شرح وظایف مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی
• تعیین استراتژی ها و برنامه ریزی های کلان سازمان امور مالیاتی کشور و تدوین خط مشی های مربوطه جهت اجرای طرح ها و برنامه ها و پایش و نظارت بر اجرای طرح ها، پروژه ها و برنامه های راهبردی و عملیاتی سازمان و تهیه و ارائه گزارش های لازم به مراجع ذیربط و رئیس کل سازمان.
• تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی سازمان در قالب برنامه های توسعه کشور و چشم انداز توسعه نظام مالیاتی و پیش بینی درآمدهای مالیاتی با هماهنگی سایر واحدهای ذیربط سازمان جهت درج در لوایح بودجه سالیانه کل کشور و پیش بینی درآمدهای مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی سراسرکشور براساس بودجه مصوب.
• مطالعه و بررسی علمی و پژوهشی مباحث مرتبط با طراحی و استقرار سیستم های نوین مدیریت با محوریت IT در سازمان وتهیه گزارش های تحلیلی و انعکاس آنها به رئیس کل ومسئولین مرتبط جهت اتخاذ تصمیمات مناسب.
• سیاستگذاری و تدوین معیارها و ضوابط و آئین نامه های مورد نیاز برای دریافت آمارهای مالیاتی مورد نیاز از بخش‌های مختلف سازمان و پردازش آمار دریافتی از معاونت‌ها و بخش‌های عملیاتی سازمان حسب نیاز و ارائه به مراجع بالادستی درون و برون ‌سازمانی.
• سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه دانش سازمانی با هماهنگی سایر واحدهای سازمان.
• برنامه‌ریزی و نظارت بر مدیریت تغییر سازمانی بر اساس دستاوردهای برنامه ها و پروژه های اجراء شده در سازمان.
• انجام مطالعات ارزیابی عملکرد و همچنین آسیب شناسی از کلیه مشکلات و چالش های اجرایی و سیاستگذاری نظام مالیاتی.
• انجام کلیه مطالعات مربوط به برنامه های اصلاحات نظام مالیاتی در حوزه مدیریت مالیاتی و سیاست های مالیاتی.
• انجام کلیه مطالعات تطبیقی از نظامهای مالیاتی کشورهای مختلف جهان در زمینه مدیریت مالیاتی و سیاستهای مالیاتی.
• سیاستگذاری، مدیریت و راهبری کلیه امور پژوهشی سازمان، مدیریت کلیه امور مربوط به چاپ فصلنامه پژوهشنامه مالیات و قراردادهای پژوهشی و برگزاری سمینارها،کارگاه ها و نشستهای تخصصی در زمینه مسائل مالیاتی.
• نیازسنجی، تعیین اولویت، مطالعه، برنامه ریزی و مدیریت امور آموزشی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور بمنظور ارتقای مهارتهای مالیاتی، فنی و عمومی آنها.
• اقدامات اجرایی و نظارتی برای استفاده از کارگاهها، رویدادها و دوره های آموزشی، تبادل تجارب و ارتقای ظرفیتهای مالیاتی و سایر حوزه های لازم در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات جاری در قالب همکاری و یا هماهنگی با مراکز آموزشی داخلی و یا خارجی و سازمانهای مالیاتی یا بین المللی.
• تدوین و تولید محتوای آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط سازمان و استفاده از تجربیات داخلی و بین المللی.
• ارزشیابی دوره های آموزشی و برگزاری آزمون های تعیین سطح.
• مطالعه و برنامه ریزی برای فراخوانی سریع و آسان دانش در سازمان، و برگزاری جلسات هم اندیشی و مشورتی، برقراری بستر ارتباطی و همکاری میان خبرگان بمنظور تسهیم دانش موجود .
• تهیه متون و برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء توانمندی ها و شایستگی های شغلی کارکنان براساس نیاز سنجی آموزشی.
• هدایت و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی در راستای انجام بهینه وظایف محوله و نظارت بر چگونگی عملکرد آنان( ارزشیابی ،ارتقاء، تخصیص پاداش و ... )
• انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.