فرهنگ مالیاتی در ایران
چاپ مطلب

تنوع فعالیتهای اقتصادی از یکسو و نقش رو به افزایش دولتها در جهت گسترش خدمات عمومی، تامین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مسئله ای مهم و تاثیرگذار تبدیل کرده است. دولت ها به کمک این منبع، توانایی تامین بخش قابل توجهی از هزینه های گوناگون خود را به دست آورده و متناسب با حجم مالیات ستانی، قادر خواهند بود که منابع در اختیار را براساس اولویتهای مورد نظر تخصیص دهند. مالیات از آن دست ویژگی های نظام اجتماعی است که پذیرش آن از طرف مودیان و نحوه اجرای آن از طرف دولت و حساسیت نخبگان و سازمانهای مردم نهاد نسبت به آن، بسیار به ویژگی های فرهنگی کشور بستگی دارد. با این توصیف، فرهنگ مالیاتی که عبارت از بررسی جریان فرهیختگی در عناصر مادی و معنوی پرداخت مالیات از طرف شهروندان و دریافت آن از طرف دولت و هزینه کرد آن است; بسیار پیچیده خواهد بود.
با توجه به اینکه مطالعه فرهنگ مالیاتی در برخی از کشورها سابقه به نـسبت طـولانی دارد; بـا این وجود در ایران موضـوعی جدیـد اسـت. شناخت و آگاهی نسبت به فرهنگ مالیاتی حاکم بر جامعه برای سیاستگذاران، تصمیم گیران و مدیران کـشور در امـر برنامه ریزی از اهمیت بـالائی برخـوردار اسـت. وجـود یـک فرهنگ پیـشرو مالیـاتی کمـک قابـل تـوجهی بـه توسـعه اقتصادی آن کشور مـی نمایـد. از سـوی دیگـر مـدیران بـا آگاهی و مطالعه عوامل دربرگیرنده ارتقای فرهنگ مالیاتی حاکم بر جامعه بهتر می توانند فرهنگ مالیاتی را مـدیریت کرده و توسعه دهند. تلاش در جهت ایجاد یک فرهنگ مالیـاتی پیشرو و قوی در کشور می توانـد تـاثیر مهمـی در کـاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای دولت و ایجاد کنترل های موثر داشته باشد که نتیجه آن افزایش عدالت اجتمـاعی و رفـاه عمومی داشته باشد. با ایجاد یـک نظـام مالیـاتی منـسجم، اتکـاء دولت به درآمدهای نفتـی کـم شـده و بخـش عظیمـی از هزینه های جاری و عمرانی آن تامین می گردد کـه در ایـن راستا تقویت فرهنگ مالیاتی امری ضروری به نظر می رسـد.
بـه طـورکلی می تـوان گفت کـه عـدالت و کـارکرد سـازمان مالیـاتی، صـداقت و احـساس مـسئولیت مودیـان، سـاده سـازی متـون قـوانین مالیاتی و منطقی کردن مراحل اخذ مالیات، آموزش مـردم بــا قــوانین و مقــررات مالیــاتی، مــشخص کــردن نحــوه خرج کردن مالیات در جامعه و آگاه کردن مـردم از اهمیـت پرداخت مالیات ازجمله عواملی هستند کـه مـی تواننـد بـر گسترش و ارتقاء فرهنگ مالیاتی در ایران تاثیرگذار باشـد.


تاریخ یادداشت: 1397/11/24
کلمات کلیدی: فرهنگ مالیاتی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی