استاندار خراسان جنوبی:
تقویت پایه‌های مالیاتی کشور عامل بهبود وضعیت اقتصادی

استاندار خراسان جنوبی گفت: تقویت پایه‌های مالیاتی کشور عامل بهبود وضعیت اقتصادی است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، پرویزی، استاندار خراسان جنوبی، گفت: در حال حاضر سهم درآمدهای مالیاتی از سهم درآمدهای نفتی پیشی گرفته است، به‌نحوی‌که امروزه 30 درصد هزینه‌های جاری کشور از محل درآمدهای نفتی و مابقی آن از محل سایر درآمدها خصوصا درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود.
وی اظهار داشت: باید با قدرتمند نمودن پایه‌های مالیاتی در کشور بتوانیم درآمدهای نفتی را در توسعه زیرساخت‏های کشور سرمایه‌گذاری کنیم و به این طریق وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشیم و تا حد مطلوبی توسعه دهیم.


تاریخ خبر: 1396/06/13
کلمات کلیدی: خراسان جنوبی پایه های مالیاتی