طرح جامع مالیاتی
مالیات در همه کشورها از مهمترین منابع درآمدی دولت محسوب می گردد. در ایران نیز علی رغم اتکای دولت به درآمدهای نفتی، درآمد مالیاتی از منابع مهم درآمد دولت محسوب شده و با توجه به سیاست های کلان نظام، نقش مهمی در تامین هزینه های جاری دولت دارد.از این رو استقرار یک نظام مالیاتی مطلوب از اهمیت فراوانی برخوردار است.
بر این اساس و با توجه به میزان تأثیرگذاری نظام مالیاتی بر سایر بخشهای اقتصادی و چالشهای مترتب بر آن و همچنین تعامل گسترده آن با آحاد جامعه نظام مزبور به عنوان یکی از محورهای طرح تحـولات اقتـصادی انتخاب شد و اصلاح این نظام در سه محور اصلی شامل اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، اجرای طرح جامع مالیاتی و استقرار کامل نظام مالیات بر ارزش افـزوده مورد توجه قرار گرفته است.
طرح جامع مالیاتی بر پایه مودی محوری پایه گذاری شده است و انتظار می رود با اجرایی شدن آن اهداف از پیش تعیین شده که عبارتست از : تکریم حقوق شهروندی و ایجاد و نظم یکپارچگی در ساختار مالی و اقتصادی دولت، تامین مخارج جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی ، قطع اتکا هزینه های جاری دولت به نفت، معافیت های مالیاتی هدف دار، امکان اخذ مالیات به مجموع درآمد، توسعه یافتگی و پایداری اقتصاد سالم کشور مبتنی برگردآوری " مالیات حقه مودیان"، دستیابی اصولی به انضباط مالی دولت و افزایش نرخ رشد اقتصادی، هدایت اصولی سرمایه و تولید در راستای سیاست ها، برقراری ارتباطات و کسب اطلاعات لازم از فعالیتهای اقتصادی مودیان، شناسایی و ثبت نام مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی و در نهایت توزیع بالنسبه عادلانه درآمد و ثروت بر اساس شایستگی و استعدادهای شکوفا شده، محقق شود.
طرح جامع این امکان را به نظام مالیاتی میدهد که درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و ظرفیت‌هایی را که در اقتصاد کشور وجود دارد و مخفی و پنهان است و درآمدها و دارایی‌ها و هزینه‌هایی که از چشم مأموران مالیاتی پنهان است، ‌شناسایی شوند و کمک میکند تا مالیات بیشتر دریافت شود، اما تأثیر مهم‌تر آن تحقق عدالت است.


تاریخ یادداشت: 1397/11/08
کلمات کلیدی: طرح جامع مالیاتی