فرهنگ سازی مالیاتی و اهمیت آن
مالیات از منابع مهم درآمد دولت به شمار می رود و ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه های گوناگون می شود. در این میان توسعه فرهنگی به عنوان یکی از ابعاد مهم توسعه یک کشور همواره از اهمیتی اساسی برخوردار بوده است.
بسیاری از مسئولان و صاحب نظران اقتصادی کشور معتقدند که بهبود نظام مالیاتی بدون توجه به سیاست های مبتنی بر ارتقای فرهنگ مالیاتی محقق نمی شود. به عبارتی دستیابی به اقتصادی سالم و متکی بر منابع درون زا و بهره گیری موثر از منابع ثروت ملی بخشی از شاخصه های موثر در توسعه و پویایی نظام های اقتصادی به شمار می روند و در این میان بهره گیری موثر از عنصر فرهنگ شاخصه ای است که توسعه اقتصادی بدون آن امکان پذیر نیست.طی سال های اخیر فرهنگ مالیاتی به عنوان ابزار سنجش مشارکت در پرداخت مالیات افراد جامعه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و به همین جهت ارتقای فرهنگ مالیاتی به عنوان پیش شرط و اولین گام برای اقناع افکار عمومی در خصوص نقش مالیات در ارتقای سطح زندگی مردم و اخذ مالیات از آحاد مردم قلمداد شده است. در همین رابطه راهکار های متعدد نیز برای ارتقای فرهگ مالیاتی همچون آموزش، تبلیغات و تشویق به سرمایه گذاری شناسایی و اقدامات منسجمی به مرحله عمل رسیده است. مقوله فرهنگ مالیاتی خود وابسته به وضعیت فرهنگ اجتماعی و سطح امکانات رفاهی مردم جامعه بوده و رشد این امکانات و افزایش سطح رفاه خانواده ها به ارتقای فرهنگ مالیاتی و افزایش سطح آگاهی مردم از فواید مالیات و به تبع آن رضایت مندی از سیستم مالیاتی است. توجه به پیامد سیاست ها بر توزیع عادلانه درآمد جامعه لازمه موفقیت دولت ها در جهت رشد و اعتلای ساختار اقتصادی و امکانات رفاهی کشور و در نتیجه افزایش میزان رضایت مندی مردم است.اگر شکاف طبقاتی عمیق تر باشد ارزش های جامعه بیشتر به سوی مادیات رفته و ثروت اندوزی به عنوان هدف متعالی استفاده از هر وسیله را توجیه و در نتیجه فضای جامعه را آکنده از بی عدالتی و تبعیض خواهد کرد.بر همین اساس اعتنا به مقوله ی مالیات و برنامه ریزی برای فرهنگ سازی مالیات اهمیت خود را بیش از پیش نشان می دهد. اگر فرهنگ سازی مالیاتی در جامعه نهادینه شود و اعتقاد راسخی در خصوص مشارکت در پرداخت مالیات در بطن جامعه شکل بگیرد می توانیم به شکوفایی اقتصادی و باروری پروژه ها و طرح هایی که در مسیر ایجاد امکانات رفاهی مردم تهیه شده امیدوار باشیم. همچنین با ضرورت فرهنگ سازی و آموزش آن در مقاطع آموزشی پایه در کودکان و نوجوانان می توان به دانش آموزان این نکته را یاد آور شد که درآمدهای مالیاتی یک منبع مهم و بی بدیل می باشد که این منبع صرف آبادانی و خدمت رسانی به شهروندان می گرد.


تاریخ یادداشت: 1400/03/26
کلمات کلیدی: