مدیر کل امور مالیاتی اصفهان تاکید کرد:
سالم ترین مسیر کسب درآمدهای پایدار، مالیات است

مدیر کل امور مالیاتی اصفهان اظهار داشت: سالم ترین مسیر کسب درآمدهای پایدار، مالیات است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، مهدلو، مدیر کل امور مالیاتی اصفهان در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه، با توجه به جایگاه مالیات بر ارزش‌افزوده در جامعه گفت: با اختصاص مالیات به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و وزارت بهداشت تحت عنوان طرح ملی سلامت، زمینه رشد و توسعه در کشور فراهم می شود.
مدیر کل امور مالیاتی اصفهان اظهار داشت: یکی از راهکارهای پرداخت مالیات ، آگاهی مردم از مصارف آن می باشدکه باعث بهبود زندگی فردی و اجتماعی وشکوفایی اقتصاد کشور می گردد.
مهدلو ادامه داد: یکی از شروط اساسی ایجاد نظام مالیاتی مطلوب، مقبولیت آن از سوی مردم و پرداخت داوطلبانه مالیات است که با ترویج فرهنگ مالیاتی و ارتقای آگاهی افراد نسبت به ضرورت پرداخت مالیات، می توان انتظار ترغیب مردم به پرداخت مالیات را داشت.
مدیر کل امور مالیاتی اصفهان افزود: مالیات از پایه های مهم اقتصاد کشور محسوب می شود، به گونه ای که پرداخت آن، موجب اجرای برنامه های مدون و دقیق دولت برای پیشبرد امور می گردد.
وی هم چنین گفت: ساختار مالیات یک کشور مانند فرهنگ ملی آن، پویا و در حال تغییر و تحول است و ایجاد ذهنیت مثبت، مبتنی بر کارآمدی، اثربخشی و پایداری مالیات در اقتصاد، برای کارگزاران و پرداخت کنندگان مالیات و بطور اعم عموم مردم باید بیش از پیش افزایش یافته و این مهم نهادینه شود تا آینده ای روشن و اقتصاد بدون اتکا به منابع نفتی و متکی بر درآمد پاک و پایدار مالیاتی میسر گردد.
مدیر کل امور مالیاتی اصفهان با اشاره به این که مالیات مدرن ترین، کارآمدترین و موثرترین شیوه تامین درآمدهای مورد نیاز برای اداره کشور و مشارکت شهروندان است، افزود: اداره یک کشور امری ذهنی و نظری نیست بلکه مبتنی بر مجموعه‏ای از ضروریات واقعی و ملموس است که نیازمند منابع مالی است .
وی خاطر نشان کرد: امنیت، انرژی، سلامت و بهداشت، ارتباطات وحمل ونقل و تامین سایر زیرساخت ها برای هر کشوری جزء مسائل بنیادی است و بهترین شیوه پاسخ به این نیازها مالیات است.


تاریخ خبر: 1397/07/01
کلمات کلیدی: اصفهان