در دفتر مدیر کل برگزار شد
اولین نشست کارگروه ماده2قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه های مودیان

به گزارش روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی استان کرمانشاه: در این نشست که با حضور مدیرکل ، معاونین و مسئولین ذیربط و نمایندگانی از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و اتاق اصناف در دفتر مدیرکل برگزار شد; موضوع شناسایی مودیانی که قادر به نصب و استفاده از سامانه پایانه فروشگاهی نیستند و یا امکان دسترسی به سامانه مذکور را ندارند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت . در راستای تعامل هرچه بیشتر توافقاتی نیز در همین زمینه حاصل گردید که در رویه های کاری مبنای عمل خواهد بود.
روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی استان کرمانشاه

تاریخ خبر: 1399/12/20
کلمات کلیدی: