فرار مالیاتی
یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت که نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد مالیات است و میزان درآمدهای مالیاتی در کشورهای مختلف به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها بستگی دارد. با توجه به اهمیت نقش مالیات در اقتصاد کشورها، معضل فرار مالیاتی اثرات بسیار منفی در ابعاد گوناگون زندگی مردم به دنبال خواد داشت به گونه ای که این پدیده اموری مانند رفاه، عمران، آبادانی، بهداشت، سلامت و... را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد. درحقیقت فرار مالیاتی سوء استفاده مودی از راه‌های مختلف قانونی و غیر قانونی با هدف حذف یاکم کردن از میزان مالیات است. در کل می توان گفت فرار مالیاتی انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، انجام فعالیت های اقتصادی زیرزمینی، فاکتورهای صوری و ... را دربرمی گیرد. فرار مالیاتی با توزیع نامتناسب درآمدها در سطح جامعه و انباشته شدن ثروت در دست گروه‌های خاص سبب افزایش شکاف طبقاتی و ناهنجاری اقتصادی در جامعه می شود. این پدیده مذموم امنیت اقتصادی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را با مشکلات عدیده مواجه می سازد. فرار مالیاتی با کاهش درآمدها موجب می شود دولت در تخصیص سرمایه گذاری های لازم دچار بحران شود. مالیات اصلی ترین منبع درآمد غیرنفتی کشور محسوب می شود. فرارمالیاتی، دولت را برای رسیدن به اقتصادی شکوفا و توسعه یافته دچار چالش کرده و اثرات نامطلوب جبران ناپذیری برجای می گذارد. فرار مالیاتی به هر گونه ایکه باشد پدیده ای ضد اجتماعی است که با تهدید منافع ملی وعمومی، فرصت استفاده بهینه از امکانات ومنابع را سلب کرده و راه توسعه را به بن بست می کشاند. باید پذیرفت درآمدهای مالیاتی بهترین و سالم ترین منابع درآمدی دولت ها برای دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی در کشور است. پرداخت مالیات، مشارکت مردم در تامین هزینه های کشور است که صرف خدمات به خود مردم می شود. برای پیشرفت در امور مختلف از جمله اقتصاد برخورد با فرارمالیاتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در حقیقت پرداخت مالیات و دوری از فرار مالیاتی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه زیرساخت های شهری است . همراهی مردم در پرداخت مالیات موجب تسریع در پیگیری طرح ها و پروژه های عمرانی، توسعه و گسترش زیرساخت های شهری و در نهایت نوید بخش آینده ای روشن برای کشور خواهد بود.


تاریخ یادداشت: 1398/02/28
کلمات کلیدی: