مدیرکل امور مالیاتی استان مازندران خبر داد:
بسته جدید مالیاتی در حمایت از مشاغل آسیب دیده کرونا
چاپ مطلب

 آقای حمزه‌ای حمایت از مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا.بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان مازنـدران، مدیـر کل امور مالیاتی با اشـاره بـه مصوبات چهل و پنجمین جلسـه سـتاد ملی مدیریت کرونـا از تمدید احکام اجرایـی، اعتـراض بـه اوراق مالیاتی، تمدید زمان بخشـودگی جرائـم، تسـلیم اظهارنامـه، صـدور پروانـه کسـب و ارائـه صورت هـای مالی حسابرسـی شـده خبـر داد.
حمـزه ای بـه اسـتناد مصوبـات چهـل و پنجمین جلسـه سـتاد ملـی مدیریـت کرونـا، تشـریح کـرد: مـوارد مقـرر در قانـون مالیات هـای مسـتقیم و ق انـون مالیـات بـر ارزش افـزوده بـرای مهلـت زمانـی اعتراض بـه اوراق مالیاتی که آخریـن مهلت آن از تاریخ 1399.09.01 تـا 1399.11.01 باشـد، و نیـز احـکام اجرای مـاده (238) قانـون مالیـات هـای مسـتقیم و مـاده 29 قانـون ارزش افـزوده بـرای مـدت مذکـور ، بـه مـدت یـک و نیـم مـاه تمدیـد می شـود.
وی افـزود: بخشـودگی جرایـم پرداخـت نشـده بدهـی مالیـات و عـوارض قانـون موسـوم بـه تجمیـع عـوارض مصـوب 1381.10.22 بـه شـرط پرداخت اصـل مالیات و عـوارض از اول آذر مـاه تـا پایـان سـال 1399 تمدیـد مـی شـود.
مدیـر کل امـور مالیاتـی از تمدیـد یـک ماهـه مهلـت تسـلیم اظهارنامـه مالیـات بـر ارزش افـزوده دوره سـوم و چهـارم سـال 1399 و سـر رسـید پرداخـت مالیـات آن بـرای کلیـه مودیـان مالیاتـی گفـت و اشـاره کـرد; صـدور یا تجدیـد پروانه کسـب یا کار اشـخاص حقیقـی موضـوع مـاده (186) قانـون مالیات های مسـتقیم تـا پایـان سـال 1399 نیاز بـه اخذ گواهـی پرداخت یا ترتیـب پرداخـت بدهـی مالیاتـی نخواهد داشـت.
حمزه‌ای تصریـح کـرد: کلیـه عملیـات اجرایی موضـوع فصل نهـم از باب چهـارم قانون مالیات های مسـتقیم (وصول مالیات) تا 1399.11.01 بـرای اشـخاص حقیقی موقوف الاجرا می شـود . و آخریـن مهلـت تسـلیم اظهارنامـه مالیـات عملکـرد اشـخاص حقوقـی موضـوع مـاده (110) قانـون مالیـات های مسـتقیم که در بـازه زمانـی 1399.09.01 تا 1399.11.01 باشـد ، تـا تاریـخ 1399 / 11 / 30 تمدیـد می شـود.
وی در خاتمـه گفـت: مهلـت ارائـه صورت های مالی حسابرسـی شـده توسـط سـازمان حسابرسـی یا موسسـات حسابرسی عضو جامعـه حسـابداران رسـمی ایـران موضـوع مـاده (272) قانـون مالیـات هـای مسـتقیم بـرای اشـخاص حقیقـی و حقوقـی کـه در اجـرای مقـررات مـاده مذکـور ملـزم بـه ارائـه ی صـورت هـای مالـی حسابرسـی شـده مـی باشـند حداکثـر تـا تاریـخ 1399.11.30 تمدیـد مـی شـود.

تاریخ خبر: 1399/09/10
کلمات کلیدی: مالیاتی کرونا بسته حمایتی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی