شرح وظایف اداره کل منابع انسانی و رفاه
• انجام کلیه امور مربوط به تأمین و برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان(جذب و نگهداشت نیروی انسانی) و همچنین خروج از خدمت آنان
• بررسی و شناسایی مشخصات هر شغل و تدوین و ارایه طرح های طبقه بندی مشاغل .
• مدیریت امور مربوط به کمیته تخصصی سرمایه انسانی و نظارت بر اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران، دستورالعمل ماموریت و انتقال کارکنان و آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم.
• صدور احکام استخدامی اعم از استخدام، تطبیق، ترفیع، تبدیل، انتقال، ماموریت، انتصاب، ارتقاء ،آماده به خدمت، اخراج، انفصال، استعفاء ، از کار افتادگی، بازخرید ، برقراری یا کسر فوق العاده های مختلف و... و ابلاغ، ارسال و اجرای آراء صادره از سوی مراجع ذیصلاح و انجام مکاتبات مربوط .
• برنامه ریزی و مدیریت امور بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران در کلیه امور مربوط به احکام کارگزینی و هماهنگی با سازمان های بازنشستگی مربوط .
• برنامه ریزی جهت به روزرسانی اطلاعات پرسنلی و تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات نیروی انسانی سازمان در کلیه امور مربوط .
• مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد سیستم پرسنلی و اعمال قوانین جدید در آن و آموزش کاربران مربوطه و انجام امور توسعه ای مربوط به حوزه سیستم های منابع انسانی.
• بکارگیری روش های نوین سنجش و ارزیابی داوطلبان در فرآیند جذب و تأمین نیروی انسانی.
• طراحی و مدیریت بانک اطلاعات مدیران.
• استقرار نظام شایستگی ها و توسعه شایستگی های مدیریتی با رویکرد کانون ارزیابی .
• طراحی کارراهه شغلی برای کارکنان و مدیریت مسیر شغلی آنان.
• مدیریت سیستم نقل و انتقال و ماموریت کارکنان سازمان.
• مدیریت امور مربوط به سیستم های حضور و غیاب، تردد، عملکرد، اضافه کار و رفاهی کارکنان با هماهنگی واحدهای مختلف سازمان .
• برنامه ریزی، مدیریت ، نظارت، رسیدگی و انجام کلیه امور رفاهی، ورزشی، تسهیلات بانکی، امور درمانی و بیمه ای .
• همکاری در برنامه ارزیابی عملکرد سازمان در اجرای جشنواره شهید رجایی.
• مدیریت و برنامه ریزی در جهت اجرای بخشنامه ها و دستور العملهای طرح ارزشیابی کارکنان و مدیران سازمان و رسیدگی به شکایات واصله در زمینه ارزشیابی.
• انجام کلیه امور مربوط به بایگانی و حفاظت از مدارک و پرونده های پرسنلی کارکنان سازمان.
• مشارکت با مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان براساس نیاز سنجی آموزشی.
• هدایت و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی در راستای انجام بهینه وظایف محوله و نظارت بر چگونگی عملکرد آنان( ارزشیابی ،ارتقاء، تخصیص پاداش و ... )
• انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.