فرم های ارسال اطلاعات هویتی، اموال، دارایی ها ومطالبات
فرم ارسال اطلاعات هویتی، اموال، دارایی ها و مطالبات
(موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 32 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)- شخص حقیقی
***
فرم ارسال اطلاعات هویتی، اموال، دارایی ها و مطالبات
(موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 32 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)- شخص حقوقی