شرح وظایف دفتر گزینش
* رعایت قسط و عدل اسلامی ( بدون ملاحظه روابط) در انتخاب وگزینش با توجه به اولویت ها وضرورتها.
• بررسی و تعیین صلاحیت عقیدتی ، سیاسی ، اخلاقی متقاضیان ورود به سازمان .
• انجام امور محوله از طرف هیات مرکزی گزینش.
• اظهار نظر در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان ورود به سازمان با رعایت ضوابط مصوب ستاد پیگیری فرمان حضرت امام خمینی ( ره) و بر اساس نتایج امتحان کتبی ، مصاحبه و تحقیق .
• مشارکت با مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان براساس نیاز سنجی آموزشی.
• هدایت و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی در راستای انجام بهینه وظایف محوله و نظارت بر چگونگی عملکرد آنان ( ارزشیابی ،ارتقاء، تخصیص پاداش و ... )
• انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.