حضور رئیس کل محترم سازمان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استانداری خوزستان

تاریخ تصاویر: 1395/10/11
کلمات کلیدی: