مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان:
سقف معافیت مالیاتی در سال جاری 48 میلیون تومان است

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت : سقف معافیت مالیاتی در سال 1400 سالانه 48 میلیون تومان و ماهانه 4 میلیون تومان می باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، محمد سلمانی ، به بخشنامه صادره از معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این زمینه اشاره کرد و عنوان داشت :با توجه به مقررات جزء ( 4) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر می دارد:
1. سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1400 سالانه مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ( 480.000.000) ریال تعیین می شود.
2. نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا(به استثناء قضات و مشمولین تبصره های (1) و (2) ماده 87 (باتوجه به اینکه ماده 87 فاقد تبصره های 1 و 2 می باشد به نظر می رسد که مراد قانونگذار ماده 86 بوده است) قانون مالیات‏های مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح ذیل است:
- نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون ( 480.000.000 ) ریال تا نهصد و شصت میلیون ( 960.000.000 ) ریال; ده درصد( 10%).
- نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون ( 960.000.000) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ( 1.440.000.000 ) ریال; پانزده درصد ( 15%).
- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ( 1.440.000.000 ) ریال تا دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون ( 2.160.000.000 ) ریال; بیست درصد ( 20%).
- نسبت به مازاد دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون ( 2.160.000.000 ) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ( 2.880.000.000 ) ریال; بیست و پنج درصد ( 25%).
- نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ( 2.880.000.000 ) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ( 3.840.000.000 ) ریال; سی درصد ( 30%).
- نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ( 3.840.000.000 ) ریال; سی و پنج درصد ( 35%).
3. حقوق اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده 5 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال 1400 مشمول مالیات به نرخ ده درصد ( 10 درصد) خواهد بود.
4. براساس ماده 5 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون حداکثر ده درصد ( 10 درصد) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء ( 4) بند (الف) تبصره 12 مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی (با رعایت بخشنامه 200/98/518 مورخ 1398/11/21 ) مشمول نرخ ده درصد ( 10 درصد) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.
به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای رسمی هیأت علمی مبلغ ( 1.440.000.000) ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد بیست درصد (20%)، بیست و پنج درصد ( 25%) و ... ) مشمول مالیات خواهد بود.
5. با توجه به استثنای احکام تبصره‌های (1) و (2) ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم از مقررات جزء ( 4) بند (الف) تبصره 12یاد شده، تمامی احکام تبصره‌های (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1396/4/27 ( اعم از نرخ و ... ) مطابق مقررات، در سال 1400 کماکان لازم الاجراء است.
6. باتوجه به اینکه درآمد حقوق قضات از نرخ های مقرر در جزء ( 4) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مستثنی گردیده است، درآمد حقوق قضات در سال یادشده مشمول مقررات ماده 85 قانون مالیات های مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال 1400 تا 7 برابر آن (معادل ( 3.360.000.000 ریال ) مشمول مالیات به نرخ ده درصد ( 10%) و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ بیست درصد( 20%) خواهد بود
7. نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند 2 به شرح ذیل است:


تاریخ خبر: 1400/02/07
کلمات کلیدی: