نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی:
مبارزه با فرار مالیاتی مهمترین مطالبه مردم از نظام مالیاتی

نماینده مردم شهرستان خمینی شهر از توابع استان اصفهان اظهار داشت: مبارزه با فرار مالیاتی از ارکان مهم عدالت مالیاتی و مهمترین مطالبه مردم از سازمان مالیاتی است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، ابطحی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیر کل امور مالیاتی اصفهان از عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان در خصوص برخورد جدی با فرارهای مالیاتی و کاهش آن در استان تقدیر کرد.
نماینده مردم شهرستان خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید با ارائه خدمات مناسب مالیاتی و فعالیت های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مالیاتی، در جهت تشویق مودیان به رعایت قوانین و تمکین مالیاتی گام های موثری برداشته شود.
در ادامه این دیدار مهدلو، مدیر کل امور مالیاتی اصفهان، یکی از مهم ترین مسائل مربوط به نظام مالیاتی را شناسایی راههای فرار از پرداخت مالیات و راهکارهای جلوگیری از آنها و شناسایی منابع جدید مالیاتی برشمرد.
در خاتمه، مدیر کل امور مالیاتی اصفهان،گزارشی از اقدامات و پیگیریهای اداره کل امور مالیاتی استان در راستای برخورد با فرار مالیاتی، شناسایی و وصول پرونده های فرار مالیاتی و برنامه ریزی دقیق اداره کل درسال ???? مبنی بر پیگیری و برخوردجدی با فرارمالیاتی ارائه کرد.


تاریخ خبر: 1398/03/01
کلمات کلیدی: اصفهان