مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان خبر داد:
سامانه فروشگاهی گامی به سوی شفافیت اقتصادی

مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان گفت: سامانه فروشگاهی گامی به سوی شفافیت اقتصادی است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حیدری، مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان اظهار داشت : همکاری و همراهی خیلی خوبی در استان بین اداره کل و مودیان برقرار است که انتظار می رود این روند تعامل ، همکاری و مودی مداری در اولویت کاری تمام کارکنان قرار گیرد.
وی افزود: هدف از طرح مالیات های جدیدی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر املاک و خودروهای لوکس، برقراری عدالت اجتماعی و کاهش زمینه های تبعیض است.
حیدری با بیان اینکه با اجرای ماده 97 قانون مالیات های مستقیم، وقت و انرژی کافی برای رسیدگی به 20درصد مودیان با ریسک متوسط و پر ریسک آزاد خواهد شد، افزود: این امر علاوه بر افزایش کیفیت رسیدگی ها، زمان و نیروی کافی برای سازمان ایجاد می کند تا سراغ فراریان مالیاتی و کسانی برود که به نحوی سیستم مالیاتی را دور می زنند.
مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان در ادامه یادآور شد: مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی، اظهارنامه مالیاتی است که مودیان با رعایت مقررات مربوط تنظیم و در موعد مقرر ارائه می کنند و بر اساس معیارهای موتور ریسک سامانه سنیم موردبررسی قرارخواهد گرفت.


تاریخ خبر: 1399/03/19
کلمات کلیدی: