فرهنگ سازی مالیاتی
مالیات اهمیت ویژه ای برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت ها دارد، بنابراین باید برای افزایش در آمدهای مالیاتی فرهنگ سازی و اعتماد سازی مناسب صورت بگیرد تا مردم با اطمینان هر چه بیشتر بخشی از در آمد حاصل از فعالیت های اقتصادی خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند و یکی از راه های توسعه و آبادانی کشور، درآمدهای مالیاتی است و بدون فرهنگ سازی و نهادینه کردن آن نمی توان در هیچ زمینه ای موفق بود.
بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند که بهبود نظام مالیاتی بدون توجه به سیاست های مبتنی بر ارتقای فرهنگ مالیاتی محقق نمی شود. به عبارتی، دستیابی به اقتصادی سالم و بهره گیری موثر از منابع ثروت ملی ،‌ بخشی از شاخصه های موثر در توسعه و پویایی نظام های اقتصادی به شمار می روند و در این میان،‌ بهره گیری موثر از عنصر فرهنگ شاخصه ای است که توسعه اقتصادی بدون آن امکانپذیر نیست.
اشاعه فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه، نیاز به سرمایه گذاری و آگاهی دادن مردم به نتایج و آثار مثبت آن دارد. مردم باید حس کنند که پرداخت مالیات یک نوع مشارکت ملی است و برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی و عظمت و اقتدار کشور میزان همکاری افراد یک جامعه با دولت و تمایل آنها به پرداخت داوطلبانه مالیات های قانونی از یک سو به درجه رشد اجتماعی و از دیگر سو به میزان اعتماد آنان نسبت به دولت بستگی دارد و تنها در چنین شرایطی است که مردم ارایه اظهارنامه را نشان قانونمند خود دانسته و پرداخت به موقع مالیات و بها دادن به دستگاه مالیه کشور را یاری نمودن دولت در قبال برنامه های اقتصادی خواهند دانست.
برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، می بایست سطح فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه به گونه ای ارتقا داد که مالیات دادن برای مردم مانند انجام عبادت و پرداخت خمس مال باشد و آن را یک فریضه بدانند. سیاست ها واصلاحات مالیاتی از اهداف برنامه های توسعه کشور است و می توان اصلاح در نظام مالیاتی را بر سه اصل استوار کرد: تنظیم نظام مالیاتی قابل فهم وساده نخستین اصل است یعنی مقررات مالیاتی طوری وضع شود که برای همه ی مودیان به راحتی قابل درک باشد .ثبات در نظام های مالیاتی وقابل پیش بینی بودن بار مالیاتی برای مودیان اصل دوم است. مودیان براساس قوانین ومقررات موجود برنامه ریزی می کنند واگر قرار باشد هر روز قوانین ومقررات جدیدی از راه برسد، هرگز نمی توان به کاهش فرار مالیاتی امیدوار شد.
قوانین ومقررات باید طوری تنظیم شود که متناسب با شرایط فعلی جامعه باشد وافراد با میل ورغبت بشتری مالیات بپردازند واحساس کنند که این پول خودشان نیست، بلکه دینی است که به مردم وجامعه دارند.
اصل سوم پرهیز از ناعادلانه بودن مالیات ستانی است که موجب فرار مالیاتی می شود. بنابراین تلاش در جهت شناسایی منابع مالیاتی جدید وداشتن آمار واطلاعات به روز، ترویج فرهنگ خوداظهاری در پرداخت مالیات، ایجاد اعتماد متقابل بین مجامع صنفی وتشکل های حرفه ای، آشنا ساختن مردم از آثار مثبت پرداخت مالیات در جامعه وجلب اعتماد متقابل بین ممیز ومودی، ایجاد اطمینان از هزینه ی وصول مالیات در گسترش رفاه اجتماعی از جمله گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه می باشد.


تاریخ یادداشت: 1399/12/23
کلمات کلیدی: