دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری
چاپ مطلب

• تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و موردی از واحدهای صف و ستاد سازمان.
• بازرسی از عملکرد مدیران،کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع .
• برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور انجام بازرسی های محسوس و نامحسوس .
• برقراری ارتباط با سازمان های نظارتی اعم از کشوری و انتظامی نظیر سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات کشور ، بازرسی ویژه ریاست جمهوری ، بازرسی و نظارت سایر دستگاههای اجرایی در صورت نیاز.
• دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم از واحدها و کارکنان سازمان و بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهائی به منظور پاسخگوئی به شاکیان.
• جمع بندی شکایات در مقاطع زمانی ماهانه، سه ماهه و...، تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای رئیس کل سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور .
• همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان و برنامه ریزی در زمینه ارزیابی عملکرد و شاخص های مورد عمل .
• تکمیل فرم های ارزیابی و ارسال به مراجع ذیربط .
• بازنگری و اصلاح مستمر شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد با همکاری واحدهای سازمان .
• ارجاع رسیدگی به اتهامات کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان در هیات های حل اختلاف مالیاتی به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری.
• ارجاع موارد رسیدگی و تحقیق پیرامون عملکرد کلیه ماموران مالیاتی، نمایندگان سازمان در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی .
• دریافت اعتراض محکومین از اداره کل منابع انسانی و رفاه و ارجاع آن جهت طرح درخواست آنها در هیات تجدید نظر.
• بررسی امکان اجرای رای صادره قطعی در خصوص متهم به لحاظ قرار داشتن در یکی از حالت های استخدامی و در صورت عدم امکان، اعلام به هیات عالی نظارت .
• اقدام در خصوص تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز و یا صدور قرار رفع نقص به منظور رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد.
• ابلاغ موارد اتهام به طور کتبی به کارمند متهم با ذکر تعیین مهلت به منظور ارائه اسناد و مدارک لازم در جهت دفاع از خود و درخواست تمدید مهلت مقرر در صورت نیاز.
• دعوت از متهم جهت حضور در جلسات رسیدگی به تخلفات اداری در صورت درخواست وی یا به تشخیص هیات.
• اقدام در خصوص صدور حکم اولیه توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری.
• رسیدگی به درخواست متهم در خصوص تجدید نظر نسبت به آرای هیاتهای بدوی.
• برقراری ارتباط با وزارت اطلاعات و سایر ادارات و سازمانها جهت استعلام در صورت نیاز.
• صدور دستورات لازم در خصوص توقف رسیدگی به تخلفات اداری در صورت فوت متهم.
• رسیدگی به پرونده های مطروحه در هیاتهای پاکسازی و بازسازی گذشته و پرونده های قطعی شده در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قطعی شده توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت، توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر بر حسب مراحل پیشرفت قانونی پرونده.
• برقراری ارتباط و انجام همکاری های لازم با نماینده رئیس کل سازمان در بخش نظارت و هماهنگی.
• اعلام اتهام مدیران به نماینده موضوع ماده 34 قانون تخلفات اداری از حیث تعیین مرجع رسیدگی.
• انجام هماهنگی های لازم با « دبیرخانه هیات عالی نظارت».
• ارسال آراء صادر شده توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده« 17» قانون تخلفات به طور مستقیم و بلافاصله به اداره کل منابع انسانی و رفاه.
• هماهنگی و نظارت بر کار هیاتها توسط نماینده رئیس کل سازمان.
• بازرسی از چگونگی کار هیاتها و تهیه گزارش لازم برای ارائه به رئیس کل سازمان به ویژه در مواردی که گزارشی از کم کاری یا غرض ورزی آنها دریافت می کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیات عالی نظارت.
• نظارت بر فعالیت هیاتها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح تر قانون.
• بررسی صلاحیت اعضای هیات ها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به رئیس کل سازمان و نیز هیات عالی نظارت.
• تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیات های مربوط و ارسال آنها به هیات عالی نظارت ، همراه با یک نسخه از تمام آراء صادر شده.
• بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیاتها در سازمان و آثار آن در سالم سازی محیط اداری و ارسال آن برای رئیس کل سازمان و هیات عالی نظارت در فاصله های شش ماهه و یکساله.
• ارائه پیشنهاد به رئیس کل سازمان جهت ایجاد شعبه یا شعباتی در ستاد یا استانها یا تعطیل کار بعضی از شعب .
• حضور مستقیم در جلسه های نمایندگان موضوع ماده (34) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تأمین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیاتهای مربوط.
• اعلام اسامی، مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرا ت آن به صورت مستمر به هیات عالی نظارت.
• پیشنهاد اعمال ماده(13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (آماده به خدمت) به رییس کل سازمان در مواردی که پرونده کارکنان در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح می گردد.
• انجام امور محوله از سوی مقام عالی وزارت و رییس کل سازمان .
• اجرای ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری و پیشنهاد جهت انتخاب بازرسان موضوع ماده مذکور.
• ارجاع موارد ذیل به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی:
• الف) موارد نقض آراء قطعی و تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت.
• ب) موارد تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأمورانی که طبق قوانین مالیاتی در امر وصول مالیات دخالت دارند و یا کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مالیاتی را انجام می دهند واصله از دادستانی انتظامی مالیاتی ( ماده 265 ق.م.م).
• ج) ارسال موارد صدور منع تعقیب واصله از دادستانی انتظامی مالیاتی به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی ( تبصره ماده 265 ق.م.م)
• انجام پیگیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیاتها برای تسهیل در کار آنها.
• مشارکت با مرکز آموزش، پژوهش و برنامه¬ریزی مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان براساس نیاز سنجی آموزشی.
• هدایت و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی در راستای انجام بهینه وظایف محوله و نظارت بر چگونگی عملکرد آنان( ارزشیابی ،ارتقاء، تخصیص پاداش و ... )
• انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی