره 58 قانون بودجه سال 1378
 [1380/01/29][30/5/340] قسمتی از مقررات تبصره های بودجه سال 1380 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می باشد
 [1380/02/05][211/5626/31014] در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات توسط سازمان حسابرسی و نحوه عمل مجامع عمومی
 [1380/02/05][1333] اعلام شماره حساب 2711 به جای حساب 3504 جهت واریز مالیات های بنیاد مستضعفان
 [1380/02/22][30/5/571] آئین نامه اجرائی بند(ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
 [1380/03/07][30/5/752] ضوابط اجرایی اجاره خوابگاه دانشجویی
 [1380/03/12][30/5] درآمد مشمول مالیات مشخص شده توسط سازمان حسابرسی نیازی به تصویب مجمع عمومی ندارد
 [1380/03/19][11240] اعلام شماره حسابهای نهادهای انقلاب اسلامی جهت واریز
 [1380/03/29][17504] در مورد 3 در هزار اتاق بازرگانی
 [1380/04/03][30/5/1075] موقوف الاجرا شدن تصویب نامه شماره 38749/ت22692هـ مورخ 79/9/2
 [1380/04/03][30/5/1335] قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتاب فروشان
 [1380/04/09][17337/55/ب] در خصوص چگونگی وصول 3 در هزار دارندگان کارت بازرگانی
 [1380/04/24][30/5/2134] آئین نامه اجرائی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
 [1380/05/04][13/1766] اطلاعیه در مورد اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی لازم الاجرا در سطح کشور
 [1380/05/20][30/5/2667/29514] تصویر دادنامه شماره 41 مورخ 16/2/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به عدم مغایرت بخشنامه های مورد واخواهی با قوانین موضوعه
 [1380/05/21][30/5/1932/29646] بنای مفید ملاک است و بالکن، راه پله، پارکینگ و نورگیرو.... جزء بنای مفید نمی باشد
 [1380/06/20][30/5/3417] قبول هزینه های انجام شده در رابطه با پایین آوردن آلودگی محیط زیست
 [1380/07/03][30/5/606] "آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت از آنها"
 [1380/07/29][30/5/4145] ابطال بخشنامه شماره 28541/8681-30/4 مورخ 1374/8/4 در خصوص وصول 3% درآمد مشمول مالیات به عنوان عوارض توسط شهرداری در برنامه اول توسعه توسط دیوان عدالت اداری
 [1380/08/21][30/4/6720/38517] تسری لغو معافیتهای مالیاتی نسبت به سازمان گسترش و نوسازی و شرکتهای تابعه
 [1380/08/28][31650] در مورد لغو معافیتهای مالیاتی کلیه دستگاه های ماده 11 برنامه سوم و نهادهای انقلابی
 [1380/09/19][30/5/5229] تصویب آئین نامه اجرایی ماده 53 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
 [1380/09/27][30/5/5333] حذف و ابطال عبارت " کلیه کارخانجات غیر دولتی" از متن بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373/6/6 وزارت متبوع
 [1380/09/27][56/11961/53487] در مورد 3 در هزار اتاق بازرگانی عملکرد سال 79
 [1380/09/28][56968] جداول مربوط به ارزش سیف و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت های وارداتی
 [1380/10/18][30/5/5268] تصویب آئین نامه اجرائی بند الف ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
 [1380/10/30][30/5/5969] قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور
 [1380/11/03][30/4/8635/63308] در مورد درآمدهای خارجیان از ایران و در ایران
 [1380/11/03][30/4/6422/44] در خصوص لغو معافیت ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب از سال 78
 [1380/11/20][30/5/4357] استعمال بدهی مالیاتی شرکتهای نام برده شده
 [1380/11/28][30/4/8714/71433] در مورد ماخذ محاسبه 10% مالیات غیر مستقیم و سود تخفیفهای اعطایی به مشتریان خودرو جز هزینه های قابل قبول است
 [1380/12/22][77268] جداول مربوط به قیمت و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت های ساخت و مونتاژ
 [1380/12/25][30/5/6280] تصویر تصویب نامه شماره 48952/ت25784هـ مورخ 1380/11/9هیأت محترم وزیران
 [1381/01/17][30/4/10424/62816] شرکتهای دولتی با توجه به تبصره های بودجه 78و79 و ماده 58 برنامه سوم در طول برنامه سوم از معافیت 81 نمی تواند استفاده نماید
 [1381/01/24][30/5/5895] ملاک تشخیص کارخانه یا کارگاه بودن واحد تولیدی پروانه بهره برداری است
 [1381/02/02][4275] بخشنامه در خصوص آئین نامه اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت
 [1381/02/03][31/4611] *بخشنامه در خصوص درآمدهای مالیاتی به پیوست جدول میانگین نرخ مرجع ارزها
 [1381/02/16][30/5/275] *تصویب نامه هیات وزیران مبنی بر تعیین فهرست صنایع بزرگ
 [1381/02/17][4468] در مورد 3 در هزار اطاق بازرگانی
 [1381/02/22][30/5/285/8269] نظریه شورای نگهبان در مورد عطف به ما سبق بودن یا نبودن تصویب نامه ها یا ....با توجه به ابطال آنها توسط دیوان از جمله 3%شهرداری
 [1381/02/22][7119] *ابلاغ قانون تسری مفاد برخی از قوانین و مقررات مربوط به بانک ها به صندوق تعاون
 [1381/02/22][30/5/8269/2850] *موضوع وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداریها
 [1381/02/25][30/5/5772] رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان به عهده حوزه های مالیاتی محل فعالیت عمده آنها می باشد
 [1381/03/01][31/7364] *نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور
 [1381/04/08][30/5/1211] بخشنامه درخصوص ماده 6 آئین نامه تاسیس صندوقهای غیردولتی موسسه صادرات و نحوه حمایت از آنها
 [1381/06/18][201/4617/35090] در مورد استهلاک داراییها تجدید ارزیابی شده
 [1381/07/02][93/4305/35401] قانون استفساریه ماده 51 قانون بخش تعاون مصوب 1370
 [1381/07/03][31/24400] *جدول میانگین نرخ ارزها ( جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور)
 [1381/07/15][211/1808/40107] مالیات ازادگان تا 80/11/27 50%معافیت از آن به بعد100%معاف می باشند
 [1381/08/06][211/4330/1968] تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 در مجلس محترم شورای اسلامی
 [1381/08/06][211/4334/1966] *ماده واحده قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
 [1381/08/06][211/1074/197] کمک به منظور پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست جزءهزینه های قبول است
 [1381/08/06][211/3754/1967] *قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
 [1381/08/07][211/3730/2027] قانون اصلاح مواد(2)و(4) قانون برنامه سوم توسعه
 [1381/08/12][211/3764/2102] آیین نامه اجرایی بند«ی» تبصره12 قانون بودجه سال 1381
 [1381/08/18][211/4843/2227] تصویر آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
 [1381/08/20][211/5144/2307] تصویر لایحه مالیات بر ارزش افزوده
 [1381/08/20][211/3931/2309] نحوه اجرای کلمه بند«ک» تبصره(5) قانون بودجه سال 1381 موضوع پرداخت بدهی دولت
 [1381/08/22][211/4287/2376] در خصوص الحاق بند 9 به ماده (38) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
 [1381/09/10][51012] گزارشهای واصله در مورد قرار دادن پرونده مالیاتی در اختیار مودیان توسط بعضی از ماموران تشخیص مالیات
 [1381/10/03][211/4022/55272] راهنمایی وارشاد مودیان توسط ممیز کل انجام می شود
 [1381/10/04][49713] تسری مفاد ماده 202 در مورد مدیران شرکت های تحت پوشش نهاد ها وموسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان
 [1381/10/08][56997] فروش خودروهای متروکه و قاچاق
 [1381/11/02][230/3831/62319] نگهداری بدون اقدام چکها و سفته های لا وصول مرجوعی از طرف بانکها در برخی از ادارات مالیاتی
 [1381/11/02][29331] *قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و…
 [1381/11/14][211/6169/4571] بخشنامه در خصوص قانون استفساریه اخذ یک ونیم درصد (1/5%) از صادرات فرش …
 [1381/12/03][201/8967/68438] در مورد شرکت های با فروش بالای هشت میلیارد وبا دارایی شانزده میلیارد که بایستی بازرسی قانونی و...
 [1381/12/27][73978] جداول مالیات نقل و انتقال انواع خودرو وارداتی، عوارض سالیانه انواع خودرو سواری و وانت دو کابین وارداتی و عوارض شماره گذاری خودروی سواری و وانت دو کابین وارداتی
 [1382/01/06][211/7/5651] بخشنامه در خصوص آئین نامه اجرائی ک.ض.ع ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
 [1382/01/09][342] وصول عوارض ماده 6برنامه سوم در تهران به عهده غیر مستقیم ودر شهرستانهای تابع به عهده سازمان امور اقتصادو دارایی است
 [1382/01/10][211/8105/69726] اعلام تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه سوم
 [1382/01/16][211/7346/58] بخشنامه در خصوص بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه 1381
 [1382/01/16][211/8317/59] بخشنامه مبنی بر اضافه نمودن عبارت غیر دولتی بعداز عبارت “ حقوقی ” در ماده یک آئین نامه اجرائی بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , …
 [1382/01/24][211/309/196] بخشنامه در خصوص مقررات مالیاتی قانون بودجه 1382
 [1382/01/26][2515] در مورد مالیات وعوارض خودرو قبل وبعداز 82
 [1382/01/26][2514] بخشنامه در مورد مالیاتهای خودروهای داخلی از اول 82وقبل از آن بخشنامه به راهنمایی ورانندگی
 [1382/02/06][211/461/4201] در مورد سازندگان مسکن موضوع ماده 138برنامه سوم با توجه به ماده 77
 [1382/03/03][211/614/1078] بخشنامه در خصوص آئین نامه اجرائی ماده 94 قانون تنظیم مقررات مالی دولت
 [1382/03/12][53/1898/11498] از اول سال 82 مطالبه عوارض قبلی غیر قانونی می باشد
 [1382/03/19][211/599/1581] بخشنامه درخصوص مصوبه 27/12/81 شورای عالی کار مربوط به تعیین حداقل مزد سال 1382
 [1382/04/01][15734] *بخشنامه در خصوص تشکیل دفتر اطلاعات مالیاتی در راستای تشکلات تفصیلی مصوب سازمان..
 [1382/04/04][12465] وصول هر گونه عوارض از اول 82 به جز تجمیع عوارض لغو گردیده است
 [1382/04/08][211/1918/17151] در خصوص معافیت حقوق کارگران وکارکنان خارج از کشور
 [1382/04/08][17225] در خصوص تجمیع عوارض خودروها
 [1382/04/17][211/131/2438] بخشنامه در خصوص تصویر آئین نامه اجرایی شماره 35675/ت 24721 هـ مورخ 28/12/ 81 ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و…
 [1382/04/22][20374] در مورد افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی وتعیین تکلیف سود حاصله
 [1382/05/04][211/2184/2905] بخشنامه در خصوص آئین نامه اجرائی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی , تصویب نامه شماره 16419/ت 28777هـ مورخ 1/4/1382 هیات وزیران مبنی بر اصلاح مواد 23و 27 آئین نامه
 [1382/05/04][211/2605/2909] بخشنامه در خصوص نحوه تامین مالی و راهکارهای اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی
 [1382/05/20][51/8197/26400] *بخشنامه در خصوص آئین نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی
 [1382/06/01][233/1588] *جدول میانگین نرخ ارزها ( جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور )
 [1382/06/05][29991] استرداد 3% عوارض شهرداری که از 80/05/07 به بعد وصول شده است
 [1382/06/18][211/3719/4013] بخشنامه در خصوص آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
 [1382/07/05][233/1949] *میانگین نرخ ارزها (جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور) …
 [1382/07/07][211/3850/30649] در خصوص اعمال 50%بخشودگی درسالهای 82و83مناطق کمتر توسعه یافته
 [1382/07/14][211/4113/4600] تصویب تعرفه های موضوع ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 [1382/07/19][38662] واریز مالیات عملکرد 81بنیادها و نهادها به حساب خاص
 [1382/07/26][211/4421/4847] قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی
 [1382/07/26][211/4438/4848] تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصل 138 قانون اساسی که بند 3آن در خصوص استمهال بدهی مالیاتی اشخاص مذکور
 [1382/09/23][211/5243/7680] تسری تسهیلات بند الف ماده 139برنامه سوم در مورد قراردادهای اجاره به شرط تملیک
 [1382/10/03][8369] جداول مالیات نقل وانتقال تا پایان 82ملاک عمل قرار گیرد
 [1382/10/22][230/5127/9695] *دستورالعمل نحوه احتساب علی الحساب مالیات و عوارض تولیدکنندگان
 [1382/10/27][201/6829/9923] دستورالعمل تجمیع عوارض در مورد زمانی که کالا بصورت کارمزدی تولید می شود
 [1382/10/28][211/5647/10083] اعلام تاریخ اجرا اقلام اضافه شده به فهرست تجمیع عوارض
 [1382/11/26][211/2042/11866] معافیت مالیاتی جوایز دریافتی صادرکنندگان
 [1382/12/06][211/6633/12721] حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
 [1382/12/17][211/6508/13303] لیست اقلام زیر مجموعه بند 1 تصویب نامه 60320/ت30064هـ
 [1382/12/27][211/6761/14248] *آرای دیوان عدالت در خصوص تصویر دادنامه شماره 211 مورخ 2/6/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
 [1383/01/15][211/6596/197] بانک ها ظرف یک ماه اطلاعات داراییهای متوفی را به حوزه های مالیاتی اعلام نماید
 [1383/01/16][250/171] در خصوص مالیات واریزی بنیادها ونهادها
 [1383/01/19][502] چگونگی وصول عوارض خروج از کشور موضوع بند (ی) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه
 [1383/01/22][211/168/540] قانون استفساریه بند (ر) تبصره 5 قانون بودجه سال 1382
 [1383/02/02][211/293/1163] *فهرست صنایع آلاینده در سال 83مشمول 1%عوارض
 [1383/02/13][211/447/1728] تجمیع عوارض وتعلق 1% عوارض به کلیه سنگبری ها
 [1383/02/15][211/218/1836] احکام مالیاتی قانون بودجه 83
 [1383/02/19][211/508/2046] معافیت مالیاتی جوایز پرداختی به صادر کنندگان محصولات نساجی
 [1383/02/21][211/471/2183] آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع صنایع کشور و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه
 [1383/03/02][211/22/2903] تعیین بهای ماشین آلات کشاورزی وموتور سیکلت ها توسط خدمات مالیاتی
 [1383/03/02][211/804/2916] ضوابط اجرایی تبصره 3و10سال معافیت انتقال کارخانه های در محدوده 120کیلومتری تهران
 [1383/03/10][211/490/3449] استرداد در زمانی که کالا برگشت می شود وقیمت فروش پس از کسر تخفیفات ملاک عمل می باشد
 [1383/03/16][211/6864/3709] شرکت نفت ملی ایران وشرکت های فرعی آن وسازمان صنایع ملی ایران ومرکز توزیع کالا مجاز به تجدید ارزیابی داراییها نمی باشد
 [1383/03/18][211/1090/3999] اضافه نمودن عبارت اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالا و خدمات به بخشنامه شماره 22/2903-211 مورخ 1383/3/2در خصوص تعیین بهای ماشین آلات کشاورزی، راهسازی و موتورسیکلتها توسط دفترخدمات مالیاتی
 [1383/04/08][211/1232/5435] افزودن واحدهای سنگبری به لیست صنایع آلاینده
 [1383/04/17][211/1527/6162] معافیت جوایز پرداختی به صادر کنندگان کالا و خدمات در سال 83
 [1383/05/05][211/307/7370] عدم وجود منع قانونی در اعلام درآمد مشمول مالیات جهت سه در هزار اطاق
 [1383/05/05][23602] *مالیات غیر مستقیم در مناطق ازاد تجاری ومعافیت تجمع عوارض کالاهای وارداتی به مناطق
 [1383/05/27][211/2039/9004] آئین نامه اجرائی ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و …
 [1383/06/18][28917] در خصوص لغو سایر قوانین مغایر با قانون تجمیع عوارض
 [1383/07/04][223/373/11304] *ارسال کلیه بخشنامه ها و آئین نامه ها و تصویب نامه از طریق پست الکترونیک …
 [1383/07/06][213/880/11528] اعلام بهای فروش کمباین
 [1383/07/06][211/2104/11518] روغن نباتی مشمول تجمیع عوارض نیست
 [1383/07/13][211/2400/12014] آرا1740; دیوان عدالت اداری که در ارتباط با رد شکایت از تصویب نامه های شماره 7768/ت 187 هـ مورخ 1372/6/9 …
 [1383/07/19][39361] در خصوص رونق امر گردشگری
 [1383/07/27][12887] *بخشنامه در خصوص دستورالعمل رسیدگی به شکایات
 [1383/08/05][233/2991/3326/13370] به قطعیت رساندن پرونده ها و اقدام در جهت تحقق وصولی در سال جاری
 [1383/08/18][14209] پاسخ به شکایات توسط افراد مجرب داده شود
 [1383/09/21][211/3768/16027] قاچاق کالا و ارز
 [1383/09/25][211/3720/16468] *احکام و مقررات مالیاتی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و …
 [1383/09/30][232/2015/4182] تفسیر ماده 2 قانون محاسبات در مورد وضعیت سازمان مالیاتی کشور
 [1383/10/01][211/3933/16862] مالیات نقل و انتقال خودرو در زمان وکالت و سند قطعی اگر هر دو یکی باشد
 [1383/10/08][213/1495/17379] جدول مالیات نقل وانتقال وعوارض خودرو در سال 83
 [1383/11/13][211/4325/19750] در خصوص واریز عوارض تجمیع سهم شهرداری در حریم شهرها و سایر
 [1383/11/14][213/1855/19872] *ارسال جداول مالیات وعوارض انواع خودرو در سال 84
 [1383/11/26][232/2643/4965] عدم نیاز صدور برگ تشخیص برای پرونده املاک معاف
 [1383/11/27][211/4636/20623] تصویر نامه هیأت وزیران
 [1383/12/19][230/5332/22113] *در مورد مالیات وسائط نقلیه قاچاق
 [1383/12/26][211/5012/22728] هیات محترم وزیران در خصوص اینکه کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
 [1384/01/24][213/28/639] تعیین حق الثبت بهای فروش انواع موتورسیکلت، ماشین آلات
 [1384/01/31][211/192/1084] *در مورد مالیات وسائط نقلیه قاچاق
 [1384/03/11][211/705/4254] واریز8%درآمد حق الثبت اسناد رسمی به حساب شهرداری به قوت خود باقی است
 [1384/03/11][231/767/4221] *طراحی وچاپ جدید فرم ها و اوراق مالیاتی
 [1384/04/08][202/1093] *بخشنامه در خصوص سیاستهای محوری حاکم بر برنامه چهارم توسعه
 [1384/04/25][6306] *تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه کل کشور
 [1384/04/28][7738] اعطای معافیت منوط به داشتن نسبت 30%سرمایه به بدهی قبل از افزایش سرمایه
 [1384/05/24][18923] *بخشنامه در خصوص قدردانی از زحمات همکاران وزارت متبوع حسب نظر مقام عالی وزارت
 [1384/05/30][211/1404/10060] بخشنامه در خصوص تصویر تصویب نامه شماره 12796/ت32998ه مورخ 1384/3/3
 [1384/05/30][211/1605/10164] آئین نامه اجرائی بند (ح) تبصره 11 قانون بودجه 1384
 [1384/05/30][211/1604/10163] ابلاغ تصویب نامه شماره 15119/ت32028ه مورخ 11/3/1384:در خصوص اصلاح آیین نامه قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 [1384/06/02][211/1931/10451] کسر اقساط تسهیلات مسکن درآمد مشمول مالیات
 [1384/06/13][211/2113/10944] اصلاح آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها
 [1384/06/19][211/2251/11264] *آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم
 [1384/06/19][211/2250/11263] * آئین نامه اجرائی ماده 169 تنفیذی قانون برنامه سوم
 [1384/07/09][211/2252/12326] * آئین نامه اجرایی بند الف ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه
 [1384/07/09][12296] در خصوص معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی داراییهای شرکت های دولتی
 [1384/07/24][211/2614/13179] بخشنامه در خصوص اصلاح و تنفیذ آئین نامه «دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تاخیر تادیه»
 [1384/07/25][211/2425/13249] بخشنامه در خصوص عبارت «ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی » قبل از عبارت «مسافر محسوب نمی گردد»
 [1384/07/27][211/2431/13568] بخشنامه در خصوص آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و …
 [1384/08/07][211/2769/13924] آیین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری 28621/ ت 3354هـ تاریخ 10/5/84
 [1384/08/17][211/3023/14565] *تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
 [1384/08/18][211/2472/14600] بخشنامه در خصوص آیین نامه بند «و» ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و …
 [1384/08/18][211/2746/14601] آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و…
 [1384/09/15][210/16164] تجدید ارزیابی دارائیهای شرکتهای دولتی
 [1384/09/23][16717] نسبت بدهی به سرمایه بعداز افزایش سرمایه 30%باشد
 [1384/10/14][18136] اعلام شماره حساب سه در هزار اتاق
 [1384/10/26][211/4094/18850] در هنگام صدور مفاصا اصل فیش سه در هزار رویت گردد
 [1384/11/15][20060] تصویر قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
 [1384/12/07][231/4940] دسترسی به مستندات اظهارنامه های گمرکی از مبادی گمرکی
 [1385/01/19][211/4/617] معافیت 100% صادرات از سال 88تا 84
 [1385/01/30][211/164/2501] آئین نامه اجرائی بند ج تبصره 7 قانون بودجه 1385
 [1385/02/16][211/39/4693] مواردی در خصوص قانون بودجه 1385
 [1385/07/02][211/1967/25858] قانون اصلاح بند (ی) تبصره(1) قانون بودجه کل کشور
 [1385/07/18][211/2444/28347] قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
 [1385/08/17][211/2605/33637] قانون توسعه منطقه آزاد ارس
 [1385/08/23][211/2845/35513] ایجاد شهرک صنعتی و مجتمع فناوری اطلاعات
 [1385/10/11][232/3653/50584] ( اداری ) رفع ابهامات قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
 [1385/12/06][211/4091/67526] اصلاح تاریخ روزنامه رسمی در بخشنامه شماره 3321/49633-211 مورخ 85/10/16 از تاریخ 85/9/14 به تاریخ 84/9/14
 [1385/12/20][211/4241/72435] در خصوص شهرکهای صنعتی مصوب موضوع بند ب ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
 [1386/03/05][210/18918] اعلام سه منطقه نمونه گردشگری در استانهای بوشهر و چهارمحال بختیاری و 21 منطقه نمونه گردشگری در استان یزد
 [1386/04/11][210/31739] آئین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها
 [1386/06/25][56696] الزام خودداری واحدهای مالیاتی از مکاتبه مستقیم با گمرک
 [1386/08/14][231/3856/72598] تشخیص و وصول مالیات که مهمترین منبع درآمد(غیر نفتی) دولت است،
 [1386/11/07][213/20713/97887] معافیت از پرداخت عوارض، موضوع قسمت اخیر ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384
 [1387/01/14][656] معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی
 [1387/02/09][9794] اصلاحیه مواد 6،5و 7 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح
 [1387/03/12][39473/37357] ارائه خدمات الکترونیکی با کاربری ملی
 [1387/04/08][50636] موضوع اخذ 2% مالیات علی الحساب از واردات کالا
 [1387/04/15][34333] ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 [1387/04/23][37689] اصلاحیه آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشورو... تاریخ لازم الاجرا بودن آن
 [1387/05/14][45950] قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن وموارد مالیاتی آن
 [1387/05/15][210/46205] ابلاغ قانون توسعه وحمایت از صنایع دریایی
 [1387/07/03][64053] معافیت از عوارض و مالیات بر درآمدهای حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی
 [1387/07/06][40778/112964] اخذ پانزده درصد افزایش قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی و واریز آن به حساب مربوط
 [1387/08/21][83208] دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 6آیین نامه اجرایی بند الف ماده 175 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه
 [1387/08/28][86465] ابلاغ تصویب نامه شماره 116163/ ت 39911 ک مورخ 13/7/87 وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238/ ت 40001هـ مورخ 19/3/87
 [1387/08/29][87305] دستورالعمل صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات ماشین آلات خطوط تولید
 [1387/09/09][231/10986/91067] در خصوص نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی
 [1387/10/10][231/12431/104050] نحوه شناسائی، بازبینی و نگهداری پرونده های غیرفعال اشخاص حقوقی
 [1387/10/24][231/13295/108836] نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1385و 1386
 [1387/11/27][210/123055] بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387
 [1387/12/03][125328] شوراهای حل اختلاف ویژه امور مالیاتی
 [1387/12/07][213-1370-131010] ارزش انواع ماشین آلات راهسازی، کشاورزی و موتورسیکلت تولید و مونتاژ داخل و وارداتی
 [1387/12/28][210/137474] ابلاغ تصویب نامه هیئت محترم وزیران
 [1388/01/23][5928] قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
 [1388/01/30][210/8678] ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
 [1388/02/06][210/11470] ابلاغ قانون اصلاح ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 1350 وماده 295 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1351
 [1388/03/03][213/170/23620] ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه و مسکن
 [1388/04/27][210/51043] قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر به فهرست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی
 [1388/06/17][210/56862] ابلاغ قانون اصلاح ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
 [1388/09/30][67793] اعلام فهرست کالاها و فرآورده های نفتی در اجرای اصل 138 قانون اساسی
 [1388/11/19][200/73516] احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
 [1388/11/20][210/73586] بند (45) قانون بودجه سال 1388
 [1388/11/21][200/73832] احکام مالیاتی قانون هدفمند کردن یارانه ها
 [1388/12/26][200/77916] ارزش انواع ماشین آلات راهسازی،کشاورزی و موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل و وارداتی
 [1389/03/01][210/5441] برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1389 کل کشور
 [1389/03/09][53008] دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
 [1389/04/08][210/10779] قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
 [1389/08/01][200/22617] تحریر آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به صورت ماشین نویسی شده
 [1389/09/22][200/27156] بررسی چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و چالشها و موانع پیش روی آن
 [1389/10/21][200/30214] احکام مالیاتی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
 [1389/12/15][21350] دیون ایجاد شده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1389/12/17][210/36187] پرداخت 40% سود ابرازی بند 12 قانون بودجه سال 87 تنفیذی در بند 17 قانون بودجه سال 1389
 [1389/12/22][200/36819] اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
 [1390/02/05][1530] پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط اشخاص حقیقی با استفاده از شماره ملی
 [1390/02/11][200/2805] برخی از احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1390/04/13][230/11004/د] اصلاحیه مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
 [1390/06/02][200/13042] "ارزیابی اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران "
 [1390/07/06][230/22449/د] ارسال قانون تفسیر تبصره(1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
 [1390/07/09][230/22677/د] ارسال فهرست شرکتهای واگذار شده بصورت کنترلی
 [1390/07/10][9273] سیاست های اعلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیـس جمهـور موضوع قسمت اخیـر ماده (123 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1390/07/16][220/23486/د] ابلاغ تفاهم نامه و قرارداد واگذاری فرآیند مالیات بر مشاغل خودرو به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی
 [1390/07/27][200/17839] "انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی ، امور مالیاتی شهر واستان تهران "
 [1390/08/08][200/18560] برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور
 [1390/08/22][11237] نهایی نمودن وضعیت ثبت نام مودیان
 [1390/10/03][200/24773] بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی
 [1390/10/05][230/35962/د] آیین نامه اجرایی جزء"ب" بند(78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
 [1390/12/23][200/29426] اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
 [1390/12/28][276434] (نامه وزارتی) ضـوابط استـفاده از خـدمات اشـخاص حـقیقی مـوضـوع تبـصره 3 مـاده 7 اسـاسـنامه سـازمان حسابرسی
 [1391/01/30][46810/13551] صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی ، تیرپارک ها و شهرک های حمل ونقل
 [1391/02/08][45273] الحاق تبصره 1 و 2 3 به بخشنامه شماره 250893 مورخ 1390/12/21 بخشنامه اداری
 [1391/02/10][11801] لغو بعضی از مصوبات که خارج از صلاحیت مصوبه می باشد
 [1391/02/31][7249/230/د] تبصره ماده 8آئین نامه اجرائی جزء ب بند78 بودجه سال90
 [1391/03/02][200/4440] اجرای نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد ها در دستگاهای اجرائی
 [1391/03/03][200/4609] ارتقاء و انتصاب کارکنان
 [1391/03/09][200/5111] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1391
 [1391/03/20][2822] اصلاح سال در بخشنامه 200/4867
 [1391/04/04][230/11860/د] رسیدگی به اطلاعیه های واصله فاقد اطلاعات هویتی
 [1391/04/28][200/8924] نحوه پاسخگوئی به شکایات و دادخواست های تقدیمی مودیان مالیاتی به مراجع قضایی و شبه قضایی
 [1391/05/14][9717/21/90275] قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
 [1391/06/21][200/12392] قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
 [1391/06/28][200/13007] اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم
 [1391/07/03][230/13283/ص] ابلاغ فهرست کالاهای نفتی موضوع حکم تبصره (1) بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
 [1391/07/22][200/14794/ص] اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائیها
 [1391/07/30][230/25763/د] قانون اصلاح ماده 61 قانون الحاقی موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 [1391/08/14][220/27083/د] ابلاغ دستورالعمل کمیته آمارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
 [1391/08/17][230/27577/د] آیین نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها
 [1391/09/18][200/18306] اشخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی
 [1391/10/10][200/20020] ابطال قسمت هایی از تصویب نامه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 20/03/1388 هیأت وزیران از سوی دیوان عدالت اداری
 [1391/10/10][200/20000] اصلاح ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
 [1391/10/18][200/20530] ممنوعیت صدور هرگونه قبض مالیاتی از طریق سامانه بـانک قدیم
 [1391/11/30][200/23630] تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی
 [1391/12/06][230/38408/د] تصویب نامه در مورد هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و... به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان
 [1391/12/27][26338] اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
 [1392/02/10][200/1690] رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 782 مورخ 25/10/1391
 [1392/02/29][3137/200] تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی
 [1392/03/22][230/7258/د] در خصوص معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه ازاد از تاریخ مندرج در مجوز
 [1392/04/02][200/5667] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 [1392/04/10][200/6228] تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی
 [1392/04/23][200/7169] اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1391
 [1392/04/30][230/11692] شرایط آگهی فروش اموال توقیفی موضوع ماده (35) آیین نامه اجرایی
 [1392/05/05][8245] لغو بخشنامه شماره 41400/ت46676هـ مورخ 24/2/1392 هیأت وزیران در خصوص معافیت تجدید ارزیابی سالهای 88 و 89 شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی
 [1392/06/02][200/9871] اظهارنامه الکترونیکی سال 1391
 [1392/06/12][10545] مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود
 [1392/06/16][200/10704] اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم
 [1392/06/23][230/16930] شمول حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
 [1392/07/13][230/19133] نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها موضوع بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، بند 48 قانون بودجه سال 1392کل کشور و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه فرم آیین نامه تجدید ارزیابی داراییها
 [1392/07/15][230/19544] آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392در ارتباط با تجدید ارزیابی داراییها
 [1392/07/15][230/19543] دادنامه شماره 453 مورخ 3/7/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،مبنی بر اینکه بخشنامه شماره 656 مورخ 14/1/1387 مغایرتی با قانون ندارد،
 [1392/07/30][230/21222] اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت عدم ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در مهلت مقرر اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی
 [1392/08/12][230/22497] ملغی الاثر شدن موارد ایرادی تصویب نامه شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/9/1390هیات محترم وزیران
 [1392/08/15][3526] بررسی عملکرد ارزش افزوده
 [1392/08/29][200/15333] اهـم احکام مالیاتی و غیر مالیاتی مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفی»
 [1392/10/09][200/17665] ابلاغ مصوبه هیأت محترم وزیران در خصوص ارز حاصل از صادرات
 [1392/10/09][230/29331] نحوه اجرای حکم مقرر در جزء(1) بند(56) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 [1392/10/15][230/18030] لغو تصویب نامه شماره248191/ت45386 هـ مورخ 16/12/1390موضوع انتقال بدهی ناشی از مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی و هزینه تمام شده واقعی شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر
 [1392/12/17][230/37158/د] رفع ابهام درخصوص معافیت موسسات وابسته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
 [1392/12/19][200/23158/ص] ابلاغ تصویب نامه شماره 30562/ت 49128هـ مورخ 15/2/1392 هیأت محترم وزیران
 [1392/12/21][230/38133/د] ملغی الاثر شدن قسمت اخیر ماده (11)آیین نامه اجرایی ماده (17)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1391 – تنفیذی طی بند(5) تصویب نامه شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 هیات محترم وزیران و همچنین ماده 11 آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 [1392/12/24][200/23463/ص] اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
 [1392/12/27][230/39240/د] ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 737 مورخ 30/10/1392
 [1393/06/24][260/93/74] اصلاح بند (72) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 [1393/07/07][220/93/75] ارسال نظریه شماره 47993/17593 مورخ 12/5/1393 معاون محترم رییس جمهور
 [1393/11/29][200/93/133] ابلاغ قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
 [1393/12/12][230/93/143] اصلاحیه تصویب نامه شماره 154028/ت48319هـ مورخ 6/8/1391 هیات محترم وزیران درخصوص تجدید ارزیابی داراییها
 [1393/12/12][200/93/142] اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/9/1390 و شماره 23754/ت 50110 هـ مورخ 4/3/1393 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
 [1393/12/26][200/93/150] اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
 [1394/02/08][200/94/14] احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4/12/1393 مجلس شورای اسلامی
 [1394/02/13][200/94/15] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
 [1394/03/16][200-94-26] آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
 [1394/03/16][200-94-27] آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
 [1394/03/17][200/94/32] تعیین آخرین مهلت ثبت نام برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل
 [1394/03/23][200/94/33] شمول مالیات به درآمدهای آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی، وفق جزء(م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
 [1394/05/14][200/94/53] آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394
 [1394/06/07][200/94/57] نصب صندوق مکانیزه فروش
 [1394/06/09][200/94/61] ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش
 [1394/10/19][200/94/100] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16-8-1394 درخصوص رد خواسته ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17-4-1391
 [1394/11/04][200/94/103] اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در مناطق آزاد جدید ایجاد شده یا محدوده های جدید الحاق شده به محدوده های تعیین شده قبلی
 [1394/12/18][200/94/119] اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد سالهای 1393و1394 در صورت تایید اتحادیه های صنفی ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش
 [1394/12/19][200/94/120] اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
 [1395/01/22][200/95/04] اصلاح مقررات اجرایی ماده ( 9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
 [1395/01/22][200/95/03] تأیید وصول قبوض مالیاتی در سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات(سیستم قبض بانک) یا سامانه های مرتبط
 [1395/07/26][200/95/48] آیین ­نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)
 [1395/08/05][200/95/53] آیین­نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص امکان تهاتر بدهی­های مالیاتی اشخاص(حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی)با مطالبات شان از شرکت های دولتی
 [1395/09/06][230/34283/د] ابلاغ اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 ، شماره 136590/ت 50976 هـ مورخ 13/11/1393 و 53970/ت52406 هـ مورخ 10/5/1395هیأت وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها
 [1395/09/14][200/95/60] ابلاغ فهرست اطلاعات شرکت­ ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1394 از سوی کارگروه ماده 3 آیین ­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.
 [1395/09/30][200/95/63] اصلاح دستورالعمل شماره 519/95/200 مورخ 26/07/1395 درخصوص نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادر کنندگان کالا موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 [1395/10/04][200/95/66] ابلاغ تصویب نامه شماره 73088/ت 53139 هـ مورخ 16/06/1395 هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح مواد (6) و (7) آیین نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1395/10/18][200/95/74] ابلاغ تصویب­نامه های هیأت محترم وزیران به شماره های 103006/ت 53458 هـ ، 115606 /ت 53792 هـ درخصوص اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
 [1395/11/04][230/95/77] آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395کل کشور در خصوص صدور اسناد اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی
 [1395/12/02][230/95/99] ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات حق واگذاری در سال 1395 طبق مقررات بند(ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور
 [1395/12/11][230/95/104] اصلاحیه بند 3 بخشنامه شماره 60/95/200 مورخ 14/09/1395
 [1395/12/25][200/95/112] اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
 [1396/02/13][200/96/18] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396
 [1396/02/13][200/96/17] احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
 [1396/02/19][200/96/24] احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1396/04/31][230/96/63] آیین ­نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور در خصوص صدور اسناد اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی
 [1396/05/21][200/96/69] ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
 [1396/05/29][200/96/76] ملغی الاثرشدن تصویب­نامه شماره 74641/ت 53441هـ مورخ 21/06/1395 هیات محترم وزیران راجع به اجرایی دانستن مصوبه شماره 53970/ت52406 هـ مورخ 10/05/1395 از سه سال گذشته (از تاریخ تصویب مصوبه پیشین هیات وزیران به شماره 90836/ت 48793هـ مورخ 18/04/1392) در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
 [1396/06/29][230/96/95] اصلاح ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394
 [1396/07/03][200/96/96] تبصره 2 ماده 119 قانون پنج ساله پنجم توسعه درخصوص شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای استفاده از هرگونه معافیت مالیاتی
 [1396/07/22][200/96/106] معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته به آن از مالیات بر درآمد لغایت عملکرد سال 1395
 [1396/07/29][200/96/107] ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1395 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.
 [1396/08/17][260/96/115] تسریع در روند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا
 [1396/10/17][200/96/140] تفویض اختیار موضوع ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری
 [1396/10/19][200/96/144] امکان تسری کلیه بخشودگی ها و معافیت های مالیات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1396/04/27
 [1396/12/28][200/96/173] اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
 [1396/12/28][200/96/179] ابلاغ منشور حقوق مودیان انطباق داده شده با مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری
 [1397/02/22][200/97/20/ص] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1397
 [1397/02/26][200/97/25/ص] ارسال تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 هـ مورخ 03/11/1396 هیأت محترم وزیران
 [1397/03/22][230/97/41] ارسال قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه- اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی
 [1397/04/16][200/97/56/ص] انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها
 [1397/04/16][200/97/57/ص] ابلاغ شیوه نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274 الی 277 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1397/05/03][200/97/67/ص] ارسال آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
 [1397/05/03][200/97/68/ص] دستورالعمل اجرایی سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور
 [1397/05/23][200/97/77] ابلاغ مصوبه جلسه 06/05/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی
 [1397/07/09][230/97/11] ابلاغ آیین نامه اجرایی بند(و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول برای تسویه بدهی­ها و مطالبات دولت(به/ از) اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی
 [1397/08/13][200/97/113] ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1396 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.
 [1397/11/07][200/97/149] ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 15-201 مورخ 17/06/1397 مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره (8) ماده (14) قانون معادن در بازه زمانی 15/03/1394 تا 31/05/1395
 [1397/11/21][200/97/157] افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­های شرکت­های بورسی موضوع ماده 141 قانون تجارت در اجرای بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
 [1397/12/15][230/97/167] ارسال قانون ادغام شرکتها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
 [1397/12/22][200/97/171] ابلاغ دستورالعمل اجرایی منشور حقوق مودیان
 [1397/12/27][200/97/175] اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
 [1397/12/28][200/97/176] تعیین تکلیف نمایندگی های بیمه در اجرای بخشنامه شماره 200/93/71 مورخ 1393/06/30
 [1398/02/31][200/98/14] ارسال مصوبه شماره 173085/ت 56342 هـ مورخ 1397/12/22 هیات محترم وزیران درخصوص تبصره ماده (5) قانون ایجاد شهرهای جدید
 [1398/03/12][200/4062/ص] درخواست وصول مطالبات بانک مسکن از طریق عملیات اجرایی
 [1398/03/27][230/98/27] ارسال مصوبه شماره 25071/ت 54991 ه مورخ 1398/03/01 هیات محترم وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا
 [1398/04/03][200/98/30] ارسال احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
 [1398/05/28][200/98/50] نحوه اجرای حکم بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 [1398/06/30][230/98/58] آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت (به/از) اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی;
 [1398/06/31][230/98/60] ارسال تصویر تصویب نامه شماره 66066/ت 56545هـ مورخ 1398/05/28 هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 53970/ت52406 هـ مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران
 [1398/07/03][230/98/61] ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010149 مورخ 1398/04/31 مبنی بر عدم ابطال بند (9) بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 سازمان و بند (2) رأی شماره 5586-30/4 مورخ 1376/05/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
 [1398/07/17][230/98/66] ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1397 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تأیید شده اند
 [1398/07/22][200/36077/د] امحاء پرونده های راکد مالیاتی و اوراق و اسناد زائد با عنایت به لزوم آزاد سازی فضای اداری و ضرورت پاکسازی ادارات از اوراق زائد
 [1398/08/14][230/98/79] ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010278 مورخ 1398/06/17 ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010278 مورخ 1398/06/17
 [1398/11/12][210/57939/د] انجام هماهنگی و تمهیدات لازم به منظور بکارگیری و ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی (کارت خوان بانکی ) حرف و فعالین حوزه درمان توسط ادارات کل
 [1398/11/14][200/98/94] ابلاغ قانون اصلاح بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور» مصوب 1398/7/21
 [1398/11/14][200/98/95] ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان- در خصوص معافیت مالیاتی 50 درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید
 [1398/12/28][200/24761/ص] اعلام آخرین وضعیت موارد تفویض اختیار به واحدهای متناظر استانی به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع
 [1398/12/28][200/98/103/ص] اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
 [1399/01/19][200/99/6] ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 43-201 مورخ 13/12/1398
 [1399/01/19][200/99/7] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399
 [1399/01/30][210/99/15] ابلاغ تصویب نامه شماره 56545/2852 مورخ 1399/1/18 هیأت محترم وزیران
 [1399/02/22][210/99/18] عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بند های(هـ) و (ل) تبصره (5) قانون بودجه سال های 1397 و 1398 کل کشور
 [1399/02/24][210/99/20] احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی
 [1399/03/11][200/99/26] احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره 5 و بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
 [1399/03/24][200/99/28] ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
 [1399/03/24][200/99/29] ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
 [1399/03/24][200/99/30] ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
 [1399/03/24][200/99/31] ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
 [1399/04/10][210/99/33] ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810344 مورخ 1399/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 230/7258/د مورخ 1392/03/22 معاون وقت مالیات های مستقیم و نامه شماره 232/25607/ص مورخ 1391/12/20 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی
 [1399/04/10][210/99/35] ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
 [1399/04/21][200/99/43] ابلاغ حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
 [1399/05/13][200/99/49] ابلاغ بند (2) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/02/13
 [1399/07/27][230/33370/د] عدم انجام مکاتبه مستقیم با دستگاههای اجرایی، سازمان و شرکت های دولتی در رابطه با مغایرت در اطلاعاتی که دستگاه های مذکور در اجرای ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه و یا ماده (169) مکرر اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم ارائه می نمایند
 [1399/08/17][200/99/61] ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (2-4) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه
 [1399/09/05][200/15102/د] میزان حضور همکاران در ایام محدودیت کرونا با توجه به ضرورت تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی
 [1399/09/08][210/99/63] ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1398 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند
 [1399/09/08][200/39556/د] درخصوص چگونگی تعطیلی ادارات دولتی درهفته جاری
 [1399/09/10][200/99/66] ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01
 [1399/09/17][200/99/68] تبیین احکام مالیاتی مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01
 [1399/10/01][200/99/69] ابلاغ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن
 [1399/10/17][210/99/71] اجرای هم زمان مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء 1 بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی اجرای هم زمان مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء 1 بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی
 [1399/10/22][200/99/76] ابلاغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/15
 [1399/11/01][200/99/83] قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
 [1399/11/19][240/53065/د] اصلاحیه دستورالعمل اجرایی مجامع تصمیم­گیری و اجرایی سازمان
 [1399/11/19][200/99/88] احکام مالیاتی آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت
 [1399/11/25][210/99/89] ابلاغ فهرست شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1399 موضوع تصویب نامه شماره 118646/ت57915هـ مورخ 1399/10/17 هیات وزیران
 [1399/12/25][200/99/95] اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
 [1399/12/27][210/99/96] ابلاغ دادنامه شماره 990997905811700 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 173085/ت56342هـ مورخ 1397/12/22 هیات وزیران و بخشنامه شماره 200/98/14 مورخ1398/02/31سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر لغو منظورنمودن سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده
 [1400/01/18][200/1400/1] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور
 [1400/02/21][210/1400/8] ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 3271/ت 56865 هـ مورخ 17/01/1400 مربوط به عوارض نوشابه های گازدار
 [1400/02/22][200/1400/11] ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 6315/ت58572 هـ مورخ 1400/01/24 موضوع تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
 [1400/02/26][210/1400/12] ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور
 [1400/03/08][200/1400/16] رفع ابهام از حکم جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور
 [1400/03/26][210/1400/23] ارسال دادنامه 2004 مورخ 1399/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده (2) مصوبه شماره 165304/ت52234هـ مورخ 1393/12/16 هیأت وزیران
 [1400/03/30][200/1400/24] ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
 [1400/04/01][210/1400/26] ابلاغ فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایت های اقتصادی سال 1400 مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا
 [1400/04/28][210/1400/34] ارسال آیین نامه اجرایی جزء 1 بند (ز) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول
 [1400/06/01][200/1400/39] ابلاغ جزء 13 بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/05/30 درخصوص تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی
 [1400/06/03][210/1400/44] ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 08/04/1400
 [1400/06/23][210/1400/46] اصلاح عبارت « ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم» در جزء (4) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به عبارت « ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم»
 [1400/06/31][210/1400/50] ارسال دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 28/02/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب نامه شماره 24023/ت56179هـ مورخ 31/02/1398 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 16/98/200 مورخ 01/03/1398
 [1400/07/21][200/1400/54] احکام مالیاتی تصویب نامه شماره 60468/ت59109هـ مورخ 13/06/1400 هیئت محترم وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
 [1400/08/22][200/1400/58] ارسال دادنامه شماره 140009970905811064 مورخ 1400/03/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویب نامه شماره 11363/ت57622هـ مورخ 1399/02/10 هیأت وزیران
 [1400/08/26][200/1400/62] احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن
 [1400/09/28][200/60987/د] ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
 [1400/10/07][210/11137/ص] ارسال تصویر دادنامه شماره 1624-1623 مورخ 1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی وحدت رویه آن هیأت در خصوص عدم امکان برخورداری درآمدهای حاصل از اجاره شرکت‌های تعاونی
 [1400/10/13][200/11519/ص] ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812324 مورخ 1400/08/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت درخصوص « ابطال تصویب نامه شماره 142176ت/56648هـ مورخ 05/12/1399 هیأت محترم وزیران
 [1400/10/21][200/1400/70] اصلاح بخشنامه شماره 200/96/144 مورخ 1396/10/19 در خصوص امکان تسری کلیه بخشودگی­ ها و معافیت­های مالیات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره های (1) و (2) ماده 86 قانون مالیات­های مستقیم

 [1368/04/26][45614/ت374هـ] *آیین نامه تبصره 16 بودجه سال 68
 [1369/11/16][133616/ت 461هـ] *تعیین جزیره قشم به عنوان منطقه آزاد تجاری
 [1370/09/06][48760/ت 408هـ] معافیت آزادگان درواحدهای تولیدی ستادرسیدگی به امورآزادگان وزارت اموراقتصادی ودارائی
 [1372/06/09][7768ت/187هـ] *آئین نامه اجرائی بند د تبصره 8 بودجه
 [1373/12/06][71799/ت 438هـ] آئین نامه اجرایی بند د تبصره 8
 [1374/05/08][4283/ت 15348هـ] *آئینامه اجرائی تبصره 36
 [1375/03/06][849/ت16392هـ] *2% فروش کالاهای تبصره 8 بودجه سال 75
 [1376/01/23][51280/ت 17821هـ] *درآمد شرکتهای پتروشیمی نیز مشمول تبصره 30 قانون برنامه پنجساله دوم می باشد
 [1376/01/23][51288/ت 17791هـ] *فهرست کالاهای مشمول 2% فروش موضوع بند د تبصره 8 قانون بودجه سال 76
 [1376/03/18][54062/ت 18108هـ] الزام دارایی بر نظارت بر درآمد وهزینه های سازمان نظام مهندسی
 [1376/04/01][58134/ت 18191هـ] افزوده شدن بنیاد امور بیماری های خاص به فهرست موسسات خیریه
 [1376/10/10][74652/ت19038هـ] *لیست تکمیلی کالاهای مشمول 2% بند «د» تبصره 8 قانون بودجه سال 1376
 [1376/11/19][77925/ت19150هـ] *تعیین رقم حداقل و حداکثر حقوق برای سال 1377
 [1377/06/09][31242/ت 19961هـ] آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
 [1377/11/19][73395/ت20137هـ] *آیین نامه اجرایی تشویق واحدهای مسکونی استیجاری زیر 120 متر
 [1378/02/21][4396/ت 21225هـ] *آیین نامه اجرایی بند ی تبصره 5 بودجه 78
 [1378/05/18][22257/ ت 19083هـ] تصویب اساسنامه های فدراسیون های ورزشی آماتوری
 [1378/05/18][18470/ ت 21618هـ] آیین نامه اجرایی کارمزد تسهیلات بانکی تحویل خودرو به جانبازان و لغو آن در 79/2/13
 [1378/05/18][49815/ ت 19189هـ] اضافه نمودن یک تبصره به آیین نامه اجرایی بند الف ماده 4 قانون وصول برخی از درآمدها و ... مصوب 73/12/28
 [1378/06/20][2762/ت21174هـ] *اصلاح عبارت در تصویب نامه 74652/ت 19038هـ
 [1378/06/29][59218/ ت 17321 هـ] تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
 [1379/02/07][21900/7126] اصلاح تعرفه 10/94055 که قبلا به اشتباه 10/9405 تحریر شده است
 [1379/02/13][71348/ ت 22817هـ] لغو آیین نامه اجرایی کارمزد تسهیلات پرداختی به جانبازان
 [1379/03/10][9522/ ت 18739هـ] اصلاح عبارت تصویب نامه های مربوط به 2% مالیات بر مصرف
 [1379/03/12][9912/ت 21295هـ] تبدیل یکصد روستا به شهر
 [1379/03/24][11434/ ت 23024هـ] اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
 [1379/03/24][11445/ ت 23002هـ] در مورد حق انتقال اماکن تجاری توسط مستأجر با اخذ مبلغی به عنوان سر قفلی در مدت اجاره
 [1379/06/19][25615/ ت 23167هـ] نهادهای کشاورزی در ردیف کالاهای اساسی قرار می گیرند
 [1379/08/11][35333/ 23024] اصلاح اشتباهات در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
 [1379/09/02][38749/ت22692هـ] موضوع قانون معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات
 [1379/11/05][49986/ ت 23556هـ] اساسنامه صندوق قرض الحسنه توسط اشتغال روستایی
 [1379/11/18][52454/ت 23821هـ] هزینه های مربوط به احداث تکمیل یا توسعه اماکن ورزشی جزء هزینه های قابل اقبول است آئین نامه ماده 169 برنامه سوم
 [1379/11/30][54563/ت 24104هـ] آئین نامه ماده 139 برنامه سوم مبنی بر کسر اقساط ماهیانه تسهیلات مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان
 [1379/12/10][56901/ت 23995هـ] آئین نامه اجرایی الف وب ماده 49 برنامه سوم در خصوص تعاریف کارفرما ونیروی کار وتخفیفات مالیاتی وبیمه مربوطه
 [1379/12/20][58427/ت 23443هـ] آئین نامه اجرایی ماده 138 برنامه سوم
 [1379/12/23][59189/ت 23291هـ] موقوف الاجرا شدن تصویب نامه 3762/ت 21174هـ مورخ 76/6/30 درباره مشترکات که کنتور به آنها فروخته می شودو...
 [1379/12/27][59581 /ت23806 هـ] حکم مالیاتی آیین‌ نامه اجرایی بند (ج) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 [1380/03/05][9035/ت24509هـ] موقوف الاجرا شدن تصویب نامه شماره 38749/ت 22692هـ مورخ 79/9/2
 [1380/03/05][9035/ت 22509هـ] تصویب نامه 38749 در مورد معافیت شرکت های مخابرات واستان ها وشرکت دولتی پست بانک از تاریخ وصول ایراد موقوف الاجرا می گردد
 [1380/04/06][14833/ت 23963هـ] آئین نامه اجرایی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
 [1380/04/12][16099/ت 21316هـ] اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری
 [1380/05/03][20765/ ت 24955هـ] حذف تبصره ماده 1آئین نامه اجرائی بند"ب" ماده 113 برنامه سوم
 [1380/05/08][23161/ت 24527هـ] آئین نامه اجرایی ماده 53 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی
 [1380/05/17][23504/ ت 25037هـ] اضافه نمودن یک تبصره به ماده 124 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
 [1380/05/20][23708/ ت 24537هـ] تعریف شرکت وابسته و تابعه یک دستگاه اجرایی
 [1380/05/20][23758/ ت 24495هـ] شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه وابسته موظفند 1% سود ناخالص قبل را به حساب خاصی واریز نمایند بند ب ماده 175
 [1380/05/27][24844/ ت 24469هـ] آیین نامه اجرایی بند الف ماده 175 برنامه سوم توسعه اقتصادی
 [1380/06/10][27133/ت23913هـ] *تصویب تشکیلات سازمان امور مالیاتی وآیین نامه اجرایی بند الف 59برنامه سوم
 [1380/07/10][31936/ ت 25238هـ] اصلاح ماده 2اساسنامه ساطمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 [1380/07/14][22480/ ت 25303هـ] در مورد شرح وظایف و پستهای مالیاتی تا تایید و اجرای تشکیل سازمان امور مالیاتی
 [1380/07/16][30432/ت25290ک] استهمال بدهی مالیاتی شرکتهای نامبرده شده
 [1380/10/26][48476/ ت 25726هـ] آیین نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 80 و امکان استفاده مجدد از معافیت132
 [1380/10/30][49170/ ت 25816هـ] اصلاح عبارت غیر دولتی پس از عبارت حقوقی تصویب نامه مورخ 80/5/27 موضوع ماده 1آیین نامه اجرایی بند الف ماده 157 برنامه سوم
 [1380/11/09][48952/ت25784هـ] جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و درو افتاده و مناطق جنگی- مصوب 1367-
 [1380/12/01][54981/ ت 25978هـ] صدور کالا و خدمات به کشورهای عربستان و آسیای میانه از پیمان سپاری معاف می باشند
 [1380/12/01][48745/ ت 26015هـ] تاریخ شروع معافیت 100% صادرات از 79/1/1
 [1380/12/25][38704/ ت 25253هـ] اضافه نمودن عبارت مشهود و غیر مشهود پس از عبارت داراییهای ثابت در آیین نامه اجرایی ماده 62 برنامه سوم تصویب نامه 80/4/6
 [1381/01/26][2891/ت 28471 هـ] *تصویب نامه هیات وزیران در خصوص حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت
 [1381/02/02][3666/ ت 26300هـ] آیی نامه اجرایی بندز تبصره 7 بودجه 81 در مورد یک پنجم دریافتی هتلها که بایستی به حساب درآمد عمومی واریز گردد و جزء هزینه های قابل قبول است
 [1381/02/04][4209/ ت 26338هـ] آیین نامه اجرایی بندهای ط وک تبصره 1 بودجه 81
 [1381/02/22][6558/ ت 23995هـ] آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده 49 برنامه سوم و معافیت بیمه و حقوق و تعاریف کارفرما و نیروی کار جدید
 [1381/02/29][5514/ ت 26441هـ] آیین نامه اجرایی بندهـ تبصره 19بودجه 1381 در خصوص تشویق صادرات
 [1381/02/29][7945/ت26439هـ] اصلاح ماده 6آیین نامه تاسیس صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات وتوضیح دوره معافیت صادرات کالا و خدمات به مدت 5سال
 [1381/03/06][9776/ت 26351هـ] *اضافه نمودن به فهرست نقاط توسعه نیافته
 [1381/04/08][14674/ت26589هـ] *آئین نامه اجرائی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 13/09/68
 [1381/04/25][18784/ت 26774هـ] اصلاح آئین نامه اجرایی استفاده از خدمات حسابداران رسمی
 [1381/06/04][26538/ت 26961هـ] آیین نامه اجرایی بند ی تبصره 12 بودجه 81 جهت اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی و قطعی بودن هزینه های مربوطه
 [1381/06/24][29926/ت 26869هـ] آئین نامه اجرایی ماده 12 اصلاحی قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 79
 [1381/07/03][16919/ ت 26164هـ] در مورد ورود و ترخیص خودرو جهت نمونه سازی در کارخانجات
 [1381/07/14][24038/ ت 26826هـ] اصلاح عبارت در تصویب نامه 78/6/29 موضوع اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
 [1381/07/22][32556/ ت 27032هـ] آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
 [1381/07/29][36348/ ت 27136هـ] عناوین کالا های تولید شده نهایی
 [1381/10/01][49014/ ت 27698هـ] اصلاح عبارت در ضوابط اجرایی سال81
 [1381/11/12][57189/ ت 27995هـ] اصلاح تبصره 12 بودجه 81
 [1381/12/28][67452/ ت 28328هـ] آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد از برنامه سوم وصول عوارض از تولید کنندگان و ......
 [1382/01/16][1020 / ت 28345 هـ] آئین نامه اجرایی بند"پ" تبصره 19 بودجه 82 و جوایز تشویق صادراتی
 [1382/01/19][1602/ ت 28322هـ] اصلاح عبارتی در تصویب نامه 67439 مورخ 81/12/28
 [1382/01/20][1773/ت 28407هـ] تصویب نامه هیات وزیران در خصوص بند (ط) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و …
 [1382/01/26][3081/ ت 28444هـ] اضافه نمودن عبارتی در تصویب نامه 14674 مورخ 81/4/8
 [1382/02/28][6567/ ت 28619هـ] تغییر نصابهای معاملات قانون محاسبات عمومی
 [1382/03/04][8360/ت 28382] *فهرست کالاهای مشمول معافیت از پرداخت دو درصد عوارض آموزش وپرورش
 [1382/03/05][4945/ت 27999هـ] *تصویب نامه هیات وزیران در خصوص منع احداث صنایع جدید در فاصله 120 کیلومتری شهر تهران
 [1382/03/07][11497/ت 27122 هـ] *آیین نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن کارکنان دولت
 [1382/04/01][16419/ ت 28777هـ] اصلاح آئین نامه اجرایی قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی
 [1382/06/21][1901/122656] *تصویب شورایعالی اداری در خصوص ساده سازی مراحل انجام کارهای اداری-خدماتی
 [1382/06/24][6892/ت 26822هـ] حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون شهرهای جدید
 [1382/07/01][36004/ ت 29441ک] استمهال بدهی تعدادی از شرکت ها
 [1382/08/04][43235/ ت 29172هـ] افزودن ماده 5 به تصویب نامه 14833 آئین نامه اجرایی 62 برنامه سوم
 [1382/08/18][41151/ ت 29628هـ] الحاق یک تبصره به بودجه 82 در مورد سقف بودجه 81 استانها
 [1382/08/26][44102/ ت 29659ک] استمهال بدهی و وام تعدادی از شرکت ها
 [1382/10/22][56644/ت 29329هـ] حکم مالیاتی اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید ( مادرتخصصی )
 [1382/12/05][54010/ ت 29383هـ] اصلاح آئین نامه 67452 مبنی بر ارسال ماهیانه نسخه ای از فهرست دریافتی دفاتر رسمی به شهرداری محل
 [1383/01/19][1396 / ت 30254هـ] در خصوص اعتبار لازم جهت صادرات و معافیت
 [1383/02/02][1907/ ت 30370هـ] آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل و نوسازی صنایع کشور و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه
 [1383/02/09][5022/ ت 30349هـ] مرجع وصول 1%عوارض سازمان امور مالیاتی کشور
 [1383/02/26][8602/ ت 30585هـ] در خصوص بخشودگی جرائم بانکی کارخانجات چای
 [1383/02/27][8794/ت30370هـ] در خصوص بازنشتگی با25سال سابقه
 [1383/03/10][11490/ ت 29142هـ] اصلاح آئین نامه در خصوص کاهش مالیات کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند
 [1383/04/16][19362/ت30957هـ] *اصلاح آئین نامه تجمیع عوارض تصویب نامه 67452
 [1383/04/21][12003/ ت 30629هـ] هزینه های انتشار اوراق و سودهای پرداختی هزینه قابل قبول ناشر است
 [1383/04/21][20082/ت30784] تسریع در پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی
 [1383/04/24][21135/ ت 31011هـ] در مورد حذف عبارت و هرسال20% افزایش سرمایه تصویب نامه شماره 1907
 [1383/06/04][30309/ت 31254هـ] موقوف الاجرا شدن مصوبه 43235
 [1383/08/12][30077/16260] تصمیم نامه 59450 صرفا میان دارایی وراه وترابری لازم الاجرا می باشد
 [1383/10/23][61883/ت32078هـ] *تکلیف شرکت های دولتی مبنی بر1%سرمایه گذاری در امور پژوهشی
 [1383/12/16][73624/ت 32374هـ] اصلاح عبارت در تصویب نامه 30309
 [1384/01/17][1763/ت32469هـ] *تغییرنامه منطقه ویژه اقتصادی معادن وفلزات به خلیج فارس
 [1384/01/24][3017/ت 32044ک] اصلاح ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنهت ایرانگردی وجهانگردی
 [1384/02/03][5285/ت 32794هـ] ضوابط اجرایی بودجه 84
 [1384/03/03][12796/ت32998هـ] *اصلاح تصویب نامه 61883وتاریخ لازم الاجرا شدن آن ازاول 84
 [1384/03/11][15119/ت32028هـ] *افزودن تبصره به آئین نامه تاسیات گردشگری قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیلات نوسازی صنایع کشور
 [1384/04/29][20966/ت33337هـ] *صورت وضعیت پیمانکاری پس از کسر کسورات بدون درخواست مفاصاحساب پرداخت گردد
 [1384/05/08][27939/ت33392هـ] *معافیت مالیات شرکت های دولتی در برنامه چهارم پس از تجدید ارزیابی دارایی ها
 [1384/05/08][28207/ت 33391هـ] معافیت مالیاتی وبیمه کارفرمایانی که کارمند جدید استخدام می کنند
 [1384/05/10][28609/ت 32863هـ] معافیت واحدهای پژوهشی وفناوری
 [1384/06/12][31038/ت 33728هـ] استمهال بدهی مالیاتی ووام برخی شرکت ها
 [1384/08/10][39174/ت 33825هـ] در خصوص تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های دولتی
 [1385/02/18][15467] تصویب نامه بیمه حادثه و فوت
 [1385/02/24][17492/ت34916هـ] " آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی"
 [1385/06/05][52185] تصویب میزان اضافه کار ساعتی کارکنان
 [1385/07/22][80752/ت36026هـ] ایجاد شهرک صنعتی و مجتمع فناوری اطلاعات
 [1385/08/22][101873] نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات در سال 1385
 [1385/09/18][116002/ت35253هـ] آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی
 [1385/10/11][129735/ت35652هـ] ماده (8) اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم
 [1385/12/05][160837] ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت - مصوب1374-
 [1386/02/05][15365/ت36005هـ] آئین نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و(77) وتبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 والحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371-مصوب 1380-
 [1386/02/12][19737/ت37184هـ] آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره(7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
 [1386/02/30][30332/ت37057هـ] آیین نامه اجرایی بند "د" تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
 [1386/03/13][38162/ت 36191هـ] آئین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها
 [1386/04/06][51614/ت36002هـ] کسر وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مدرسه عالی شهید مطهری
 [1386/05/27][83354/ت34076هـ] از تاریخ 1/1/1386 تصویب نامه های شماره 51943/ت17942هـ مورخ 31/1/1376، شماره 61501/ت18440هـ مورخ 11/5/1376، شماره 71722/ت19082هـ مورخ 16/10/1376، شماره 32880/ت23136هـ مورخ 27/7/1379 و شماره 25102/ت24798هـ مورخ 28/5/1380 لغو می شوند.
 [1386/05/29][85522] از ابتدای سال 1387 شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی به عنوان مرکز فن آوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور تغییر وضعیت می یابد و به عنوان یکی از واحدهای داخلی به همراه کلیه داراییها، بدهیها و تعهدات به سازمان یاد شده منتقل می گردد. تغییر نام شرکت سهامی خدمات ماشینی به مرکز فن آوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی
 [1386/06/12][93138/ت37909هـ] آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور
 [1386/07/01][105326/ت37437هـ] آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره(7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
 [1386/10/01][158783/ت38855هـ] اختیارات تفویضی هیئت وزیران به وزرای عضو کمیسیون
 [1386/11/17][150866/ت38842ک] عدم شمول واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در قانون موسوم به تجمیع عوارض
 [1386/11/18][192976/ ت 33068هـ] نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
 [1387/01/10][740/ت37129ک] اصلاحیه مواد 5، 6و 7 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح
 [1387/01/19][3300/ت39037ک] آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی
 [1387/03/19][29238/ت40001هـ] وظایف اختیارات ومسئولیتهای دولت در خصوص امور مالیاتی املاک ومسکن
 [1387/04/18][57896/ت162هـ] تصویب نامه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 87/3/7
 [1387/07/13][116263/ت 39911 ک] اعلام اعتبار آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 تا زمان ابلاغ آیین نامه ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن مصوب 1387
 [1387/07/13][116163/ ت 39911 ک] آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن
 [1387/07/24][126316/ت41050هـ] نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
 [1387/08/08][137195/ت41153ن] کارگروه کنترل بازار رعایت تصویب نامه 48666/ت40175هـ مورخ 87/4/4
 [1387/08/22][147448/ت37309هـ] اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری
 [1387/11/03][201661/ت41370هـ] بند(12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387
 [1387/11/03][201658/ت40422ک] مـاده (9) آئـین نــامـه اجرایی قـانـون تسـهیل تـنظـیم اسـناد در دفـاتر اسـناد رسمـی
 [1387/11/21][216684/ت41480هـ] تصویب محدده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس
 [1387/11/23][63/2/188986] آیین نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی
 [1387/11/29][222363/ت 41355هـ] ابلاغ تصویب نامه هئیت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز
 [1388/02/07][24198/ت41527ک] ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن
 [1388/02/07][24129/ت41367ک] آیین نامه اجرایی ماده (66) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 51459/ت35950هـ مورخ 1386/4/6
 [1388/02/12][37582/ت508ن] تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن که به استناد اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی
 [1388/02/19][33348/ت42599ن] تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه حمل ونقل عمومی ومدیریت مصرف سوخت که در جلسه علنی مورخ 24/12/1387 به استناد اصل یکصدو بیست وهفتم قانون اساسی
 [1388/03/13][56029/ت38964ک] شرایط ورود وترخیض اتومبیل لنسر مدل 2001
 [1388/03/20][61585/ت 42282ک] تصویب آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه
 [1388/05/06][93267/ت 42998ک] آیین نامه شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان
 [1388/05/06][93227/ت43115هـ] موضوع ماده (34)‌قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 [1388/05/25][106055/ت41630هـ] تکالیف وتعهدات شرکت ملی نفت ایران و گمرک ایران در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
 [1388/06/01][110537/ت 43215هـ] تبصره الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن
 [1388/07/18][139100] قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور
 [1388/07/26][147980/ت39609هـ] اعلام فهرست کالاها و فرآورده های نفتی در اجرای اصل 138 قانون اساسی
 [1388/07/29][151246/ت 43521ن] تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی
 [1388/08/02][152753/ت43505هـ] انتخاب کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور
 [1388/08/03][154038/ت43525 ک] ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
 [1388/08/10][159189/ت43572هـ] اصلاح در تبصره 1 ماده 1 تصمیم نامه 140731
 [1388/08/10][158581/ت43539هـ] تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر هجده سال تمام
 [1388/08/12][160789/ت41951ک] تبدیل روستای دو برجی به شهر
 [1388/08/16][63/2/120696] شیوه های اجرائی واگذاری سهام و شرکتهای مورد واگذاری
 [1388/08/18][43647/164440] موظف شدن وزارتخانه های نفت و نیرو جهت تعرفه آب و برق و گاز مجتمع گلخانه ای ودامپروری
 [1388/08/18][164442/ت43592ن] موظف نمودن وزارت نفت جهت واگذاری اعتبار به مدیریت سوخت
 [1388/08/18][43348/164546] لایحه " الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم
 [1388/08/18][164420/ت43343هـ] آیین نامه تأمین آتیه مهر امام رضا(ع)
 [1388/08/18][164429/ت43525ک] سود بازرگانی (20) قلم ماشین آلات سنگین راهسازی و کشاورزی
 [1388/08/18][43174/164572] لایحه امور گمرکی
 [1388/08/24][168096/ت42697هـ] در اجرای ماده 12 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
 [1388/09/03][174728/ت43428ک] اصلاح تصویب نامه شماره 128381/ت41044هـ مورخ 28/7/1387
 [1388/09/07][43472/176661] لایحه « اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی»
 [1388/09/14][181450/ت43178ک] آیین نامه اجرایی روش های واگذاری در سازمان خصوصی سازی
 [1388/09/21][185973/ت43731ن] توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اصل 127 قانون اساسی
 [1388/09/21][185860/ت43662هـ] اصلاح تصویب نامه شماره 137309/ت41147هـ مورخ 9/8/1387
 [1388/09/25][189378/ت43505هـ] فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
 [1388/11/04][43925/216441] اقدام تصمیمات عنوان شده توسط وزارت جهاد کشاورزی در استان فارس
 [1388/11/11][221645/ت43838هـ] آئین نامه اجرائی ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
 [1388/11/18][227740/ت42649هـ] تصویب نامه هیئت وزیران
 [1388/11/18][227696/ت42649هـ] تصویب نامه هیئت وزیران
 [1388/11/21][231413/ت43913ک] تصویب آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری
 [1388/11/21][231400/ت43909ک] تصویب آیین نامه اجرایی بند(ج) و تبصره(2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری
 [1388/11/27][42649/233707] اصلاح تصویب نامه های مرتبط در سال 1388
 [1388/12/10][244930/ت42683هـ] اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
 [1388/12/23][44245/257703] آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر
 [1389/02/04][22939/ت44371ن] نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز
 [1389/02/08][43850/27035] آیین نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون
 [1389/02/13][31782/ت44548ن] تشکیل کارگروه مسکن
 [1389/03/01][44406/45918] تعیین حوزه‌های دارای اولویت در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
 [1389/03/18][42401/61116] آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی
 [1389/04/09][44548/78386] ایجاد فضاهای اقامتی،تفریحی در اطراف شهرها توسط بنیاد مسکن
 [1389/04/09][44371/78918] در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
 [1389/04/23][87670/ت44857ن] در خصوص استفاده از تسهیلات مسکن مهر
 [1389/07/07][147238] قانون الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی 1387
 [1389/08/01][274/39288] قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی
 [1389/08/09][176766] اصلاح ماده 17 تصویب نامه 53456
 [1389/09/16][195602] قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات
 [1389/10/15][232484/ت45857هـ] اصلاح تصویب نامه شماره 226707/ت41924هـ مورخ 4/12/1387
 [1389/11/10][254625/ت46025هـ] پرداخت 40% سود ابرازی بند 12 قانون بودجه سال 87 تنفیذی در بند 17 قانون بودجه سال 1389
 [1389/11/16][258952/ت43366ک] آیین نامه اجرایی ماده (27) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
 [1389/12/11][285177/ت44037ک] اصلاحیه مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
 [1390/03/29][65699] (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری
 [1390/03/29][65694] ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور
 [1390/04/15][78957/ت46814هـ] آیین نامه اجرایی بند (105) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
 [1390/04/18][79078] قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت
 [1390/04/27][86264/ت 46076 هـ] آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ( 19 ) قانون نوسازی و عمران شهری
 [1390/05/13][98516/ت46742هـ] هزینه های انجام شده توسط شرکت ملی نفت ایران از سال 1387 و بعد از آن در اجرای قوانین
 [1390/05/17][102024/ت47068هـ] اصلاحیه مصوبه های شماره 93227/ت43115هـ مورخ 1388/05/06 و 128 مورخ 1386/11/12
 [1390/06/16][210/90/13984] تفاهم نامه واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی
 [1390/06/22][125721/ت46159هـ] گشایش سر کنسولگری جمهوری عراق در شهر ارومیه با رعایت عمل متقابل و سایر مقررات مربوط مجاز است .
 [1390/07/03][132124/ت47139هـ] آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری
 [1390/07/17][43505/141602] وظایف و مأموریتهای ستاد های عراق ، افغانستان و همکاریهای توسعه به معاونت امور بین الملل رئیس جمهور منتقل می شود .
 [1390/07/24][206/35838] به منظور یکپارچه‌ نمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به استانداردسازی، ارزیابی، انطباق، نظام تایید صلاحیت و اندازه‌شناسی در کشور
 [1390/08/05][156451] قانون نظارت بر رفتار قضات
 [1390/08/15][162727/ت42315هـ] آیین‌نامه اجرایی بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور
 [1390/08/21][165389/ت46849ک] آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 [1390/08/28][169467/ت47267هـ] قراردادهای منعقده طرح مسکن
 [1390/09/02][173265/ت45676هـ] آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی
 [1390/09/10][177936/ت47138هـ] قانون بودجه سال 1390 کل کشور تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد ( 20،000،000،000،000 ) ریال به منظور تأدیه مطالبات و تعهدات و همچنین تسویه یا تهاتر بدهی قطعی وزارت بهداشت
 [1390/09/12][46161/178796] ضوابط تعیین‌تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی
 [1390/09/12][178795/ت44586هـ] آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی
 [1390/09/12][90/2/232/184053/هـ] قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه سلطانیه زنجان زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو
 [1390/09/12][90/2/234/184081/هـ] قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 67 درصد سهام شرکت خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (بالاست) از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی راه آهن جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری از طریق فرابـورس مطـرح شـد
 [1390/09/16][180589/ت47316هـ] "آئین نامه اجرایی بند(119) قانون بودجه سال 1390 کل کشور"
 [1390/09/19][178414] قانون اصلاح قانون معادن
 [1390/09/22][171116] قانون زکات
 [1390/09/22][180531] قانون امور گمرکی
 [1390/09/26][156994/ت47257هـ] سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شود،
 [1390/09/27][189120/ت47548هـ] آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 29/08/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی
 [1390/09/27][189098/ت46517هـ] نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر شهری و روستایی توسط بانکها
 [1390/09/28][90/2/244/195121/هـ] دستورالعمل«تخفیف ونحوه انتقال سهام به دریافت کنندگان سهام عدالت»
 [1390/10/06][170756/ت39730هـ] قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
 [1390/10/10][188827/ت46008ک] اختلاف نظر بین وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی
 [1390/10/10][198827/ت46008ک] معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1390/10/13][202276/ت47438هـ] آیین نامه اجرایی ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389
 [1390/10/17][197618] قـانون تعـیین تـکلیف وضـعیت ثبتـی اراضـی و سـاختـمانـهای فـاقـد سنـد رسـمی
 [1390/10/17][181664] قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
 [1390/10/21][208448/ت46898ن] تصمیم نامه شماره 45918/44406 مورخ 1/3/1389
 [1390/10/25][47702/209190/ت213هـ] فـوق العـاده منـاطق کـمتر تـوسـعه یـافته و بـدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی
 [1390/11/15][223304/ت47605هـ] سهام دولتی و متعلق به دولت به
 [1390/11/23][229145/ت47247ک] برقراری مقررات لغو رویداد سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی
 [1390/12/04][238681/ت 47555هـ] سود ابرازی ویژه سال 1390
 [1390/12/16][212317/ت44248هـ] هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی، عمران و آبادانی
 [1390/12/16][212326] "برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور" برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ
 [1390/12/28][256825] تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان
 [1390/12/28][258443/ت47970هـ] مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت
 [1390/12/28][251008/ت47438هـ] اصلاح تصویب نامه شماره 202276/ت47438هـ مورخ 1390/10/12
 [1391/01/28][12062/ت42939هـ] اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
 [1391/01/28][12244/ت47267 ک] 1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه و چهار جانبه « تعاونی های مسکن »
 [1391/01/30][14420/ت47437هـ] دستورالعمل تبادل اطلاعات مودیان مالیاتی موضوع ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه
 [1391/02/03][16960/ت43505هـ] اختیار وظایف و مسئولیتهای رییس جمهور و معاونان رییس جمهور در مجامع، شوراها، هیئت های امناء کارگروهها کمیته ها، کمیسیونها، هیئت ها و سایر عناوین مشابه
 [1391/02/15][55791] قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی
 [1391/02/19][47791/30330] سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
 [1391/02/19][20991] قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
 [1391/02/20][31639/ت48003ک] جایگزینی متن
 [1391/02/20][31641/ت48019ه] اضافه شدن مطلب
 [1391/02/20][31616/ت47426هـ] آئین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) ماده (80) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1391/02/24][28293] قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین المللی (IDA) از موسسه های وابسته به گروه بانک جهانی
 [1391/02/27][6142] قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور
 [1391/02/31][653/9577] قانون بودجه سال 1391 کل کشور
 [1391/03/02][40510/ت47634هـ] آیین نامه اجرایی ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1391/03/04][91/2/47/39980/هـ] موضوع اصلاح اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل موضوع ماده (27) قانون الحاق
 [1391/03/07][48139/44566] هیئت امنای صندوق توسعه ملی
 [1391/03/07][29090/36700] اصلاح تصویب نامه شماره 175043/ت426هـ مورخ 1386/10/30
 [1391/03/08][37708/45652] دستور العمل ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1391/03/08][45653/ت47572هـ] آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1391/03/16][40747] قانون اساسنامه شرکت بین المللی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)
 [1391/03/22][48185/54799] فهرست لوایح درخواستی دولت جهت اعلام وصول و طی فرآیند بررسی و تصویب مطابق ماده (140) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
 [1391/03/27][58395/ت46225ک] آئین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر،‌موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44)‌قانون اساسی
 [1391/03/27][58406/ت48179هـ] ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور
 [1391/04/02][48110/61869] اصلاح تصمیم نامه شماره 38590 مورخ 31/02/1391
 [1391/04/02][47970/61704] اصلاح تصویب نامه شماره 258442 مورخ 28/12/1390
 [1391/04/02][62011/ت48038هـ] آئین نامه اجرایی ماده (185) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1391/04/02][62020/ت47992هـ] شهرک های صنعتی واقع در استان البرز
 [1391/04/03][62016/ت47859ک] کمک های بلاعوض صنایع کوچک، شهرک های صنعتی تابع مناطق محروم به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
 [1391/04/03][62019/ت43505هـ] لغو تـصـویـب نـامه هـای شـماره 238935/ت34047هـ مـورخ 1388/12/03و شـماره 16960/ت43505هـ مورخ 1391/12/03
 [1391/04/12][68543/ت47821هـ] اصلاح بند (7) تصویب نامه شماره 256703/ت47821هـ مورخ 1390/12/28
 [1391/04/18][47257/72364] اصلاح تصویب نامه شماره 186994/ت47257هـ مورخ 1390/09/26
 [1391/04/18][43505/73074] لغو تصویب نامه شماره 62019/ت43505هـ مورخ 03/04/1391
 [1391/04/19][74131/ت47610هـ] آئین نامه اجرایی بند (الف)‌ماده (145)‌قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1391/04/19][48196/74159] رفع اختلاف مربوط به معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های شرکتهای دولتی
 [1391/04/21][76649/ت46607ک] تقسیمات کشوری استان آذربایجان شرقی
 [1391/05/08][89880/ت47139هـ] اصلاحیه تصویب نامه شماره 132124/ت47139هـ مورخ 1390/07/03
 [1391/05/11][48310/93848] بند (ر) ماده (119) قانون امور گمرکی
 [1391/05/12][153985/ت46941هـ] تعرفه های خدمات سازمان فضایی ایران
 [1391/05/16][22/26060] قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
 [1391/05/18][46832/100159] اصلاحیه مصوبه شماره 46832/250945 مورخ 1390/12/21
 [1391/05/21][101100/ت45435هـ] اصلاح تصویب نامه شماره 186946/ت45435هـ مورخ 1389/08/19
 [1391/05/22][102825/ت46292هـ] دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان ری
 [1391/05/22][102828/ت47644هـ] اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
 [1391/06/04][97390] قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم
 [1391/06/05][111736/ت47161هـ] آئین نامه اجرایی ماده (7) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
 [1391/06/08][114553/ت47318ک] تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی (استانداری خوزستان)
 [1391/06/19][112434] قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1391/07/12][137974/ت48057هـ] آئین نامه اجرایی بند "ب" ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1391/07/15][139255/ت46225هـ] اصلاح تصویب نامه شماره 58395/ت46225هـ مورخ 1391/03/27
 [1391/07/21][149630/ت43505هـ] اصلاح تصویب نامه شماره 189378/ت43505هـ مورخ 1388/09/25
 [1391/07/21][149629/ت48365هـ] اصلاح تصویب نامه شماره 244930/ت42683هـ
 [1391/07/21][149627/ت47916هـ] اصلاح تصویب نامه شماره 255457/ت47906هـ مورخ 1390/12/27
 [1391/07/24][146307/ت48175ک] در مورد احتساب مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری و اجرای حکم بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه واریز شده یا می شود به عنوان هزینه هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد.
 [1391/08/01][155788/ت48527هـ] بسته اجرایی وزارت نیرو موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
 [1391/08/01][155767/ت48527هـ] بسته اجرایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
 [1391/08/06][154028/ت48319هـ] آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
 [1391/08/08][155653/ت48527هـ] بسته اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
 [1391/08/08][155652/ت48527هـ] بسته اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
 [1391/08/08][155654/ت48527هـ] بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
 [1391/08/09][155760/ت48527هـ] بسته اجرایی وزارت آموزش و پـرورش موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجـساله پنـجم تـوسعه
 [1391/08/14][158191/ت48284هـ] آئین نامه اجرایی بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور
 [1391/08/15][159333/ت48209هـ] آئین نامه اجرایی بند (م) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1391/08/15][159329/ت47187هـ] آئین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
 [1391/08/21][163735/ت48567هـ] نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات
 [1391/08/21][141602/ت46513هـ] آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
 [1391/09/18][181070/ت47905هـ] قانون تأسیس موسسات بیمه غیردولتی
 [1391/09/26][187432/ت48461ن] محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی کاشان
 [1391/09/28][189202/ت48611هـ] درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل زده استان مازندران
 [1391/10/02][192634/ت48550ک] آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
 [1391/10/02][192616/ت45168هـ] اعضای هیأت دولت
 [1391/10/17][202956/ت46513هـ] اصلاح تصویب نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 1391/08/21
 [1391/10/19][:62236] قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی
 [1391/10/24][207633/ت48253هـ] قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان سیل استانهای مازندران، گلستان، گیلان و آذربایجان شرقی
 [1391/11/01][213583/ت34482هـ] آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
 [1391/11/04][216715/ت45650هـ] مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی
 [1391/11/07][217616/ت47963هـ] قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی
 [1391/11/09][219893/ت48071هـ] قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری
 [1391/11/09][219604] کارگروه کنترل بازار- شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک
 [1391/11/18][69926هـ/ب] هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
 [1391/12/06][240525] اصلاح تصویب نامه 219604- 9/11/91
 [1391/12/07][241265] تصویب نامه به استناد اصل 138 قانون اساسی
 [1391/12/08][242962] بهای پروانه شکار و صید
 [1391/12/08][242825] آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها آیین نامه شبکه حمل و نقل ریلی
 [1391/12/12][245943] سازمان فضایی ایران
 [1391/12/12][245967] تقسیمات استان مرکزی
 [1391/12/13][247435] تفویض اختیار به اعضا یا وزیران کارگروه
 [1391/12/18][262650] تنفیذ دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه ( مناطق کمتر توسعه یافته )
 [1391/12/19][252595] تغییرات در مصوبه 50061
 [1391/12/27][261245] اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش معدن در استانها،
 [1391/12/27][261246] تسریع،کاهش هزینه ها و هماهنگی دستگاههای اجرایی و حذف مجوزهای غیرضرور برای فعالیتها و طرحهای معدنی،تصمیمات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن
 [1391/12/27][261247] تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن
 [1391/12/28][262638] تضمین نامه دولت در خصوص هزینه های متعلقه به زلزله زدگان چهار محال بختیاری
 [1391/12/28][262657] اختیار هیئت وزیران درقانون هدفمندکردن یارانه ها-
 [1391/12/29][262758/ت47775ه] آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
 [1392/01/06][:959/ت47789ک] اصل 138 قانون اساسی
 [1392/01/11][8700] قانون حمایت خانواده
 [1392/01/18][5385] اصلاح تصویب نامه شماره 212780
 [1392/01/20][1121] اصلاح مصوبه شماره 258461/ت48022هـ مورخ 29/12/1390»
 [1392/01/24][9858] تعرفه های خدماتی سال 1391 سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی
 [1392/01/24][9968] آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور
 [1392/01/24][9821] بخشودگی مالیات زلزله زدگان خراسان جنوبی
 [1392/01/24][9798/ت48998ک] میزان جرایم فصل هشتم نظام صنفی
 [1392/02/01][14140] قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
 [1392/02/01][17120] سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
 [1392/02/01][16883/40836] اجرای استاندارد نصب کیسه ایمنی هوای راننده در خودروهای گروه (MI) و ( NI)
 [1392/02/01][17013] برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور"
 [1392/02/02][19013/ت47405ن] تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی
 [1392/02/09][56822] توسعه بخش کشاورزی
 [1392/02/14][29435] کسر سر جمع اعتبارات شهرداریها و تخصیص به کتابخانه های کشور
 [1392/02/15][30661/ت48947هـ] تصویب آیین نامه اجرایی ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
 [1392/02/24][41412] بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- مصوب 1373- و بند(هـ) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود:
 [1392/02/24][41444] سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1392
 [1392/02/28][44415] توسعه بخش معدن که در مرکز استان آذربایجان غربی
 [1392/02/28][44374] دایر نمودن فرمانداری ویزه در آمل
 [1392/02/31][:47803] عبارت "مدل (2011)" جایگزین عبارت"مدل 1995" و عبارت " با لحاظ نیم درصد سود بازرگانی" بعد از عبارت" واردات خودرو" اضافه می شود.
 [1392/03/04][6093] انتخاب نماینده رییس جمهور در امور چای
 [1392/03/04][36094] «قانون مجازات اسلامی
 [1392/03/12][59207] قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان در سال 1392
 [1392/03/19][63487] آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور
 [1392/03/22][67682] برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده موضوع ماده (230) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر"دفتر هیئت دولت" است، تعیین می شود.
 [1392/03/26][67156] قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 [1392/04/18][90836/ت 48793هـ] اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
 [1392/04/19][97627] اصلاح تعرفه خدمات تشخیص و درمان قانون برنامه پنجساله
 [1392/04/29][97625] مصوبه هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی
 [1392/04/30][68099] «تصویب نامه هیئت واگذاری
 [1392/05/02][100989] تصویبنامه مربوط به وزارت راه و شهرسازی
 [1392/05/06][101959] ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 [1392/05/06][101944] اصلاح قسمتی از تصویبنامه شماره 41439 - 92/02/24
 [1392/05/10][104607] اصلاح ماده 10 ضوابط تقویم اراضی
 [1392/05/10][104617] آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه
 [1392/05/10][104620] نرخ هزینه های معینه فنی خودروها و موتورسیکلت ها
 [1392/05/24][123377] اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام صنفی
 [1392/05/30][111947] تصویب نامه و تصمیم نامه
 [1392/05/30][111936] تـصویب نـامه شماره 99996/ت48485هـ مورخ 20/3/1392 از تاریخ تصویب کان لم یکن تلقی می گردد
 [1392/06/02][32994] انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه
 [1392/06/05][113200] در خصوص اداره مناطق آزاد
 [1392/06/23][118397] اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
 [1392/06/26][120044] تشکیل ستاد هدفمندسازی یارانه ها به ریاست معاون اول رییس جمهور
 [1392/06/28][60/1010] مقررات ارزی واردات کالا و خدمت
 [1392/06/30][120700] آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
 [1392/06/30][120895] آیین نامه اجرایی بند(21) قانون بودجه سال 1392 کل کشور آیین نامه اجرایی بند 21 قانون بودجه سال 1392
 [1392/07/01][121604] آیین‌نامه اجرایی بند(ب)ماده (12)قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آیین نامه اجرایی افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
 [1392/07/02][122240] عضویت غیر موظف آقای مسعود سلطانی فر در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش
 [1392/07/03][122614] آقای سید محمد پژمان به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین می شود. انتصاب مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن
 [1392/07/03][122586] آیین نامه اجرایی ماده 187 و بند الف ماده 191 قانون برنامه پنجم توسعه
 [1392/07/08][123963] قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
 [1392/07/10][125292] اصلاح تاریخ مصوبه برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ
 [1392/07/14][126655] تعیین تعرفه های موضوع ماده (69) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن
 [1392/07/16][127826] آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی تبصره ماده (6)قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
 [1392/07/20][128561] لغو تصویب نامه 3948/46452 مورخ 1390/01/14
 [1392/07/20][128399] اضافه نمودن متن به اساسنامه سازمان مجری ساختمانها
 [1392/07/21][44603] قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 [1392/07/28][130947] اصلاح سقف هزینه مقرر در تصویب نامه شماره 158807
 [1392/08/01][10/44608] قانون کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست
 [1392/08/06][133770] دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی
 [1392/08/18][138461] آیین‌نامه اجرایی ماده (26)قانون اصلاح الگوی مصرف
 [1392/08/21][139779] آیین‌نامه اجرایی بند(3)قانون بودجـه سال1392کل کشور، )
 [1392/08/25][53175] قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)
 [1392/08/25][53149] قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن
 [1392/08/29][142435] تصمیمات کارگروiی به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیران بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
 [1392/09/06][145552] اصلاح آیین نامه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
 [1392/09/06][145249] آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی
 [1392/09/10][140101] قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیـس قوه قضائیه»
 [1392/09/11][146875] تصویب - یارانه نهادها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری از محل جزء (2) ردیف(520000) قانون بودجه سال 1392
 [1392/09/12][144562] قانون اجازهتعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات
 [1392/09/12][148537] سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
 [1392/09/12][147265] امکان نمدن تمهیدات لازم جهت ارز حاصل از صادرات
 [1392/09/13][148532] آیین‌نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 [1392/09/18][355/60557] اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 [1392/09/20][149956] قانون اصلاح قانون بودجه سال1392کل کشور
 [1392/09/26][153880] آیین نامه اجرایی بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور
 [1392/10/04][156709] رقم(2%) مقرر در ستون مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی
 [1392/10/08][157729] لغو تصمیم نامه شماره 229086/ت 47754ن مورخ 23/11/1390
 [1392/10/16][160332/ت41074هـ] برنامه بهینه سازی پایش،حفظ،بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور
 [1392/10/25][164679] آیین نامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه»
 [1392/11/01][18/71181] اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 [1392/11/02][166882] تصویب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی
 [1392/11/03][167091/ت50088] قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
 [1392/11/08][169067/ت50107ه] تشکیل ستاد مرکزی هماهنکی خدمات سفر
 [1392/11/08][169041/ت50156ه] بند (ث) تصویب‌نامه شماره 126655/ت48716هـ مورخ 14/7/1392به شرح زیر اصلاح می‌شود
 [1392/11/08][169052/ت49262] متن زیر جایگزین تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 204961/ت 45123هـ مورخ 15/9/1389 می شود
 [1392/11/19][173488/ت50204ه] معاون اجرایی رییس جمهور به عنوان نایب رییس و دبیر به ترکیب ستاد هدفمندسازی یارانه ها
 [1392/11/19][173508] قانون تفسیر در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی
 [1392/11/19][173496/ت50204ن] تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی
 [1392/11/19][173510] قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 [1392/11/20][173966/ت49851ه] ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه(10)
 [1392/11/21][49581/175119] ایراد تحریری در تصویب نامه شماره 173966
 [1392/11/22][175576/ت49948ه] حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به شرح جدول زیر افزایش می یابد:
 [1392/11/30][178810/ت49844ه] میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی(روزانه و شبانه‌روزی)بابت نگهداری و خدمات توانبخشی،آموزشی و حرفه
 [1392/12/14][82390] «قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن»
 [1392/12/18][186282/ت50320ه] سود بازرگانی سیب زمینی تازه با سرد کرده
 [1392/12/25][190236/ت50324ه] آئین‌نامه اجرایی بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
 [1392/12/28][192451/ت50391ه] سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
 [1392/12/28][192310/ت50353ه] آیین نامه اجرایی بند(100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 162727/ت 47315هـ مورخ 15/8/1390
 [1393/01/06][266ت50150ه] تعرفه های گاز مندرج در جدول شماره(1) پیوست تصمیم نامه شماره 214883/ت 45937ن مورخ 27/9/1389،
 [1393/01/16][835/ت50416ه] آئین‌نامه اجرایی تبصره (21)قانون بودجه سال 1393 کل کشور
 [1393/01/17][1267/ت50358ه] آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور
 [1393/01/20][206/93/562] برنامه عملیاتی نظام اداری در سال 1393
 [1393/01/24][4542/ت50386هـ] آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
 [1393/01/24][4545/ت50385هـ] آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال1393 کل کشور
 [1393/01/24][4535/ت50357هـ] آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6)قانون بودجه سال 1393کل کشور
 [1393/01/26][5724/ت50384هـ] آیین‌نامه اجرایی بند(ج)تبصره (11)قانون بودجه سال 1393 کل کشور
 [1393/01/26][5724/ت50384هـ] آیین‌نامه اجرایی بند(ج)تبصره (11)قانون بودجه سال 1393 کل کشور
 [1393/02/13][13279/ت50509هـ] نرخ فروش بنزین،نفت،گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می شود
 [1393/02/14][14458/ت50414هـ] آیین‌نامه اجرایی جزء(3) بند (ق) تبصره(2)قانون بودجه سال1393کل کشور
 [1393/02/14][14148/ت50502هـ] بندهای(الف) و (ب) تصویب نامه شماره 399/ت 50150 هـ مورخ 6/1/1393 به شرح زیر اصلاح می شود:
 [1393/02/16][15334] «قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی»
 [1393/02/20][16637/ت50450هـ] چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی
 [1393/02/20][17134/ت45628هـ] ماده (4) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح،موضوع تصویب نامه شماره 79375/ت39985هـ مورخ 20/4/1388 به شرح زیر اصلاح می شود:
 [1393/02/30][21804/ت50551هـ] نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات
 [1393/03/04][23754/ت50110هـ] آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 189120/ت 47548هـ مورخ 27/9/1390به شرح زیر اصلاح می شود:
 [1393/04/14][39311/ت50410هـ] متن زیر به عنوان بند(11) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ، عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1/12/1373 الحاق می شود:
 [1393/07/17][80954/ت50387هـ] انتقال کسورات بازنشستگی
 [1393/11/05][131646/ت49789ه] حکم مالیاتی آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی
 [1393/11/13][136590/ت 50976هـ] اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
 [1393/11/13][50976ت/136587ه] اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/9/1390 و شماره 23754/ت 50110 هـ مورخ 4/3/1393 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
 [1393/11/13][136587/ت50976] اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/9/1390 و شماره 23754/ت 50110 هـ مورخ 4/3/1393 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها
 [1394/02/08][14247/ت51802هـ] آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
 [1394/02/09][14588/ت51801هـ] آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
 [1394/02/13][15400/51813/هـ] نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات
 [1394/02/19][18124/ت50710هـ] ترخیص کالاهای وارداتی موضوع بندهای (1)، (4) و (6) ماده (38) و کالاهای وارده ازطریق پست
 [1394/06/29][83979/ت52366هـ] آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 [1394/07/11][89478/ت52319هـ] آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب1394
 [1394/09/08][118416/ت 50193هـ] برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مبادلات مرزی
 [1394/12/16][165304/ت52234هـ] اصلاح مقررات اجرایی ماده ( 9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
 [1394/12/26][165304/ت 52234هـ] اصلاح ماده (2) مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نو آوری و اختراعات موضوع بند (11) تصویبنامه شماره 202956/ت46513هـ مورخ 17 /10 /1391
 [1395/02/13][15185/ت53057هـ] نصاب معاملات موضوع ماده (2) قانون برگزاری مناقصات
 [1395/03/13][29931/ت52982هـ] تصویب نامه هیآت وزیران
 [1395/03/22][33267/ت52982هـ] ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور
 [1395/04/02][38463/ت53203هـ] آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
 [1395/04/15][43449/ت52328] آیین نامه اجرایی ماده (75) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
 [1395/04/15][43458/ت51791هـ] آیین نامه اجرایی تبصره (45) اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور
 [1395/04/15][43455/ت52820هـ] اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده ( 3 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 [1395/04/22][46442/ت51559هـ] آیین نامه اجرایی مواد(5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 [1395/05/10][53944/ت53316هـ] آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
 [1395/05/10][53970/ت52406هـ] اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
 [1395/05/16][57225/ت 53367هـ] شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
 [1395/05/19][59121/ت52912هـ] آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت(2)
 [1395/06/04][67167/ت 53223 هـ] الحاق مواد 5 تا 7 به آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 16449/ت254ک مورخ 10-2-1373
 [1395/06/06][67323/ت53224 هـ] اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین­نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، موضوع تصویب­ نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1-12-1373 و اصلاحات بعدی آن
 [1395/06/09][شماره: 69348-ت53410 هـ] آیین ­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور آیین ­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
 [1395/06/10][69978/ت 53421هـ] اصلاح شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب­ نامه شماره 57225/ت 53367 هـ مورخ 16-5-1395
 [1395/06/21][74641/ت53441هـ] اصلاح بند 3 تصویب نامه 53970/ت52406هـ مورخ 1395/05/10
 [1395/07/07][754660] اصلاح بند (2) مصوبه شماره 638914 مورخ 4-5-1395 شورای اقتصاد درخصوص تعدیل نرخ عوارض وصولی حمل و نقل کالا درکشور از شرکت های حمل و نقل بین المللی را به استناد بند «ب» ماده (163) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1395/07/19][87158/ت 53526 هـ] انعقاد قرارداد وزارت راه و شهرسازی با نمایندگی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با «شرکت احداث و راه اندازی ترمینال سلام فرودگاه بین­المللی امام خمینی(ره)» به سهامداری بنیاد مستضعفان
 [1395/07/24][87777/ت 53508 هـ] اصلاح آیین­نامه اجرایی بند(هـ) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع تصویب­نامه شماره 38463/ت 53203 هـ مورخ 2-04-1395
 [1396/03/23][33263/ت54270هـ] آیین ­نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
 [1396/03/29][36169/ت 53384هـ] الحاق ماده 5 به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورموضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319هـ مورخ 11/07/ 1394
 [1396/05/07][59007] ابلاغ مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 06/05/1397 درخصوص معافیت مالیاتی واگذاری ظرح های نیمه تمام
 [1396/11/03][139189/ت 53209 هـ] تسری حکم بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1397/01/22][4353/ت55300هـ] احکام مالیاتی تصویب نامه هیات وزیران موضوع ساماندهی و مدیریت بازار ارز
 [1397/02/09][12155/ت55246هـ] حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
 [1397/03/20][128800] مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح آیین‌نامه اصول سیاست‌ها و ضوابط موضوع بند (7) ماده (3) قانون برنامه و بودجه
 [1397/05/10][61126/ت 54755 هـ] اصلاح تبصره های (1) و (2) ماده (13) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت(2) موضوع تصویب نامه شماره 59121/ت 52912 هـ مورخ 19/5/1395
 [1397/05/16][63793/ت55633هـ] حکم مالیاتی تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تامین ارز فهرست کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی) به نرخ رسمی
 [1397/06/12][77006/ت55701هـ] تهاتر نمودن مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های تولیدی دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور
 [1397/09/05][116084 /ت55976هـ ـ] تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی
 [1397/12/01][160007 /ت 56282هـ] نحوه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذیربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور
 [1397/12/22][173085/ت56342هـ] تصویب نامه درخصوص سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی
 [1398/01/31][8716/ت56346هـ] تعیین شرکت‌های دولتی که در طول سال‌های برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند
 [1398/02/31][24023/ت 56179 هـ] تصویب نامه هیات وزیران درخصوص بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1398/05/13][58144/ت55637هـ] تصویب نامه در خصوص استفاده از رمز ارزها
 [1398/05/28][66066/ت56545هـ] در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 53970/ت52406هـ مورخ 1395/5/10 هیات وزیران
 [1398/12/27][164964/ت57524هـ] در خصوص جلسه هیئت وزیران
 [1398/12/27][164974/ت 57356هـ] تهارتر مطالبات اشخا ص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور
 [1399/01/20][3619/ت57560هـ] مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران گروه مپنا
 [1399/02/07][9853/ت5760] در خصوص ماده 42 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
 [1399/02/10][11363/ت57622هـ] در خصوص آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب و ... تبصره 5 و بند م تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور
 [1400/01/24][6315/ت58572هـ] تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند
 [1400/04/12][39148/ ت58658هـ] آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

 [1373/12/01][65648/ت 119ک] دستورالعمل و روش اجرائی آئین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
 [1379/01/22][1231] بندهای «الف، ب، ج، د، هـ ، و ، ز» تبصره (35) قانون بودجه سال 1379 کل کشور
 [1379/06/28][29896] مطالبه مالیات نقل و انتقال سهام اشخاص،
 [1382/07/29][211/3528/43048] در مورد مالیات علی الحساب صرفااز وارد کنندگان کالا با کارت پیله وری واشخاص فاقدکارت معادل 1%ارزشرکاءمندرج در پروانه گمرکی
 [1382/10/22][230/5127/9695] *دستورالعمل نحوه احتساب علی الحساب مالیات و عوارض تولیدکنندگان
 [1382/10/27][201/6829/9923] دستورالعمل تجمیع عوارض در مورد زمانی که کالا بصورت کارمزدی تولید می شود
 [1386/10/26][230/9548] تفکیک اوراق دائمی و جاری پرونده های مالیاتی فعال اشخاص حقیقی و حقوقی
 [1386/12/04][231/6720/107382] تشکیل پرونده های جدید منبع مالیاتی اشخاص حقوقی
 [1386/12/07][109361] تشکیل پرونده(جدید) برای اشخاص حقوقی
 [1387/02/18][230/13373] استخراج و بهره برداری از اطلاعیه های مالیاتی موجود در سیستم های رایانه ای خرید، فروش، معاملات ذیحسابیها و اظهارنامه های گمرکی
 [1387/04/17][231/2455/35171] ارسال گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی
 [1387/07/14][67848] نسخه برداری الکترونیکی اسناد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1385 و 1386 به همراه اوراق دائم با اولویت اشخاص حقوقی
 [1387/07/17][69770] تکمیل فرم خلاصه وضعیت پرونده مالیاتی از طریق واحدهای مالیاتی
 [1387/10/30][110994] نحوه صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای
 [1388/08/11][200/62626] صدور گواهی موضوع مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای
 [1389/03/02][230/5258/د] دستورالعمل نحوه ثبت نام و تشکیل پرونده تشکیلات قانونی
 [1390/06/15][8170] وظایف ادارات امور مالیاتی در راستای تشکیل کمیته توزیع عوارض آلایندگی
 [1390/07/18][230/24104/د] دستور العمل اطلاع رسانی مواد قانونی برنامه پنجم توسعه
 [1390/10/11][200/33003] تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر
 [1390/12/02][200/27359] حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (1) آیین نامه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی برای عملکرد سال 1389
 [1391/03/06][200/4704] تکریم ارباب رجوع و اطلاع رسانی در مورد اهمیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی
 [1391/03/23][200/5958] تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است(تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)
 [1391/04/05][200/7032] نحوه انتخاب مودیان نمونه مالیاتی
 [1391/04/17][230/13750/د] پیرو دستورالعمل موضوع تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی می باشد (تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی )
 [1391/10/25][200/21016] شرایط اعطای معافیت درآمد صادرات
 [1392/04/30][230/11640] معافیت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 لغایت 29/9/1389 موضوع بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور
 [1392/04/31][200/8073] مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها
 [1392/06/18][200/10959] نحوه اجرای بند«72» قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 [1393/02/27][200/93/503] مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی
 [1394/06/22][200/94/510] دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 [1395/07/24][200/95/518] دستورالعمل رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص موضوع احکام بندهای 12-3 و بند «ز» تبصره (2) قوانین بودجه سنوات 1392 و 1393 کل کشور و همچنین بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در رابطه با عرضه آب و برق
 [1395/07/26][200/95/519] دستور العمل نحو ه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر کنندگان کالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 [1396/02/17][200/96/503] نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1396 بین شهرداری ها و دهیاری ها
 [1396/02/17][200/96/502] مالیات سیگار و محصولات دخانی
 [1396/05/11][260/96/512] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد فعالیت فروشندگان آهن آلات
 [1396/07/19][260/96/516] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب فعالیت ارزش افزوده بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی
 [1396/08/06][260/96/518] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت شرکت‌های تعاونی مصرف
 [1396/08/21][260/96/520] تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت عمده فروشان آجیل و خشکبار
 [1396/09/04][260/96/521] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان آجر دستی و ماشینی
 [1396/09/04][260/96/522] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت عمده‌فروشان کارت شارژ و سیم کارت
 [1396/09/04][260/96/523] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان عینک و لوازم مربوط
 [1396/09/12][260/96/524] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان پوشاک، کیف، کفش و پارچه
 [1396/11/02][260/96/527] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های خودرو
 [1396/11/02][260/96/528] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم و قطعات یدکی خودرو، موتورسیکلت، سه چرخه موتوری و دوچرخه
 [1396/11/02][260/96/529] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم بهداشتی و آرایشی
 [1396/12/24][260/96/531] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان لوازم خانگی، لوازم برقی و الکتریکی
 [1396/12/24][260/96/532] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان رایانه و ماشین های اداری و قطعات و لوازم یدکی مربوطه
 [1396/12/24][260/96/533] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان محصولات لاستیکی و پلاستیکی و انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه
 [1396/12/24][260/96/534] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع اسباب بازی
 [1397/02/02][200/97/1/ص] نحوه اجرای بند«م» تبصره شش قانون بودجه سال 1397 کل کشور
 [1397/02/04][200/97/3/ص] اصلاح برخی از بندهای دستورالعمل شماره 503/96/200 مورخ 17/2/1396 درخصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1397
 [1397/03/08][200/97/5/ص] تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی
 [1397/04/17][260/97/7] نحوه اجرای بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده برای برخی از فعالیت ها
 [1397/05/06][260/97/10] نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آن ها و انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن
 [1397/07/30][260/5436/د] نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارزش ‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده‌ فروشان انواع لوازم بهداشتی و ساختمانی و انواع نوشت افزار و لوازم مهندسی
 [1397/07/30][5437/260/د] نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارزش ‌افزوده فعالیت شرکت های تعاونی مصرف
 [1398/02/18][200/98/502] نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع ردیف درآمدی(160190)
 [1398/03/28][200/98/510] نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398
 [1398/06/06][200/98/515] نحوه وصول عوارض موضوع بند (ط) تبصره شش قانون بودجه سال 1398 کل کشور
 [1398/06/11][200/98/516] دستورالعمل اجرای جزء(1) بند(ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور
 [1398/09/27][230/48574/د] نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده برای برخی از فعالیت‌ها
 [1398/11/26][230/60742/د] دستورالعمل درصد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی صادرکنندگان سال 1397 بر اساس حکم جز (1) بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398
 [1398/12/24][230/66718/د] نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 فعالیت فروشندگان محصولات فلزی غیر آهنی (به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین)
 [1398/12/24][230/66703/د] نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 فعالیت شرکت‌های تعاونی مصرف
 [1399/01/20][230/1001/د] نحوه اجرای بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399
 [1399/02/09][200/99/503] دستورالعمل اجرای جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور
 [1399/02/15][200/99/505] نحوه اجرای مقررات بند (ح) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
 [1399/03/13][29716] دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
 [1399/03/13][29659] دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
 [1399/03/20][200/99/509] بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1399/06/12][230/25327/د] رفع ابهام از نحوه حسابرسی و پذیرش اعتبار مالیاتی (مالیات و عوارض خرید مالیات بر ارزش افزوده)
 [1399/06/12][200/99/514] الحاقیه دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 موضوع بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1399/06/30][230/28253/د] نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور
 [1399/10/14][200/99/521] ارسال قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مذکور
 [1399/11/14][230/52069/د] دستورالعمل تشکیل هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی
 [1400/01/21][230/1895/د] نحوه اجرای بند (ل) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400
 [1400/01/23][200/2694/د] بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1400/02/01][200/1400/503] نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان تولیدی و وارداتی
 [1400/02/01][200/1400/502] نحوه اجرای مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
 [1400/02/21][200/1400/506] تعیین اداره امور مالیاتی ­ذی­صلاح درچارچوب بند (4) ماده (42)و ماده (45) آیین­ نامه ­اجرایی­ موضوع­ ماده (219)قانون­ مالیات­های­ مستقیم و حکم جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
 [1400/02/22][230/8932/د] نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
 [1400/02/25][200/1400/508] نحوه ثبت و ارسال صورتحساب در مواردی که به دلیل بروز حادثه یا نقص امکان صدور صورتحساب الکترونیکی فراهم نباشد، موضوع ماده (12) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21
 [1400/02/28][230/10236/د] چگونگی توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی و جابجایی پرونده‌های مالیاتی
 [1400/03/17][200/1400/511] مالیات مقطوع عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400کل کشور
 [1400/04/06][200/1400/513] بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1400/04/26][63538] دستورالعمل اجرایی بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در ارتباط با درآمد کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور
 [1400/05/23][200/1400/515] دستورالعمل اجرایی بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در ارتباط با درآمد کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور
 [1400/06/07][200/1400/516] دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول،مطالبه و وصول عوارض پسماند موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
 [1400/06/31][230/37844/د] مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی
 [1400/07/12][200/1400/518] ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای 1400-1397 و نحوه اجرای حکم بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
 [1400/09/08][230/55364/د] نحوه اعمال تغییرات عوارض جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه

 [1368/09/22][3715] *لغو دادنامه 25-66/01/30
 [1379/08/01][237] در مورد مالیات اتباع حقوق خارجی
 [1379/12/14][388] ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 وزارت امور اقتصادی و دارائی ابطال بخشنامه شماره 10765 - 1373/06/06
 [1380/05/07][146] ابطال بخشنامه دارایی مبنی بر وصول 3% عوارض شهرداری موضوع تبصره 50 قانون برنامه توسعه اول
 [1380/05/28][176] ابقاء بخشنامه 19709 دارایی وبانک مرکزی در خصوص پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت قبل از تاریخ اجرای قانون انتشار اوراق مشارکت توسط دستگاه منتشر کننده اوراق
 [1380/11/07][351] بطال ماده 2 آئین نامه نحوه اعطایی تخفیف های مالیاتی به آزادگان ضمیمه تصویب نامه 81/3/25
 [1380/11/28][380] ابطال بخشنامه 1788 در خصوص وصول مالیات از وکالتنامه هایی که در خارج تنظیم شده است صادر شده بود
 [1380/11/28][378] در خصوص وصول عوارض شهرداری از واحدهای مستقر در خارج از محدوده قانونی وحریم استحفاظی ( شرکت های صنعتی)
 [1382/02/13][61] تأیید بخشنامه شماره 8714/71443-30/4 مورخ 80/11/28
 [1382/06/16][226-227-228] ابطال بخشنامه شماره 30/5-285/1269 مورخ 1381/02/22 سازمان امور مالیاتی کشور.
 [1383/12/16][667] محل واریز عوارض تولید کالا
 [1384/05/02][187/186/185] ابطال تبصره های 1 و5 ماده 11 وماده 29 آئین نامه اجرایی برنامه سوم
 [1388/09/23][668] اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری.
 [1390/06/28][267] ابطال اصلاح ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1387/09/03
 [1390/07/02][448،449،450] ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
 [1391/08/08][550] ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری
 [1391/09/06][617] عدم ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 871/6193-213 مورخ 01/09/1382 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1391/09/13][619] ابطال اطلاق موادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، موضوع مصوبه شماره 120308/ت39725ک مورخ 17/07/1387 وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده 2 و تبصره ماده 6 و ماده 5 و تبصره آن و تبصره ماده 8 آیین نامه مذکور
 [1391/10/25][782] در خواست ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 89501
 [1392/05/26][63279] مهلت تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری،
 [1392/10/30][737] عدم ابطال ماده (6) اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 [1393/03/19][449-450] اعلام تعارض نسبت به آرائ صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
 [1394/04/22][460] ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش
 [1394/08/30][93316/اق/53] ارسال رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93316/اق /53 مورخ 16-8-1394 درخصوص رد خواسته ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 13750-230/ د مورخ 17-4-1391
 [1394/11/24][373] ابطال بند ? دستورالعمل شماره 22/6/91 – 200/93/524 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1399/02/30][9909970905810344] ابطال مکاتبه های شماره 25607/232/ص مورخ 1391/12/20 ، 7258/230/د مورخ 1392/03/22 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1399/03/27][466-467] ابطال بند 10 بخشنامه شماره 1389/05/02-7821 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
 [1399/11/14][1700] ابطال تصویب نامه شماره 173085?ت56342هـ- 1397/12/22 هیات وزیران و ابطال بخشنامه شماره 200/98/14 -1398/02/31 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1399/12/26][2004] ابطال دو عبارت از ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت52234هـ-1394/12/16 هیأت وزیران
 [1400/02/28][282 الي 291] ابطال الف- تصویب نامه شماره 24023/ت56179-1398/02/31 هیأت وزیران ب- بخشنامه شماره 200/98/16- 1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1400/08/11][140009970905812324] ابطال تصویب نامه شماره 142176/ت56648هـ- 1399/12/05 هیأت وزیران

 [1371/05/04][30/4/3640] *اموال در اختیار ولی فقیه
 [1371/10/13][30/4/11886] *انتقال با اسناد عادی
 [1371/12/26][30/4/14805] *شرکت نفت و وابسته
 [1372/05/03][30/4/5815] *شرکت نفت وتابعه
 [1374/03/02][30/4/1471] *نقل وانتقال های اتومبیلهای دولتی
 [1374/08/01][30/4/9179] برگ تشخیص ارث
 [1376/07/10][30/4/7411] *در مورد معافیت شرکتهای برق منطقه ای و توانیر و سازمان آب و برق خوزستان
 [1378/04/29][30/4/4643] *در خصوص معافیت حق انشعاب و ... قبل از 77/2/24 تاریخ مصوبه تفسیر تبصره 5 قانون ایجاد تسهیلات توسعه طرحهای فاضلاب
 [1379/02/25][30/4/1546] در خصوص سودهای اوراق مشارکت پرداختی قبل از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 76 و وضعیت معافیت یا عدم معافیت سودهای مربوطه
 [1379/11/02][30/4/9365] در خصوص حق تمبر بیش از مبلغ تبصره 3 ماده 48 با توجه به لغو معافیت های مالیاتی وزارت خانه ها و...
 [1390/08/11][201-12236] صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 12/6/1370 و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مربوطه
 [1393/07/19][201-14] مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فن آوری
 [1395/08/12][201-6] صورتجلسه مورخ 1395/07/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1397/06/17][201-15] صورتجلسه مورخ 1397/05/21شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره 8 ماده 14 قانون معادن در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31
 [1398/11/26][201-41] ابهام مطرح شده در ارتباط با معافیت مقرر در ماده 7 قانون تشکیل هیأت امنای صرفه جویی ارزی
 [1398/12/13][201-43] نحوه اجرای بند (ب) ماده (17) قانون رفع موانع تولید
 [1400/04/08][201/8] نظر شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی،
 [1400/06/09][201/15] صورتجلسه مورخ 09/06/1400 شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

 [1380/12/22][967] حکم مالیاتی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالی‌بافی
 [1384/11/15][20060/4260/211] قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
 [1388/08/09][152772] قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
 [1390/09/19][178414] قانون اصلاح قانون معادن
 [1390/09/22][171116] قانون زکات
 [1390/09/22][180531] قانون امور گمرکی
 [1391/12/08][242825] آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه
 [1391/12/20][240079] ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام،
 [1392/01/05][221] قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور
 [1392/01/11][8700] قانون حمایت خانواده
 [1392/01/26][60/1000] مقررات ارزی "عملیات ارزی شعب و واحدهای بانکهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
 [1392/02/01][14140] قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی
 [1392/02/23][39998] قانون تفسیر جزء(1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی»
 [1392/08/01][129249] قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 [1392/09/18][355/60557] اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 [1393/06/04][230/18927/د] تصویر رونوشت نامه شماره 51392/100 مورخ 6/5/1393 معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 [1373/08/07][24911] *نحوه وصول مالیات از ستاد اجرائی فرمان امام
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی