معاون درآمدهای مالیاتی سازمان تاکید کرد:
قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان لازم الاجراست

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان تاکید کرد: 
قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان لازم الاجراست معاون درآمدهای مالیاتی سازمان تاکید کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان لازم الاجراست و مشمولین این قانون مکلف به رعایت آن هستند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی در پاسخ به درخواست اتاق اصناف ایران مبنی بر تعیین تکلیف اصناف درخصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده در بازه زمانی پس از پایان مهرماه 1399 تصریح کرده است: " قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده "مشتمل بر یک ماده واحده مبنی بر اینکه "مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن(1399/07/30 )به مدت یک سال تمدید می شود."
وی افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده همچون سال های گذشته در حال اجراست و فعالین اقتصادی مشمول این قانون مکلف به رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور تاکید کرد: مودیان مشمول می بایست کماکان نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی فصلی برابر رویه قبلی در مهلت قانونی تعیین شده اقدام نمایند.
همچنین مسیحی در پایان خاطرنشان کرد: براساس مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا (مورخ 1399/09/01)، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم(پاییز 1399) و پرداخت مالیات مربوطه به مدت یک ماه تمدید گردیده است.

تاریخ خبر: 1399/09/23
کلمات کلیدی: