نقش اساسی مالیات در بودجه و غیر نفتی شدن اقتصاد
بو دجه در سرنوشت اقتصادی هر کشوری نقش کلیدی ایفا می‌کند و صورت هزینه سالیانه هر دولتی به حساب می‌آید. از همین رو دولتها حساسیت زیادی روی تنظیم بودجه دارند و در شاخه تامین منابع باید به‌طور باید دقیق مشخص سازند که از چه منابعی می‌خواهند بودجه را تامین کنند .
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی پرظرفیت‌ترین ابزار برای جایگزین شدن درآمدهای نفتی کشور و به تبع آن جبران کسری بودجه دولت است البته این مهم در گرو شناسایی منابع و پایه های مالیاتی،جلوگیری و مبارزه با فرار مالیاتی،حذف و متعادل سازی معافیت های غیرمعمول می باشد.
امروزه با گسترش تعهدات و وظایف دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در راستای رسیدن به اهداف مهمی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت‌ها ، توزیع عادلانه درآمد و تخصیص منابع تولید، هزینه‌های دولت را با روند افزایشی روبرو شده است. در این بین دولت‌ها انجام تعهدات گسترده خود و نیز رسیدن به اهداف مطرح شده نیازمند منابع مالی پایدار و گسترده هستند. این منابع مالی هم چنین باید بتوانند سبب گسترش عدالت و بازتوزیع درست ثروت بشوند. در این بین مالیات نقشی اساسی دارد. درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در منابع درآمدی کشور ایفا می کنند و اتکای دولت به این گونه از درآمدها حکایت از سلامت اقتصادی دارد. چرا که مالیات علاوه بر تامین هزینه‌های عمومی دولت‌ها، موجب بازتوزیع درست ثروت و نیز گسترش عدالت می‌شود .
در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه یافته و نیز در حال توسعه تلاش می‌کنند تا برای تامین هزینه‌های عمومی و کاهش فاصله طبقاتی از طریق بازتوزیع عادلانه ثروت، درآمدهای مالیاتی خود به ویژه از اقشار ثروتمند را افزایش دهند. بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با وجود دارا بودن منابع متعدد درآمدی اما بیشترین تکیه را بر درآمدهای مالیاتی دارند به گونه‌ای که در برخی از این کشورها، سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص ملی نزدیک به 50، درصد است. قابل ذکر است که همین کشورها دارای پیشرفته‌ترین، رقابتی‌ترین و نیز شفاف‌ترین اقتصادها در دنیا هستند .
سهم ناچیز مالیات از تولید ناخالص ملی در ایران بر خلاف استانداردهای دنیا
متوسط شاخص سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در سال 2018، در اروپا و آسیا قریب به 19 درصد و در جهان نزدیک به 14، درصد بوده است. قابل ذکر است که این شاخص در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بیش از 40، درصد است. این در حالی است که شاخص فوق در ایران بر اساس اعلام مسئولین بین 7 تا 8 درصد است. این رقم، کمتر از پایین‌ترین نرخ سهم مالیات از تولید ناخالص ملی ترکیه در دهه 90 میلادی است که 9، درصد بوده است. درکشور ترکیه به عنوان یک کشور در حال توسعه در سال 2015، سهم مالیات از تولید ناخالص ملی 30، درصد بوده در حالی که در همان سال‌ها، سهم مالیات از تولید ناخالص ملی ایران، 7.5 درصد بوده است .
به واقع ما در حال حاضر نصف میانگین جهانی و تقریبا نصف میانگین کل اروپا و آسیا درآمد مالیاتی داریم که نشان دهنده وضعیت وخیم سلامت اقتصادی و بازتوزیع ثروت در کشور است. چرا که هر چقدر اقتصاد سالم‌تر و شفاف‌تر باشد میزان درآمد مالیاتی نیز بیشتر است. از سوی دیگر از آنجا که عمده مالیات از ثروتمندان گرفته و برای ایجاد رفاه وخدمات برای اقشار کم درآمد هزینه می‌شود در گسترش عدالت وکاهش فاصله طبقاتی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند.


تاریخ یادداشت: 1400/03/12
کلمات کلیدی: