عملکرد اعتبارات سازمان در سالهای 1397 و 1398 (در قالب برنامه ها و فعالیت های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور)
عملکرد نه ماهه اول اعتبارات سال 1398 - ردیف 110100
***
عملکرد نه ماهه اول اعتبارات سال 1397 ردیف 110100
***
عملکرد شش ماهه اول اعتبارات سال 1397 ردیف 110100
***
عملکرد سه ماهه اول اعتبارات سال 1397 ردیف 110100