اطلاعیه ها

دریافت اطلاعیه (فراخوان صاحبان محترم مشاغل و حرف مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش)

.

دریافت اطلاعیه تمدید (دعوت از صاحبان محترم حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی به منظور ثبت نام در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروش)

.

دریافت اطلاعیه (دعوت از صاحبان محترم حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی به منظور ثبت نام در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروش)

.