شرح وظایف دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
چاپ مطلب

• بررسی و مطالعه پیش نویس لوایح قانونی، تصویب نامه ها ، آیین نامه های تهیه شده توسط واحدهای تخصصی سازمان امور مالیاتی ارجاعی از طرف مقام مافوق و اظهار نظر نسبت به آنها.
• بررسی و مطالعه و اظهار نظر در خصوص پیش نویس لوایح قانونی، تصویب نامه ها و آیین نامه هایی که از طرف دفتر ریاست جمهوری اسلامی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اظهار نظر به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می شود.
• بررسی قوانین و مقررات ناظر بر وظایف سازمان با توجه به اهداف، استراتژی های تعریف شده در سند چشم انداز 20 ساله کشور و قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ارائه پیشنهادهای لازم جهت اصلاح آنها به مدیران عالی سازمان.
• اقدامات لازم در زمینه ابلاغ قوانین و مصوبات واصله به سازمان، به معاونت ها و واحدهای ذیربط.
• شرکت در کمیسون های مختلف مجلس و دولت به عنوان نماینده سازمان جهت ارائه توضیحات در زمینه لوایح و طرح های پیشنهادی.
• انجام امور سازمان در رابطه با دعاوی و شکایات علیه اشخاص و سازمان و شرکت در جلسات دادگاهها و دفاع از آنها در مرحله بدوی و تجدید نظر در مراجع قضایی اعم از عمومی، اختصاصی و دیوان عدالت اداری به نمایندگی از طرف اشخاص یا سازمان.
• دفاع از بخشنامه ها، دستورالعمل ها ، نظام نامه ها و عناوین مشابه در دیوان عدالت اداری و هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی.
• پیگیری پرونده های مربوط به مودیانی که درخواست ورشکستگی داده اند از طریق مراجع قضایی و ادارات تصفیه امور ورشکستگی.
• بررسی و اظهار نظر حقوقی به منظور حل و فصل اختلافات فی مابین سازمان و سایر دستگاه های دولتی در مواردی که به موجب تصویب نامه های هیات وزیران به عهده سازمان می باشد.
• انجام مشاوره و خدمات حقوقی به منظور حمایت قضایی از کارکنان سازمان برابر قوانین و مقررات مربوطه.
• اظهار نظر حقوقی نسبت به قراردادهای مورد نیاز و پاسخگویی به استعلام های مربوط و تهیه قراردادهای نمونه.
• مستند سازی اموال غیر منقول و تشکیل بانک اطلاعات املاک.
• طرح شکایات مربوط به جرایم مالیاتی موضوع ماده 274،275 و 276ق .م.م در مراجع قضایی در صورت ارجاع سازمان .
• نظارت بر شکایات مربوط به جرایم مالیاتی که از طریق واحدهای حقوقی استانی انجام می شود.
• اقدامات لازم در جهت پیشگیری از جرائم مالیاتی با همکاری قوه ی قضائیه و دستگاه های ذیربط.
• نظارت بر نحوه طرح و پیگیری دعاوی حقوقی له و علیه سازمان متبوع.
• انجام امور مربوط به تنقیح قوانین و مقررات مالیاتی.
• همکاری در تهیه قانون جامع مالیاتی با مراجع ذیربط.
• همکاری در تهیه مقرره های جامع مالیاتی با مراجع ذیربط.
• بررسی اوضاع و ویژگی بخش های مختلف اقتصادی، مبادلات و معاملات بازرگانی کشورها و ارزیابی آن از لحاظ انعقاد موافقت نامه های مالیاتی.
• بررسی قوانین و مقررات مالیاتی کشورهای طرف موافقت نامه و تطبیق آن با قوانین مالیاتی جمهوری اسلامی ایران.
• بررسی مدل های پیشنهادی مجامع بین المللی ( UNو OECD) در زمینه موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و سایر موافقت نامه های مالیاتی.
• بررسی و ترجمه متن پیشنهادی و نهایی موافقت نامه های مالیاتی با توجه به تغییرات و اصلاحات قوانین و مقررات جاری و مالیاتی کشور و ارائ? پیشنهادات لازم به مراجع ذیصلاح.
• تهیه و تنظیم متن موافقت نامه ها، پروتکل ها، صورت جلسات و یادداشت تفاهم های مربوط به همکاری های مالیاتی با کشورهای خارجی.
• اظهارنظردر خصوص انعقاد موافقت نامه های بین المللی سازمان.
• اظهارنظر درخصوص انعقاد موافقت نامه های منعقده دستگاه های اجرایی با سایر کشورها از دیدگاه موارد مالیاتی مندرج در آنها و در صورت لزوم تهیه بخشنامه جهت اجراء و رعایت موارد مالیاتی آن.
• شرکت در جلسات کمیسیون های مشترک همکاری های اقتصادی و اعلام نظر درباره انعقاد موافقت نامه های مالیاتی و پیگیری اجرایی شدن موارد مالیاتی مندرج در یادداشت تفاهم اجلاس کمیسیون های مشترک مذکور.
• تنظیم و تدوین برنامه انجام مذاکرات کارشناسی انعقاد موافقت نامه های مالیاتی.
• مکاتبه و انجام هماهنگی های لازم با وزارت امور خارجه و وزارتخانه های مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها از نظر اعزام نماینده یا دعوت از نمایندگان کشورهای خارجی برای برگزاری مذاکرات کارشناسی انعقاد موافقت نامه های مالیاتی و دریافت گزارش انجام مذاکرات از هیأت های مذاکره کننده.
• انجام اقدامات لازم درخصوص اخذ مجوز امضای موافقت نامه های مالیاتی از هیأت وزیران.
• بررسی مجدد آن دسته از موافقت نامه هایی که دوره پنج سال? لازم الاجرا شدن آنها خاتمه یافته از لحاظ مطابقت با تأمین اهداف مالیاتی سازمان.
• تهیه و تنظیم محتوای مذاکرات مالیاتی دو یا چند جانبه بین المللی.
• بررسی مشکلات اجرائی موافقت نامه های مالیاتی با کشورهای خارجی و انجام مذاکرات جهت رفع آنها بر حسب ارجاع یا تقاضای سازمان های ذیربط دولتی.
• اقدام جهت اجرای تصمیمات متخذه و توصیه های مندرج در صورت جلسات پروتکل ها، موافقت نامه ها و قراردادهای منعقده مربوط به همکاری های مالیاتی با کشورهای خارجی و پیگیری کلیه امور مربوطه.
• تهیه و تدوین پیش نویس بخشنامه ها، دستور العمل ها و ضوابط اجرائی مربوط به موافقت‌نامه‌های مالیاتی.
• تبادل اطلاعات مالیاتی با کشورهای طرف موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقت نامه های تبادل اطلاعات مالیاتی و نظایر آنها.
• انجام فرآیند مساعدت در وصول مالیات با کشورهای طرف موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقت نامه های مساعدت در وصول مالیات، موافقت نامه های معاضدت اداری در امور مالیاتی و نظایر آنها.
• به روز رسانی و پشتیبانی از بخش انگلیسی سایت سازمان به نشانی en.intamedia.ir
• مشارکت در ارائه خدمات آموزشی و کمک های فنی به سایر کشورها در قالب پیمان ها و همکاری های بین المللی حسب مورد با هماهنگی سایر واحدهای ستادی سازمان.
• جمع آوری اطلاعات اقتصادی کشورها، پالایش اطلاعات، ارائه پیشنهاد جهت ارتقای سطح همکاری های مالیاتی.
• پیشنهاد برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی جهت آشنایی کارکنان با مقررات و اسناد بین المللی مرتبط
با سازمان به واحد ذیربط.
• همکاری در برگزاری همایش ها و سمینارهای بین المللی مالیاتی.
• پیشنهاد آموزش های عمومی و تخصصی مورد نیاز کارشناسان حقوقی و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور آموزش حقوقی مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف و عناوین مشابه به مرکز آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی سازمان.
• انجام امور تفویضی از ناحیه رییس کل سازمان.
• تعیین سیاستها و خط مشی های مربوط به امور حقوقی سازمان در راستای استراتژ ی های کلان .
• ابلاغ و اعمال سیاستها و خط مشی های اتخاذ شده به منظور هدایت امور جاری دفتر در جهت اهداف سازمانی و برنامه های راهبردی و عملیاتی سازمان.
• تقسیم وظایف منابع انسانی متناسب با برنامه ها و وظایف جاری دفتر.
• ارزیابی علمی و تعیین صلاحیت تخصصی اشخاصی که متقاضی اشتغال در ادارات و واحدهای جقوقی ستادی
و استانی می باشند.
• تهیه و تدوین گزارش های ادواری از عملکرد دفتر به مقام بالاتر.
• مشارکت با مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه آموزش موافقت نامه های مالیاتی به مأموران مالیاتی .
• مشارکت با مرکز آموزش، پژوهش و برنام ¬ریزی مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان براساس نیاز سنجی آموزشی.
• هدایت و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی در راستای انجام بهینه وظایف محوله و نظارت بر چگونگی عملکرد آنان( ارزشیابی ،ارتقاء، تخصیص پاداش و ... )
• انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی