فرهنگ مالیاتی
چاپ مطلب

مالیات وجوهی است که دولت باید برای تأمین هزینه‌های عمومی از اشخاص برپایه قانون اخذ نماید منابع دریافت مالیات نیز مالیات بر درآمد، مالیات بر ارث، حق تمبر، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمدهای اتفاقی و مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند در سیاستگذاری‌های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می‌تواند بر چگونگی دستیابی به هدف‌های توسعه‌ای تأثیر گذارد . پیشینه دریافت مالیات در ایران قدمت تاریخی و دیرینه دارد چنانکه این طور نقل شده است که ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمان های مرتبطی داشتند .
مالیات همواره سرلوحه و از اولویت‌های اساسی برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها بوده و اقتصاددانان و در صدر آنها مسوولان نظام مالیاتی می‌کوشند با شفاف سازی و تبیین نقش مالیات در گرداندن چرخ اقتصادی کشور، راهکارهایی را که موجب افزایش اعتماد عمومی و میزان مشارکت آنها در پرداخت مالیات باشد، اجرایی نماید. بدون شک مهمترین عامل تأثیرگذار در ایجاد این اعتماد و اقناع افکار عمومی، معرفی مصادیق عینی صرف مالیات است، به دیگر سخن خودباوری و اعتقاد مودیان به پرداخت مالیات هنگامی به منصه ظهور می‌رسد که آنان بتوانند آثار آن را بطور ملموس مشاهده نمایند .
اعتقادات فردی و اخلاقیات از جمله فاکتورهای مهم در تدوین و تنظیم قوانین اقتصاد اسلامی محسوب می‌شود.
از مالیات هم تعاریف متعددی در دست است. اما همواره عناصر کلیدی مشترک در همه آنها عبارت بوده است از: تامین مخارج عامه و هزینه‌های عمومی; حفظ منابع اقتصادی و اجتماعی; ارائه خدمات عمومی; حفظ حاکمیت سیاسی. تجربه جهانی نشان می دهد تمامی تلاش ها در راستای اجرای کارآمد سامانه‌های مالیاتی چون ارزش افزوده یا پایانه‌های فروشگاهی، بستگی به فرهنگ سازی و افزایش سطح رضایت مندی مودیان دارد. تغییر نگاه به مالیات به عنوان تامین کننده عمده درآمدهای بودجه ای، بدون فرهنگ سازی در سطح جامعه و تغییر نگاه مودیان مالیاتی به این مقوله محقق نمی گردد.
اگر فرار مالیاتی در یک کشور غالب شود، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت که هنجار اجتماعی پرداخت مالیاتی از بین رفته است. مالیات یکی از بهترین و توانمندترین ابزار اقتصادی با کارکردهـای گونـاگون اسـت کـه باعـث تنظیم اقتصاد جامعه می‌شود. دستیابی به اهدافی نظیر فرهنگ مطلوب مالیاتی نیاز بـه زیـر ساخت‌های رشد اخلاقی مودیان مبنی بر پذیرش مالیات و اعتقاد به پرداخـت صـادقانه آن دارد. باید پذیرفت وصول مالیات اثرات زیادی بر ثبات اقتصادی، تخصیص منـابع و توزیـع درآمد دارد. امروزه تمامی متفکران، اندیشمندان و صاحب نظران اقتـصادی، تنهـا راه حل مطمئن تأمین درآمدهای دولت را مالیات می‌دانند. واژه فرهنگ مالیاتی به ندرت در ادبیات اقتصاد یافـت می‌شود; درواقع فرهنـگ مالیاتی مفهومی بیش از فرهنگ اخذ مالیات و فرهنگ پرداخت مالیـات را در بـر می‌گیرد. عواملی از قبیل طرز تلقی افراد، بینش و نگرش، برداشت‌ها، آرمان‌ها، ارزش‌های اجتماعی، میزان تحصیلات و آگاهی در شکل گیری فرهنگ مالیاتی موثرند. درحقیقت عواملی مانند بی سوادی، فرار مالیاتی، اجتناب از پرداخت مالیـات، تـأثیرات سیاسـی و... در میزان درآمدهای مالیاتی کـشورها نقش دارند. هرچه جامعه دارای فرهنگ مالیاتی غنی‌تری باشد، وصول مالیات توسط سازمان امور مالیاتی با موفقیت و سهولت بیشتری همراه است و مودیان مالیاتی نیز با رغبت و احساس مسئولیت بیشتری اقدام به انجام وظایف قانونی خود می‌کنند.


تاریخ یادداشت: 1400/03/05
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی